eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczytno › Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szczytno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łomżyńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 623 25 80

1.5.8.) Numer faksu: 89 623 25 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugszczytno@ug.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.szczytno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-978ea1e6-76ec-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485031

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020310/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_szczytno/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_szczytno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_szczytno.
2. Zaleca się, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na platformie zakupowej. Rejestracja oraz logowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_szczytno/login. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza Wyślij wiadomość. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: ugszczytno@ug.szczytno.pl lub kamilasamsel@ug.szczytno.pl.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza Wyślij wiadomość jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email ugszczytno@ug.szczytno.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno; tel. (89) 62 32 580, e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Szczytno jest Pan Kamil Maliszewski, kontakt: e-mail: iodo@ug.szczytno.pl, tel. (89) 62 32 583;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RR.PFZ.271.38.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2023 roku." polegająca na odśnieżaniu i likwidacji śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy Szczytno w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżenie i likwidację śliskości i gołoledzi na drogach. Wykonanie usługi miało będzie na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym.
Usługa obejmuje wykonanie:
1) Prac polegających na odśnieżeniu dróg stanowiących własność gminy Szczytno; Odśnieżanie obejmuje całą szerokość drogi, w taki sposób, aby umożliwić mijanie się pojazdów korzystających z odśnieżonego pasa drogi o ile umożliwiają tą parametry odśnieżanej drogi,
2) Prac polegających na likwidacji śliskości i gołoledzi na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących własność gminy Szczytno o nawierzchni bitumicznej.

Zakres przedmiotu zamówienia
Wielkość zamówienia uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych.
Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie wynikało z faktycznie przepracowanych godzin pracy sprzętu oraz ceny jednostkowej określonej w ofercie. Usługa realizowana będzie sukcesywnie według zleceń przekazywanych przez osobę wyznaczoną/upoważnioną przez Zamawiającego.
Zamawiający ze względu na duży obszar objęty zamówieniem oraz ukształtowanie terenu i specyfikę obszaru dokonał podziału zamówienia na 5 Rejonów w następujący sposób:

CZĘŚĆ I - Rejon nr 1
sołectwa: Dębówko (miejscowości: Dębówko, Kobyłocha, Ulążki), Jęcznik (miejscowości: Jęcznik, Piece, Sasek), Sędańsk (miejscowości: Sędańsk, Sawica, Janowo), Trelkowo (miejscowości: Trelkowo, Trelkówko) – szacunkowa całkowita długość dróg do odśnieżania – 35 km.
• przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 170 godz.
• przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 20 godz.
W rejonie nr 1 - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniach:
 m. Trelkowo – droga wewnętrzna długość około 1000 m.
 m. Piece – droga wewnętrzna długość około 800 m.
 droga gminna 196012N Dębówko – Romany długość 3000 m.
W ramach usługi likwidacja śliskości i gołoledzi wykonawca zapewni w szczególności posypywanie dróg na łukach, podjazdach, wzniesieniach zakrętach, skrzyżowaniach, chyba, że stan drogi wymagał będzie posypywania na innych odcinkach. Wykonawca w ramach usługi zapewni mieszankę piaskowo-solną zapewniającą skuteczne likwidowanie śliskości lub gołoledzi - Mieszanka piaskowo-solna 10 % dostarcza Wykonawca i ponosi koszty jej zakupu.
Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym miejsce do składowania mieszanki piaskowo-solnej oraz miejsce postojowe sprzętu.
W przypadku awarii pojazdu lub sprzętu przeznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia zastępczego pojazdu lub sprzętu w ciągu 4 godzin od wystąpienia awarii.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji podjęcia działań związanych z odśnieżaniem bądź likwidacja śliskości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2023 roku." polegająca na odśnieżaniu i likwidacji śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy Szczytno w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżenie i likwidację śliskości i gołoledzi na drogach. Wykonanie usługi miało będzie na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym.
Usługa obejmuje wykonanie:
1) Prac polegających na odśnieżeniu dróg stanowiących własność gminy Szczytno; Odśnieżanie obejmuje całą szerokość drogi, w taki sposób, aby umożliwić mijanie się pojazdów korzystających z odśnieżonego pasa drogi o ile umożliwiają tą parametry odśnieżanej drogi,
2) Prac polegających na likwidacji śliskości i gołoledzi na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących własność gminy Szczytno o nawierzchni bitumicznej.

