eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzynowłoga Mała › DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2023 ROKUOgłoszenie z dnia 2022-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2023 ROKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRZYNOWŁOGA MAŁA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 3

1.5.2.) Miejscowość: Krzynowłoga Mała

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-316

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297512720

1.5.8.) Numer faksu: 297512725

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krzynowlogamala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzynowlogamala.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2023 ROKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c9a61eb-76fc-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485367

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://krzynowlogamala.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://krzynowlogamala.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet, zwanej dalej Platformą.
2) Złożenie oferty w postępowaniu wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie:
https://krzynowlogamala.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl. Korzystanie z Platformy jest
bezpłatne w zakresie niniejszego postępowania.
3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany
do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego
konta. Aby się zarejestrować, należy wybrać przycisk „Załóż konto za darmo”, znajdujące się w górnym prawym rogu i postępować
zgodnie z dalszymi instrukcjami.
4) Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
5) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z
potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
6) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
7) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania
za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
8) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się
z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma eZamawiający, tel. +48 (22) 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w
godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r.); zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzynowłoga Mała
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – Pan Andrzej Włodarczyk
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGS.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Krzynowłoga Mała do szkół w miejscowościach Krzynowłoga Mała, Romany Sebory, Ulatowo Adamy w 2023 r.
2. W zakres usługi wchodzi przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania W związku z ewentualną zmianą tras wiązać się może również zwiększenie liczby potrzebnych autobusów. W przypadku zwiększenia liczby autobusów cena biletu nie ulegnie zmianie (możliwość taką należy ująć w oferowanej cenie biletu). Zamawiający informuje, iż część kursów odbywa się po drogach żwirowych o różnym standardzie utrzymania. Celem poznania jakości dróg oraz specyfiki terenu Zamawiający zaleca zapoznanie się z trasami.
3. Wykonawca zobowiązuje się również w cenie biletu do zapewnienia dowozu i rozwozu uczniów w trakcie organizowanej „ Choinki Szkolnej”. Termin oraz trasy zostaną uzgodnione bezpośrednio z Dyrektorem każdej ze szkół.
4. Rozkład tras:


​ Trasa I
Dowozy
Kurs I 6.50 Krzynowłoga Mała - Rudno Kmiece (7.10) - Rudno Jeziorowe(7.15) – Ożumiech – Cichowo(7.25) - Chmieleń Wielki (7.35) – Chmielonek (7.40) - Krzynowłoga Mała.
Odwozy
Kurs II 14.10 Krzynowłoga Mała – Krajewo Wierciochy – Ostrowe - Morawy Wielkie - Łanięta – Kaki Mroczki – Grządki – Plewnik - Świniary - Krzynowłoga Mała.
Łączna ilość kilometrów trasy I - ok. 77 km
​ Trasa II
Dowozy
Kurs III 7.00 Krzynowłoga Mała – Krajewo Wierciochy (7.05) - Goski-Wąsosze (7.10) –Świniary (7.20) –Czaplice Bąki (7.35) - Czaplice Kurki (7.42) - Krzynowłoga Mała.
Odwozy
Kurs IV 12.30 Krzynowłoga Mała - Czaplice-Kurki - Czaplice Bąki - Krajewo Wielkie - Grabowo Skorupki – Romany Zalesie – Krzynowłoga Mała (kolonia) – Chmieleń Wielki – Chmielonek - Cichowo- Krzynowłoga Mała.
Kurs V 12.30 Krzynowłoga Mała – Rudno Kosiły – Ożumiech – Rudno Kmiece – Rudno Jeziorowe.
Kurs VI 13.20 Krzynowłoga Mała – Wiktorowo - Borowe-Gryki - Borowe-Chrzczany – Łoje -
Ostrowe- Stańczyki - Goski-Wąsosze - Krzynowłoga Mała
Kurs VII 14.10 Krzynowłoga Mała –Wiktorowo – Marianowo - Borowe-Chrzczany - Borowe-Gryki - Rudno Jeziorowe - Rudno Kmiece – Ożumiech– Rudno Kosiły–Krzynowłoga Mała
Łączna ilość kilometrów trasy II – około 135 km
Trasa III
Dowozy
Kurs VIII 6.30 Krzynowłoga Mała - Romany-Janowięta,(6.40) - Romany-Fuszki (6.50), Kaki – Mroczki (7.05) - Romany-Sebory(7.20) - Goski Wąsosze(7.30) - Ostrowe-Stańczyki,(7.35) – Zbrochy (7.40 przy figurce) - Marianowo (7.45) - Krzynowłoga Mała
Odwozy
Kurs IX 12.30 Krzynowłoga Mała – Morawy Śliwki – Morawy Wielkie - Łanięta, - Romany –Sebory - Morawy Wielkie – Łanięta - Romany Fuszki – R. Janowięta - Kaki – Mroczki - Ulatowo-Adamy - Ulatowo – Borzuchy – Ulatowo Czerniaki - Skierkowizna - Ulatowo-Rumunek – Świniary – Plewnik –Grządki - Romany Sebory - Łanięta, Romany Janowięta - Krzynowłoga Mała.
Łączna ilość kilometrów trasy III – około 100 km
​ Trasa IV
Dowozy
Kurs X 6.30 Krzynowłoga Mała - Morawy-Śliwki (6.50)- Morawy- Wielkie (6.55) – Łanięta (7.00)– Łanięta I – R. Sebory (7.10) Krzynowłoga Mała(7.20) – Grabowo(7.30) – Krajewo Kłódki (7.40)– Krajewo Wielkie (7.45)- Krzynowłoga Mała.
Odwozy
Kurs XII 13.20 Krzynowłoga Mała – Krajewo Wierciochy – Goski Wąsosze – Plewnik – Grządki – Świniary – Romany Karcze - Krzynowłoga Mała.
Kurs XIII 14.10. Krzynowłoga Mała – Cichowo - Chmieleń Wielki – Chmielonek - Masiak- Grabowo Rżańce - Grabowo Skorupki - Krajewo-Kłódki - Krajewo Wielkie - Czaplice Bąki – Czaplice Kurki - Krzynowłoga Mała
Łączna ilość kilometrów trasy IV- około 125 km

