eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Ostródzkiego w latach 2023-2024.Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Ostródzkiego w latach 2023-2024.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Ostródzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.ostroda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Ostródzkiego w latach 2023-2024.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bcf5f9a4-746c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484927

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006248/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Ostródzkiego w latach 2023-2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-ostrodzki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-ostrodzki.
Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej:
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-ostrodzki (zwanej dalej: Portalem) pod nazwą wskazaną w tytule SWZ. Portal
umożliwia komunikację Wykonawcy z Zamawiającym, w tym złożenie oferty. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
w sposób określony w niniejszej sekcji w pkt 3.6) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. W postępowaniu komunikacja oraz korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w następujący sposób:
1) przed upływem terminu składania ofert (w szczególności: zapytania wnoszone do postępowania, wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, itp.):
a) za pośrednictwem Portalu, gdzie po zalogowaniu się na uprzednio założone swoje konto, użytkownik wskazuje postępowanie. Po wejściu w szczegół wskazanego postępowania należy przejść do zakładki „Komunikacja”, która dotyczy wybranego postępowania. W celu przygotowania nowej wiadomości użytkownik wybiera opcję „Utwórz wiadomość”. Następnie wskazuje „Kategorię wiadomości” i wprowadza treść w polu „Wiadomość”. W ramach korespondencji można dodać załącznik poprzez opcję „Dołącz plik”;
b) bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.ostroda.pl;
1) po upływie terminu składania i otwarcia ofert (w szczególności: dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia dotyczące złożonej oferty - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego oraz inna korespondencja odbywająca się między Zamawiającym a Wykonawcami):
a) za pośrednictwem Portalu – analogicznie jak w przypadku korespondencji przed upływem terminu składania ofert;
b) bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.ostroda.pl.

5. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę wysłania wiadomości wraz z załącznikiem z poziomu zakładki „Komunikacja”, która prezentowana jest również w wysłanej wiadomości.
6. Obowiązkiem Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest śledzenie Portalu oraz poczty elektronicznej, której adres wskazał w ofercie.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy użyciu Portalu opisane zostały w regulaminie dostępnym pod adresem: https://app.sidaspzp.pl/static/media/regulamin-SIDAS-PZP.1353d0f3b6aaf676dd38.pdf oraz w Instrukcji korzystania z Portalu dostępnej na stronie https://sidaspzp.pl/wpcontent/uploads/2020/07/Madkom_PZP_wykonawca_1.3.pdf.

