eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › TERMOMODERNIZACJA STACJI RATOWNICTWA GÓRSKIEGO W SOKOLCU ORAZ W MIĘDZYGÓRZUOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
TERMOMODERNIZACJA STACJI RATOWNICTWA GÓRSKIEGO W SOKOLCU ORAZ W MIĘDZYGÓRZU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000706869

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 6

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-303

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 004874 644 70 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@goprsudety.pl, prezes@goprsudety.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://walbrzyska.gopr.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Podmiot prawa publicznego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ratownictwo górskie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

TERMOMODERNIZACJA STACJI RATOWNICTWA GÓRSKIEGO W SOKOLCU ORAZ W MIĘDZYGÓRZU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d1c5d15-74ce-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485406

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Poprawa efektywności energetycznej budynków GOPR w Międzygórzu i Sokolcu poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d1c5d15-74ce-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
7) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8) Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje znajdują się w SWZ w rozdz. III pkt 5 i 6

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@gopr.pl
3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami przekazanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
5) przekazane dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat lub realizacji i trwałości projektu od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
7) w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w niniejszym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje osobie której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
10) przysługuje osobie której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
___________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja stacji ratownictwa górskiego w Sokolcu.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzić będzie:
1) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm).
2) Na zakres prac modernizacji źródła ciepła - pompa ciepła oraz sieci c.o. i c.w.u., instalacji oświetlenia, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji fotowoltaicznej opracować projekt wykonawczy technologii, który należy uzgodnić z Zamawiającym.
3) Rozwiązania dotyczące systemu zarządzania energią należy opisać w zakresie technologicznymi i uzgodnić z Zamawiającym.
4) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym:
- wykonanie termomodernizacji zgodnie z audytami energetycznymi, PFU,
- wykonanie modernizacji dachu zgodnie z opisem w PFU,
- wykonanie przebudowy konstrukcji budynku oraz pokrycia dachowego zgodnie z opisem w PFU,
- wykonanie modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. w zakresie wynikającym z audytów energetycznych i PFU,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie wynikającym z audytów energetycznych i PFU,
- wymiana istniejących opraw świetlówkowych i żarowych na nowe energooszczędne oprawy LED,
- wykonanie hydroizolacji budynku oraz izolacji ścian fundamentowych wraz w wykonaniem drenażu opaskowego,
- wykonanie prac odtworzeniowych wynikających z zakresu przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych.
5) Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 11,70 kWp, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych lub głównej rozdzielnicy budynku Wykonawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z uzgodnionym z energetyką projektem i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Podłączenie instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami uzyskanymi od miejscowego operatora sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący maksymalizację konsumpcji wyprodukowanej energii z PV, na potrzeby obiektu.
- podłączenie instalacji zasilania dla nowej kotłowni z wykorzystaniem istniejących układów zasilania budynków,
- modernizacja istniejącego zasilania w energię elektryczną, jeżeli będzie wymagana, zgodnie z warunkami, do mocy gwarantującej prawidłowa obsługę nowej kotłowni.
6) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania modernizowanego obiektu i instalacji.
7) Dostarczenie instrukcji obsługi systemu grzewczego i energii elektrycznej, dla modernizowanego budynku oraz dokumentacji powykonawczej.
8) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia.
9) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów, jeżeli takie będą wymagane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71313430-8 - Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261410-1 - Izolowanie dachu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja stacji ratownictwa górskiego w Międzygórzu
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzić będzie:
1) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm).
2) Na zakres prac modernizacji źródła ciepła - pompa ciepła oraz sieci c.o. i c.w.u., instalacji oświetlenia, instalacji wentylacji mechanicznej opracować projekt wykonawczy technologii, który należy uzgodnić z Zamawiającym.
3) Rozwiązania dotyczące systemu zarządzania energią należy opisać w zakresie technologicznymi i uzgodnić z Zamawiającym.
4) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym:
- wykonanie termomodernizacji zgodnie z audytami energetycznymi, PFU,
- wykonanie modernizacji dachu zgodnie z opisem w PFU,
- wykonanie przebudowy konstrukcji budynku oraz pokrycia dachowego zgodnie z opisem w PFU,
- wykonanie modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. w zakresie wynikającym z audytów energetycznych i PFU,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie wynikającym z audytów energetycznych i PFU,
- wymiana istniejących opraw świetlówkowych i żarowych na nowe energooszczędne oprawy LED,
- wykonanie prac odtworzeniowych wynikających z zakresu przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych.
- podłączenie instalacji zasilania dla nowej kotłowni z wykorzystaniem istniejących układów zasilania budynków,
- modernizacja istniejącego zasilania w energię elektryczną, jeżeli będzie wymagana, zgodnie z warunkami, do mocy gwarantującej prawidłowa obsługę nowej kotłowni.
5) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania modernizowanego obiektu i instalacji.
6) Dostarczenie instrukcji obsługi systemu grzewczego i energii elektrycznej, dla modernizowanego budynku oraz dokumentacji powykonawczej.
7) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia.
8) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów, jeżeli takie będą wymagane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71313430-8 - Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261410-1 - Izolowanie dachu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

d) Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku o wartości prac co najmniej 800.000,00 zł brutto, w zakres prac której wchodziła termomodernizacja (docieplenie ścian zewnętrznych)
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że przez jedną robotę budowlaną rozumie robotę wykonaną w ramach jednej umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
b. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 2 a) powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
d. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej:
a) Zmiana terminu lub sposobu i warunków realizacji Umowy:
 w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo standardowych terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością,
 siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy, takich jak np.: amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury w postaci: podtopień, niekorzystnych lub nietypowych dla danego okresu warunków atmosferycznych uniemożliwiające wykonanie prac (np.: wielodniowe ulewy, huragany i tornada, dokonujące zniszczeń bezpośrednio w miejscu realizacji robót, długotrwała niska temperatura powietrza, stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii itp.), Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym w pierwszym dniu ich wstrzymania, potwierdzonym przez inspektora lub oświadczeniem/zarządzeniem właściwego organu/podmiotu uprawnionego do dokonania powołanych czynności.
 budowlanych czy ujawnienia wykopalisk skutkujących niemożnością zrealizowania robót przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
 konieczność zawieszenia realizacji umowy lub jej części przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, zarządzeń władz państwowych, okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych zarządzeniami lub innymi dokumentami,
 prowadzenia równolegle robót budowlano - montażowych przez inne podmioty, które uniemożliwiają realizację zamówienia – o okres, w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy/robót
b) Konieczności wykonania robót zamiennych, zgodnie z warunkami PZP,
c) Konieczności wykonanie robót dodatkowych, zgodnie z warunkami PZP,
d) Rezygnacji z wykonania części robót budowlanych,
e) Zmiany warunków płatności w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
a) w przypadku zmiany wysokości podatku VAT – ewentualna zmiana umowy może w takim przypadku obejmować zmianę kwoty podatku VAT naliczaną od części niezafakturowanej do dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT;
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę.
5. Zmiany Umowy, o których mowa powyżej mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z informacją wskazaną w rozdziale 6. SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oprócz przesłanek wskazanych powyżej w sekcji V nie podlegają rónież wykluczeniu w oparciu o przesłanki wymienione w art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.