Trasa V
Kurs XIV 6.30 Krzynowłoga Mała – Skierkowizna - Ulatowo- Czerniaki - Ulatowo Rumunek - Świniary – Ulatowo Żyły - Ulatowo Borzuchy - Szkoła Ulatowo – Adamy - Krzynowłoga Mała.

Łączna ilość kilometrów trasy V – około 52 km


Zamawiający zastrzega , że w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji szkół może nastąpić zmiana tras i godzin dowozu.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamówienia dysponował co najmniej 5 autobusami, z liczbą miejsc siedzących dla wszystkich przewożonych dzieci na poszczególnych trasach.
6.Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia:
1) pięciu w pełni sprawnych techniczne autobusów z liczbą miejsc siedzących, dla wszystkich przewożonych dzieci na poszczególnych trasach. Autobusy te zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego. Usługa świadczona będzie tymi autobusami, które zostaną wykazane w złożonej ofercie,
2) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny, wygody pojazdów i sprawnej instalacji grzewczej,
3) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów,
4) każdemu uczniowi miejsca siedzącego w autobusie,
5) autobusy muszą posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu uczniów.
7. Długość wszystkich tras, na których świadczone będą usługi dowozu w każdy dzień nauki szkolnej będzie wynosiła około 489 km.
8. Dowóz uczniów będzie odbywał się w dni nauki szkolnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca udowodni, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z
ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 180, ze zm.) oraz z ustawą z dnia 20
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.).
Uwaga. Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej, jest wymagane od każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać usługę.
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże :
1) dysponowanie pojazdami do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: dysponowanie minimum 5 sprawnymi technicznie
autobusami o liczbie miejsc siedzących dostosowanych do ilości dowożonych osób.
Ocena potwierdzenia, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu
nastąpi wg formuły „spełnia - nie spełnia” na podstawie wymaganych i załączonych przez wykonawcę dokumentów i
oświadczeń wymienionych w rozdziale pn. „Podmiotowe środki dowodowe”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Wykaz
posiadanego sprzętu – autobusy wg załącznika nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) odpis lub informację z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
2) aktualna licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o
transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 180, z późn. zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty wspólnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. Dokumenty składane przez członków konsorcjum, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego
pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
3. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika
wykonawców występujących wspólnie.
4. Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy mają zastosowanie do pełnomocnika, ze skutkiem prawnym wobec
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli
obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum,
regulującą współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. Dokumenty składane przez członków konsorcjum, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego
pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
3. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika
wykonawców występujących wspólnie.
4. Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy mają zastosowanie do pełnomocnika, ze skutkiem prawnym wobec
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli
obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum,
regulującą współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zawartej umowie z wykonawcą. Zmiany będą możliwe w przypadku gdy
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów, Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w
ofercie.
3. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów poniżej stanu z pierwszego miesiąca realizacji umowy Zamawiający nie
przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawca w sytuacji:
a) Zmian cen paliwa. Zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana w przypadku, gdy w okresie wykonywania usługi,
wzrost ceny paliwa przekroczy 10% w stosunku do ceny obowiązującej w dacie terminu składania ofert. Ustalenie wzrostu
ceny paliwa będzie następowało na podstawie cenników publikowanych na stronach producentów paliw np. Orlen, Lotos –
po ich uśrednieniu (cenniki obowiązujące na dzień składania zamówienia, Wzrost wynagrodzenia następuje na podstawie
wniosku Wykonawcy, do którego powinna być dołączona kalkulacja wzrostu ceny wraz z dowodami, które tę okoliczność
potwierdzają. Maksymalny poziom wzrostu ceny za bilet nie może przekroczyć 20 % w stosunku do pierwotnej ceny biletu
określonej w umowie.
b) Zmiany stawki VAT w okresie obowiązywania Umowy
5. . Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
1) zmiany godzin, ilości kursów oraz trasy przywozów i odwozów w okresie realizacji niniejszego zamówienia,
2) możliwości wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu
Wykonawcy.
6. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być wykonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://krzynowlogamala.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.