7. W celu korzystania z systemu Portal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Portalu, tj.:
1) Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:
a) dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 MB/s;
b) komputer klacy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana przeglądarka internetowa w najnowszych wersjach: Firefox, Chrome, Opera;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program do obsługi formatów .pdf, np. Acrobat Reader lub inny;
2) Dopuszczalne formaty przesłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB to: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7Z, .eml, .msg;
3) Informacja odnośnie kodowania i czasu odbioru danych:
a) plik oferty wraz z załącznikami dodany z poziomu zakładki „Moja oferta” przez Wykonawcę na Portalu i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ w systemie widnieje jako plik zaszyfrowany. Możliwość otwarcia pliku dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert;
b) jako czas złożenia oferty poprzez Portal przyjmuje się moment otrzymania żądania przez serwer Portalu po kliknięciu w opcję „Złóż ofertę”. Czas jest prezentowany w (hh:mm:ss) zgodnie ze strefą czasową ustawioną na komputerze Wykonawcy.
4) Czas serwera Portalu jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, jn.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Ostródzki, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5; tel. (89) 642-98-61; adres e- mail: zamowienia@powiat.ostroda.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie jest Pan Piotr Grobis, adres e-mail: grobis@powiat.ostroda.pl; tel. (89) 642 98 40;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa sprzątania w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 oraz terenu przynależnego do w/w budynków; znak sprawy: AN.272.1.321.2022, prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 ust.1 ustawy Pzp;
4) dane osobowe, o których mowa w pkt 3, należą do kategorii danych zwykłych i są to: imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr NIP, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zakres wykonywanych czynności w ramach postępowania, o którym mowa w pkt 3 oraz zakres wykonywanych czynności w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku prowadzonego postępowania;
5) źródłem pochodzenia danych, o których mowa w pkt 3 i 4, są informacje pozyskane od Wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 oraz informacje pozyskane z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.);
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty, instytucje i organy publiczne upoważnione na podstawie przepisów lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną, audytową i monitorującą wobec Powiatu Ostródzkiego;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia, a w szerszym okresie czasowym – przez okres niezbędny do zawarcia
i wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia ( w tym także przez okres niezbędny dla celowego dochodzenia roszczeń) oraz po jego zakończeniu archiwizowane przez okres wynikający
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
2) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO”.
4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2026/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
6) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń , o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AN. 272.1.321.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Usługi pocztowe.
1.1) Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
a) Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm. - dalej ustawa Prawo pocztowe), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z postanowieniami
ust. 3, kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1a do SWZ), szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do SWZ), projektem umowy stanowiącym zał. nr 3 do ogłoszenia;.
b) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru raz dziennie przesyłek przygotowanych do wyekspediowania:
 z pok. 133 Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 14.50;
 z Oddziału Zamiejscowego Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 13.30 – 14.00.
c) Odbioru przesyłek bezpośrednio z siedziby Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami lit. b, dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia.
d) Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu możliwość nadania przesyłki listowej i/lub paczki poza czasem wyznaczonym na odbiór korespondencji od Zamawiającego, o którym mowa w lit. b, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość nadania takiej przesyłki bezpośrednio w punkcie pocztowym Wykonawcy zlokalizowanym na terenie miasta Ostródy i/lub Morąga.
e) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania raz dziennie przesyłek adresowanych do Zamawiającego:
 do pok. 133 Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 09.00 z zastrzeżeniem, iż w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy wskazane godziny nie obowiązują;
 do Oddziału Zamiejscowego Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 09.30 z zastrzeżeniem, iż w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy wskazane godziny nie obowiązują.
f) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi doręczenia ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru) i zwrotów niedoręczonych przesyłek pocztowych do Zamawiającego:
 do pok. 133 Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 09.00 z zastrzeżeniem, iż w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy wskazane godziny nie obowiązują;
 do Oddziału Zamiejscowego Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 09.30 z zastrzeżeniem, iż w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy wskazane godziny nie obowiązują.
g) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną placówką pocztową i/lub co najmniej jednym punktem odbioru przesyłek w każdym z miast: Ostróda, Morąg, Miłakowo i Miłomłyn oraz w każdej miejscowości: Małdyty, Łukta, Grunwald, Dąbrówno, które będą czynne co najmniej w dni robocze od poniedziałku do piątku, minimum 6 godzin dziennie.
Placówki pocztowe i/lub punkty odbioru przesyłek mieszczące się w odrębnych lokalach muszą być oznakowane w sposób widoczny szyldem z nazwą i logo Wykonawcy. W przypadku, gdy punkt odbioru przesyłek znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, nazwa i logo Wykonawcy usług pocztowych musi być uwidoczniona co najmniej w witrynie takiego lokalu. Nadto, punkty odbioru przesyłek znajdujące się w obrębie lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, muszą posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych:
 oznaczone w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy świadczącego usługi pocztowe;
 gwarantujące prawidłowe zabezpieczenie przesyłek pocztowych przed dostępem osób trzecich, w tym zachowanie tajemnicy pocztowej zgodnie z art. 41 ustawy prawo pocztowe oraz ochronę danych osobowych.
2) Usługi kurierskie:
2.1) Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
a) Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ( Dz. U. 2022 poz. 896 z późn. zm.) aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z postanowieniami ust. 3, kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1a do SWZ), szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do SWZ), projektem umowy stanowiącym zał. nr 3 do SWZ.
b) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania na każde żądanie Zamawiającego, w dni robocze Zamawiającego od pn. do pt., w ciągu 2-ch godzin od zgłoszenia:
 z pok. 133 Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5;
 z Oddziału Zamiejscowego Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9.
c) Odbioru przesyłek bezpośrednio z siedziby Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami lit. b, dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia.
d) Zamawiający dopuszcza możliwość (wg swoich potrzeb) nadania przesyłki kurierskiej bezpośrednio w punkcie pocztowym Wykonawcy zlokalizowanym na terenie miasta Ostródy i/lub Morąga.
e) Potwierdzeniem nadania przesyłki będzie wypełniona i podpisana nalepka adresowa w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy), według wzoru obowiązującego u Wykonawcy.
f) Nalepka adresowa musi co najmniej zawierać: datę nadania przesyłki, dokładne dane adresowe nadawcy i odbiorcy, wskazanie osoby i numeru telefonu do kontaktu w przypadku trudności z doręczeniem przesyłki, oznaczenie przesyłki, określenie zawartości, wartości oraz przedziału wagowego przesyłki, wymiary, liczba paczek jeśli przesyłka nadawana jest w kliku opakowaniach, czytelny podpis nadawcy oraz osoby przyjmującej po stronie Wykonawcy.
g) Zamawiający nadawał będzie przesyłki w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie przesyłki do adresata bez jej ubytku czy uszkodzenia.
h) Przesyłki nadawane będą w opakowaniu firmowym Wykonawcy, odpowiednio zabezpieczonym (zaklejonym lub zalakowanym) przed dostępem do zawartości oraz przed uszkodzeniem przesyłki w trakcie jej przemieszczania. Wykonawca każdorazowo dostarczy Zamawiającemu druki listu przewozowego oraz opakowania transportowe do przesyłek, adekwatne do ich wagi i rodzaju.
i) Wykonawca po przyjęciu przesyłki sprawdzi poprawność jej przygotowania do nadania oraz zgodność z listem przewozowym.
j) Nadawanie przesyłek odbywać się będzie w dniu ich odbioru od Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń. Do każdej przesyłki kurierskiej Wykonawca wpisze nadany przez siebie numer przesyłki umożliwiający jej monitorowanie przez Internet.
k) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi doręczenia dokumentu zwrotnego z datą odbioru przesyłki oraz podpisem odbiorcy przesyłki i zwrotów niedoręczonych przesyłek pocztowych do Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku:
 do pok. 133 Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5;
 do Oddziału Zamiejscowego Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64120000-3 - Usługi kurierskie

