eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Zakup energii elektrycznej dla Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w OpoluOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup energii elektrycznej dla Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Opolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: TBS Opole

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531308741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hallera 9A

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-867

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 404 06 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@otbs.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/otbs_opole/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej dla Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Opolu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-144671e7-6eff-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485463

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-III/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 192972,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Opolu.
2. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną spełniającą standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
3. Łączne, szacunkowe zapotrzebowanie na kompleksową dostawę energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia wynosi: 278,46 MWh.
4. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie .
5. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie ±15% łącznie dla całego wolumenu. Z tego tytułu Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych rozstrzeń wobec Zamawiającego..
6. Szczegółowy opis zapotrzebowania został określony w Załączniku nr 1 do SWZ. Określone w załączniku ilości zapotrzebowania na energię elektryczną są wartościami szacunkowymi co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy.
7. Rozliczenia za energię elektryczną odbywać się będą na podstawie rzeczywistych bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg cen i stawek opłat zawartych w ofercie Wykonawcy.
8. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. Tauron Dystrybucja S.A, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków. oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
9. Zamawiający jest przyłączony do sieci dystrybutora Tauron Dystrybucja S.A, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe. Wszelkie koszty związane z dokonaniem bilansowania zostaną uwzględnione w cenie energii elektrycznej.
11. Zakupiona energia elektryczna będzie zużywana w czasie rzeczywistym, nie występują koszty związane z cyklem życia produktu. Nie występują również żadne dodatkowe koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej.
12. Fakturowanie odbywać się będzie na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej. Okresy rozliczeniowe będą tożsame z okresami rozliczeniowymi OSD.
13. Ewentualny obowiązek wypowiedzenia aktualnych umów sprzedaży energii elektrycznej i/lub dystrybucji energii elektrycznej leży po stronie Wykonawcy.
14. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i wypowiedzenia stosownych umów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.