Zakres przedmiotu zamówienia
Wielkość zamówienia uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych.
Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie wynikało z faktycznie przepracowanych godzin pracy sprzętu oraz ceny jednostkowej określonej w ofercie. Usługa realizowana będzie sukcesywnie według zleceń przekazywanych przez osobę wyznaczoną/upoważnioną przez Zamawiającego.
Zamawiający ze względu na duży obszar objęty zamówieniem oraz ukształtowanie terenu i specyfikę obszaru dokonał podziału zamówienia na 5 Rejonów w następujący sposób:
CZĘŚĆ II - Rejon nr 2
sołectwa: Romany (miejscowości: Romany, Kaspry, Ochódno), Zielonka (miejscowości: Zielonka, Wałpusz), Stare Kiejkuty (miejscowości: Stare Kiejkuty), Marksewo (miejscowości: Marksewo) – szacunkowa całkowita długość dróg do odśnieżania około 35 km.
• przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 190 godz.
• przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 20 godz.
W rejonie nr 2 - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniach:
 196018N Romany – Lemany (do msc. Lemany) droga publiczna długość 1850 m.
 - 196019N Wałpusz – DK 58 droga publiczna długość 1750 m.
 - 196017N Zielonka – Romany (wieś droga asfaltowa) długość około 1900 m.
 - 196012N Dębówko – Romany długość 2.200 m.
 - m. Romany droga wewnętrzna długość około 800 m.
 - m. Lemany 4 odcinki o długości 149 m, 370 m, 144 m, 400 m
 - m. Stare Kiejkuty – Jednostka Wojskowa droga wewnętrzna długość około 500 m.
W ramach usługi likwidacja śliskości i gołoledzi wykonawca zapewni w szczególności posypywanie dróg na łukach, podjazdach, wzniesieniach zakrętach, skrzyżowaniach, chyba, że stan drogi wymagał będzie posypywania na innych odcinkach. Wykonawca w ramach usługi zapewni mieszankę piaskowo-solną zapewniającą skuteczne likwidowanie śliskości lub gołoledzi - Mieszanka piaskowo-solna 10 % dostarcza Wykonawca i ponosi koszty jej zakupu.
Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym miejsce do składowania mieszanki piaskowo-solnej oraz miejsce postojowe sprzętu.
W przypadku awarii pojazdu lub sprzętu przeznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia zastępczego pojazdu lub sprzętu w ciągu 4 godzin od wystąpienia awarii.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji podjęcia działań związanych z odśnieżaniem bądź likwidacja śliskości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2023 roku." polegająca na odśnieżaniu i likwidacji śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy Szczytno w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżenie i likwidację śliskości i gołoledzi na drogach. Wykonanie usługi miało będzie na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym.
Usługa obejmuje wykonanie:
1) Prac polegających na odśnieżeniu dróg stanowiących własność gminy Szczytno; Odśnieżanie obejmuje całą szerokość drogi, w taki sposób, aby umożliwić mijanie się pojazdów korzystających z odśnieżonego pasa drogi o ile umożliwiają tą parametry odśnieżanej drogi,
2) Prac polegających na likwidacji śliskości i gołoledzi na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących własność gminy Szczytno o nawierzchni bitumicznej.

Zakres przedmiotu zamówienia
Wielkość zamówienia uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych.
Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie wynikało z faktycznie przepracowanych godzin pracy sprzętu oraz ceny jednostkowej określonej w ofercie. Usługa realizowana będzie sukcesywnie według zleceń przekazywanych przez osobę wyznaczoną/upoważnioną przez Zamawiającego.
Zamawiający ze względu na duży obszar objęty zamówieniem oraz ukształtowanie terenu i specyfikę obszaru dokonał podziału zamówienia na 5 Rejonów w następujący sposób:
CZĘŚĆ III - Rejon nr 3
sołectwa: Siódmak (miejscowości: Siódmak, Wólka Szczycieńska), Sasek Wielki (miejscowości: Sasek Wielki), Sasek Mały (miejscowości: Sasek Mały), Szymany (miejscowości: Szymany, Nowe Dłutówko), Nowiny (miejscowości: Nowiny), Czarkowy Grąd (miejscowości: Czarkowy Grąd), Małdaniec (miejscowości: Małdaniec, Lipnik), Korpele (miejscowość Korpele) - szacunkowa całkowita długość dróg do odśnieżania około 35,0 km.
• przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 190 godz.
• przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 20 godz.
W rejonie nr 3 - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu:
 - 196010N Dr. Pow. Nr 1484N – Nowiny długość około 1750 m.
 - 196025N Szymany – Ciemna Dabrowa długość około 500 m.
 - 196005N Szczytno - Sędańsk, droga gminna długość około 1700 m.
 - droga wewnętrzna w msc. Korpele 3 odcinki – 300 m, 350 m, 450 m.
W ramach usługi likwidacja śliskości i gołoledzi wykonawca zapewni w szczególności posypywanie dróg na łukach, podjazdach, wzniesieniach zakrętach, skrzyżowaniach, chyba, że stan drogi wymagał będzie posypywania na innych odcinkach. Wykonawca w ramach usługi zapewni mieszankę piaskowo-solną zapewniającą skuteczne likwidowanie śliskości lub gołoledzi - Mieszanka piaskowo-solna 10 % dostarcza Wykonawca i ponosi koszty jej zakupu.
Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym miejsce do składowania mieszanki piaskowo-solnej oraz miejsce postojowe sprzętu.
W przypadku awarii pojazdu lub sprzętu przeznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia zastępczego pojazdu lub sprzętu w ciągu 4 godzin od wystąpienia awarii.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji podjęcia działań związanych z odśnieżaniem bądź likwidacja śliskości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2023 roku." polegająca na odśnieżaniu i likwidacji śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy Szczytno w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżenie i likwidację śliskości i gołoledzi na drogach. Wykonanie usługi miało będzie na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym.
Usługa obejmuje wykonanie:
1) Prac polegających na odśnieżeniu dróg stanowiących własność gminy Szczytno; Odśnieżanie obejmuje całą szerokość drogi, w taki sposób, aby umożliwić mijanie się pojazdów korzystających z odśnieżonego pasa drogi o ile umożliwiają tą parametry odśnieżanej drogi,
2) Prac polegających na likwidacji śliskości i gołoledzi na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących własność gminy Szczytno o nawierzchni bitumicznej.