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64121100-1 - Usługi dostarczania poczty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych pozycji przesyłek wyszczególnionych w załączniku nr 1a do SWZ mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych w załączniku nr 1a do SWZ. Określone w nim rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych
w trakcie realizacji umowy. Przyjmuje się, że volumen ilościowo-kosztowy przedmiotu zamówienia nie przekroczy odpowiednio „+20 %” lub „- 50 %” ogólnej wartości zamówienia. Rozliczenie za świadczoną usługę odbywać się będzie w okresach miesięcznych z dołu, wg faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego usługi, w oparciu o ceny jednostkowe wynikające ze złożonej oferty.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający kierował się będzie zasadami i kryteriami oceny
ofert określonymi wzorami zgodnie z paragrafem 14 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, tzn. musi być wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.)
w zakresie obrotu krajowego i zagranicznego.

3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jest wykazanie, że:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;

2. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
1) Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w § 12 i § 17 SWZ.
1.1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.
1.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia:
2.1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie § 12 ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2.2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie § 12 ust. 2 pkt 1 SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji – z zastrzeżeniem postanowienia § 18 ust. 5 pkt 1 SWZ;
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w §
18 ust. 3 pkt 1 ppkt 1.2) SWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których
mowa w pkt 1, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,
jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
1) Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w § 12 i § 17 SWZ.
1.1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zgodnie z § 17 ust. 2 SWZ – jeśli dotyczy.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2.1) określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 SWZ:
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.) w zakresie obrotu krajowego i zagranicznego.

3. Wykaz innych dokumentów składanych w ramach oferty:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ).
2) Wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 1a do SWZ);
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców:
a) pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) oświadczenie, z którego będzie wynikać, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika – Wykonawca winien do oferty dołączyć pełnomocnictwo, z treści którego musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz innych dokumentów składanych w ramach oferty:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ).
2) Wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 1a do SWZ);
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców:
a) pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) oświadczenie, z którego będzie wynikać, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika – Wykonawca winien do oferty dołączyć pełnomocnictwo, z treści którego musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
uPzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców:
a) pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy:
1) zmiany, o których mowa w projekcie umowy ust. 7-9, § 1 ust. 2 pkt 12-14, § 6,
2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów uPzp,
3) zmiany dotyczą realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą koleją zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą koleją zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy,
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 10 % wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Zamawiający:
1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów uPzp;
2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:
1) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni dostawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
2) narusza równowagę ekonomiczną Stron umowy na korzyść Dostawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
4) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen jednostkowych, o których mowa w § 6 oraz w zał. nr 1 do umowy, w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe. Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej od dnia wejścia w życie zmienionych cen jednostkowych.
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom, o których mowa w ust. 4.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-ostrodzki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.; dalej ustawa sankcyjna) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

4. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa
w ust. 1.

5. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.