eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Błotnica › "Dostawę i montaż oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Stara Błotnica"Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Dostawę i montaż oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Stara Błotnica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Błotnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224019

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stara Błotnica 46

1.5.2.) Miejscowość: Stara Błotnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-806

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@starablotnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starablotnica.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawę i montaż oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Stara Błotnica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e756d315-5ec1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421429

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044732/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 „Dostawę i montaż oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Stara Błotnica”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e756d315-5ec1-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 11.13.10 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, korespondencja elektroniczna (inna niż oferty wykonawców i załączniki do oferty), odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: stronie https://ezamówienia.gov.pl, gmina@starablotnica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.13.1 Wykonawca musi mieć aktywne konto wykonawcy na platformie e-zamówienia z zaznaczonymi uprawnieniami do „Składania ofert/wniosków/prac konkursowych”.
11.13.2 Składanie ofert możliwe jest tylko przed terminem składania ofert – oferta złożona po terminie nie będzie przyjęta. Dokumentów nie należy składać w ostatniej chwili. Czas trwania wgrywania i przetwarzania dokumentów jest zależny od ich ilości, rozmiaru oraz obciążenia Platformy.
11.13.3 W celu złożenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę „Oferty/wnioski”, a następnie przycisk „Złóż ofertę”.
11.13.4 Podpisany formularz ofertowy należy dodać w miejscu „Wypełniony formularz ofertowy”, a pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą lub stanowiące ofertę – w miejscu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Wszystkie dodawane pliki muszą być wcześniej podpisane.
Formularz oferty powinien być podpisany popisem wewnętrznym. Jeśli Wykonawca podpisze formularz podpisem zewnętrznym, wówczas plik podpisu należy załączyć w miejscu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
11.13.5 W miejscu „Wypełniony formularz oferty” można załączyć tylko jeden plik. System powinien umożliwić dodanie plików w wersji skompresowanej. Możliwe jest także dodanie całej oferty w jednym pliku w miejscu „Wypełniony formularz oferty”
11.13.6 Po wprowadzeniu plików należy wybrać „Wyślij pliki i złóż ofertę”, a następnie potwierdzić, że chce się złożyć ofertę.
11.13.7 Proces składania ofert może trwać przez dłuższy czas, w zależności od liczby i wielkości składanych dokumentów. W tym czasie nie należy zamykać okna przeglądarki. System pokazuje kolejne etapy przetwarzania dokumentów.
11.13.8 Po zakończeniu procesu składania oferty na ekranie pojawi się informacja że proces składania oferty się zakończył i można pobrać dokumenty, potwierdzające złożenie oferty – można wówczas pobrać Elektroniczne Potwierdzenie Przyjęcia (EPP) i Elektroniczne Potwierdzenie Otrzymania (EPO).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stara Błotnica jest: Pan Paweł Winiarski
Tel. 483857790 w.15, adres e-mail: gmina@starablotnica.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa i montaż oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Stara Błotnica”
prowadzonego w trybie podstawowym,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Stara Błotnica”
Dostawa i montaż oświetlenia drogowego – hybrydowego w miejscowościach:
• Nowy Kiełbów - 6 lamp (działka nr ew. 257/16, 262/3, 296 obręb 0011 Kiełbów Nowy), pas drogi wojewódzkiej nr 732 ,
• Stare Żdżary – 4 lampy (działka nr 400/4)
• Ryki – 1 lampa
• Nowy Gózd – 1 lampa
• Stare Żdżary – 1 lampa
wraz z robotami towarzyszącymi i dokumentacją powykonawcza.
Wszystkie lampy hybrydowe oraz urządzenia i materiały z nimi powiązane muszą być fabrycznie nowe i wolne od wszelkich wad.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumenty: przedmiary robót, dokumentacja projektowa, wzór umowy, które stanowią załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ).

W ramach zamówienia należy wykonać:
- roboty rozbiórkowe oraz roboty tymczasowe i prace towarzyszące w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
- robót nie wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią;
UWAGA:
Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej jest jedynie dokumentem pomocniczym w wycenie wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wliczenia w cenę ofertową wszelkich kosztów potrzebnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania.
Na niniejszą inwestycję, Zamawiający uzyskał dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, został opisany w następujących załącznikach:
1. Projektowanych postanowieniach umowy – Załączniku nr 5
2. Przedmiar robót – Załączniku nr 6 do SWZ,
3. Dokumentacja technicznaj – Załączniku nr 7 do SWZ,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
7.2.4. zdolności technicznej i zawodowej

a) w zakresie posiadanego doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:
wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie i montażu ulicznych lamp hybrydowych lub solarnych w ilości min. 5 sztuk.
7.2. w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
w tym, co najmniej:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika budowy), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.
W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, zakres uprawnień powinien odpowiadać wyżej wymienionym specjalnościom.
Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zamówienia, muszą biegle posługiwać się językiem polskim. Jeżeli wykonawca, nie posługuje się językiem polskim, wówczas do zapewnienia tłumacza biegle posługującego się językiem polskim technicznym w zakresie technologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących prze realizacji inwestycji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.4.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.4.2. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4a) SWZ – wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub nadal są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane (były wykonane należycie) były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania);
9.4.4. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, nazw i adresów inwestorów obiektów, okresów wykonywania prac przy obiektach, wartości robót oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania).
9.4.5. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczna oferowanej lampy hybrydowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

wraz z formularzem ofertowym, wykonawca składa:
11.8.1 Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1(wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ),
11.8.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 4 oraz 4a do SWZ), o którym mowa w Rozdziale X SWZ – pkt. 10.3,
11.8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania.
11.8.4 Pełnomocnictwo (oryginał podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę - załącznik Wykonawcy,
11.8.5 W sytuacji, w której wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, załączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie usługi/ roboty budowlane wykonywane będą przez poszczególnych wykonawców - załącznik Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

16.1 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

16.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
16.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm./
16.4 Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu O/Stara Błotnica
Nr 94 9115 0002 0050 0500 0215 0003, z dopiskiem: wadium na:
„Dostawę i montaż oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Stara Błotnica”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ustawy i dołączą do oferty pełnomocnictwo wystawione w takiej samej formie jak oferta, obejmujące umocowanie w wyżej opisanym zakresie (lub ciąg pełnomocnictw)
c) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: a) Ofertę oraz oświadczenia w zakresie art. 125 ustawy, o którym mowa w pkt. 9.1. SWZ, należy złożyć w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zawsze dopuszczalny jest kwalifikowany podpis elektroniczny,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.