Zakres przedmiotu zamówienia
Wielkość zamówienia uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych.
Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie wynikało z faktycznie przepracowanych godzin pracy sprzętu oraz ceny jednostkowej określonej w ofercie. Usługa realizowana będzie sukcesywnie według zleceń przekazywanych przez osobę wyznaczoną/upoważnioną przez Zamawiającego.
Zamawiający ze względu na duży obszar objęty zamówieniem oraz ukształtowanie terenu i specyfikę obszaru dokonał podziału zamówienia na 5 Rejonów w następujący sposób:
CZĘŚĆ IV - Rejon nr 4
sołectwa: Olszyny (miejscowości: Olszyny, Wikno), Płozy (miejscowości: Płozy, Młyńsko), Rudka (miejscowości: Rudka), Prusowy Borek (miejscowości: Prusowy Borek), Wawrochy (miejscowości: Wawrochy), Niedźwiedzie (miejscowości: Niedźwiedzie) – szacunkowa całkowita długość dróg do odśnieżania około 30 km.
• przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 180 godz.
• przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 20 godz.
W rejonie nr 4 - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu:
 - 196030N Olszyny-Wawrochy droga publiczna długość 3717 m.
 - m. Rudka drogi wewnętrzne długość około 6200 m.
 - 196026N Płozy-Rudka droga publiczna długość 1973 m.
 - 196031N Wawrochy – Niedźwiedzie droga publiczna długość 3070 m.
 - m. Olszyny drogi wewnętrzne długość około 800 m.
W ramach usługi likwidacja śliskości i gołoledzi wykonawca zapewni w szczególności posypywanie dróg na łukach, podjazdach, wzniesieniach zakrętach, skrzyżowaniach, chyba, że stan drogi wymagał będzie posypywania na innych odcinkach. Wykonawca w ramach usługi zapewni mieszankę piaskowo-solną zapewniającą skuteczne likwidowanie śliskości lub gołoledzi - Mieszanka piaskowo-solna 10 % dostarcza Wykonawca i ponosi koszty jej zakupu.
Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym miejsce do składowania mieszanki piaskowo-solnej oraz miejsce postojowe sprzętu.
W przypadku awarii pojazdu lub sprzętu przeznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia zastępczego pojazdu lub sprzętu w ciągu 4 godzin od wystąpienia awarii.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji podjęcia działań związanych z odśnieżaniem bądź likwidacja śliskości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2023 roku." polegająca na odśnieżaniu i likwidacji śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy Szczytno w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżenie i likwidację śliskości i gołoledzi na drogach. Wykonanie usługi miało będzie na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym.
Usługa obejmuje wykonanie:
1) Prac polegających na odśnieżeniu dróg stanowiących własność gminy Szczytno; Odśnieżanie obejmuje całą szerokość drogi, w taki sposób, aby umożliwić mijanie się pojazdów korzystających z odśnieżonego pasa drogi o ile umożliwiają tą parametry odśnieżanej drogi,
2) Prac polegających na likwidacji śliskości i gołoledzi na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących własność gminy Szczytno o nawierzchni bitumicznej.

