eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Błotnica › "Dostawę i montaż oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Stara Błotnica"Ogłoszenie z dnia 2023-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Dostawę i montaż oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Stara Błotnica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Błotnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224019

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stara Błotnica 46

1.5.2.) Miejscowość: Stara Błotnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-806

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@starablotnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starablotnica.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e756d315-5ec1-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawę i montaż oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Stara Błotnica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e756d315-5ec1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00485426

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044732/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 „Dostawę i montaż oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Stara Błotnica”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421429

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Stara Błotnica”
Dostawa i montaż oświetlenia drogowego – hybrydowego w miejscowościach:
• Nowy Kiełbów - 6 lamp (działka nr ew. 257/16, 262/3, 296 obręb 0011 Kiełbów Nowy), pas drogi wojewódzkiej nr 732 ,
• Stare Żdżary – 4 lampy (działka nr 400/4)
• Ryki – 1 lampa
• Nowy Gózd – 1 lampa
• Stare Żdżary – 1 lampa
wraz z robotami towarzyszącymi i dokumentacją powykonawcza.
Wszystkie lampy hybrydowe oraz urządzenia i materiały z nimi powiązane muszą być fabrycznie nowe i wolne od wszelkich wad.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumenty: przedmiary robót, dokumentacja projektowa, wzór umowy, które stanowią załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ).

W ramach zamówienia należy wykonać:
- roboty rozbiórkowe oraz roboty tymczasowe i prace towarzyszące w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
- robót nie wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią;
UWAGA:
Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej jest jedynie dokumentem pomocniczym w wycenie wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wliczenia w cenę ofertową wszelkich kosztów potrzebnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania.
Na niniejszą inwestycję, Zamawiający uzyskał dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, został opisany w następujących załącznikach:
1. Projektowanych postanowieniach umowy – Załączniku nr 5
2. Przedmiar robót – Załączniku nr 6 do SWZ,
3. Dokumentacja technicznaj – Załączniku nr 7 do SWZ,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 208000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 208000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 208000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLUMEN Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 3639982954

7.3.3) Ulica: Zajączkowo 35a

7.3.4) Miejscowość: Miłobądz

7.3.5) Kod pocztowy: 83-111

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 208000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.