Zakres przedmiotu zamówienia
Wielkość zamówienia uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych.
Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie wynikało z faktycznie przepracowanych godzin pracy sprzętu oraz ceny jednostkowej określonej w ofercie. Usługa realizowana będzie sukcesywnie według zleceń przekazywanych przez osobę wyznaczoną/upoważnioną przez Zamawiającego.
Zamawiający ze względu na duży obszar objęty zamówieniem oraz ukształtowanie terenu i specyfikę obszaru dokonał podziału zamówienia na 5 Rejonów w następujący sposób:
CZĘŚĆ V - Rejon nr 5
sołectwa: Piecuchy (miejscowości: Piecuchy), Wały (miejscowości: Wały, Żytkowizna), Lipowiec (miejscowości: Lipowiec, Lipowiec Mały), Gawrzyjałki (miejscowości: Gawrzyjałki, Pużary) – szacunkowa całkowita długość dróg do odśnieżania około 40 km.
• przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 180 godz.
• przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 20 godz.
Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu:
 196029N Wały - Piecuchy droga publiczna długość około 6.858 m
 196037N Lipowiec - Lipowiec Mały droga publiczna długość 2450 m
 196036N Lipowiec - Radostowo droga publiczna długość około 2.550 m
 Lipowiec – Gawrzyjałki droga publiczna długość około 4250 m
 m. Lipowiec droga gminna długość około 1.250 + 150 = 1.400 m
 m. Lipowiec droga wewnętrzna długość około 1700 m.
W ramach usługi likwidacja śliskości i gołoledzi wykonawca zapewni w szczególności posypywanie dróg na łukach, podjazdach, wzniesieniach zakrętach, skrzyżowaniach, chyba, że stan drogi wymagał będzie posypywania na innych odcinkach. Wykonawca w ramach usługi zapewni mieszankę piaskowo-solną zapewniającą skuteczne likwidowanie śliskości lub gołoledzi - Mieszanka piaskowo-solna 10 % dostarcza Wykonawca i ponosi koszty jej zakupu.
Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym miejsce do składowania mieszanki piaskowo-solnej oraz miejsce postojowe sprzętu.
W przypadku awarii pojazdu lub sprzętu przeznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia zastępczego pojazdu lub sprzętu w ciągu 4 godzin od wystąpienia awarii.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji podjęcia działań związanych z odśnieżaniem bądź likwidacja śliskości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych
w art. 112 ust. 2 ustawy pzp dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia minimalnych wymogów w przedmiotowym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia minimalnych wymogów w przedmiotowym zakresie.

3) zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada sprzęt w ilościach:
Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości jednego rejonu:
a) ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 3 szt. i rozrzutnikiem/siewnikiem do mieszanki piaskowo-solnej
b) koparko–ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 1, (samochód z pługiem śnieżnym szt. 1).

Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości dwóch rejonów:
a) ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 5 szt. i rozrzutnikiem/siewnikiem do mieszanki piaskowo-solnej,
b) koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 1, (samochód z pługiem śnieżnym szt. 1).

Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości trzech rejonów:
a) ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 7 szt. i 2 szt. i rozrzutnikiem/siewnikiem do mieszanki piaskowo-solnej
b) koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 2
c) samochód z pługiem śnieżnym szt. 1

Oferta na odśnieżanie i likwidację śliskości czterech rejonów:
a) ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 10 szt. i 3 szt. i rozrzutnikiem/siewnikiem do mieszanki piaskowo-solnej
b) koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 2
c) samochód z pługiem śnieżnym szt. 2

Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości pięciu rejonów:
a) ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 12 szt. i 3 szt. i rozrzutnikiem/siewnikiem do mieszanki piaskowo-solnej
b) koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 3.
c) samochód z pługiem śnieżnym szt. 2.

4) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia minimalnych wymogów w przedmiotowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w tym:
Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości jednego rejonu:
a) ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 3 szt. i rozrzutnikiem/siewnikiem do mieszanki piaskowo-solnej
b) koparko–ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 1, (samochód z pługiem śnieżnym szt. 1).

Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości dwóch rejonów:
a) ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 5 szt. i rozrzutnikiem/siewnikiem do mieszanki piaskowo-solnej,
b) koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 1, (samochód z pługiem śnieżnym szt. 1).

Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości trzech rejonów:
a) ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 7 szt. i 2 szt. i rozrzutnikiem/siewnikiem do mieszanki piaskowo-solnej
b) koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 2
c) samochód z pługiem śnieżnym szt. 1

Oferta na odśnieżanie i likwidację śliskości czterech rejonów:
a) ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 10 szt. i 3 szt. i rozrzutnikiem/siewnikiem do mieszanki piaskowo-solnej
b) koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 2
c) samochód z pługiem śnieżnym szt. 2

Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości pięciu rejonów:
a) ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 12 szt. i 3 szt. i rozrzutnikiem/siewnikiem do mieszanki piaskowo-solnej
b) koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 3.
c) samochód z pługiem śnieżnym szt. 2.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie - załączniki nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_szczytno/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do zawarcia umowy w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.