eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzecz › Dostosowanie baz danych geodezyjnych prowadzonych w powiecie międzyrzeckim do wymogów nowych rozporządzeń w zakresie geodezji i kartografii.Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dostosowanie baz danych geodezyjnych prowadzonych w powiecie międzyrzeckim do wymogów nowych rozporządzeń w zakresie geodezji i kartografii.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Międzyrzecki - Zarząd Powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

htthttps://asystent.postepowania.pl/org/starostwo/org/starostwo/postepowania/598

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie baz danych geodezyjnych prowadzonych w powiecie międzyrzeckim do wymogów nowych rozporządzeń w zakresie geodezji i kartografii.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13e6acf1-64bb-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013279/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dostosowanie baz danych geodezyjnych prowadzonych w powiecie międzyrzeckim do wymogów nowych rozporządzeń w zakresie geodezji i kartografii

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438290/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AB.272.24.2022.PL

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyfryzacji wskazanych przez zamawiającego dokumentów, tj. akt będących dowodami zmian wpisów w rejestrze ewidencji gruntów i budynków za okres od około 1999 roku do 2022, co obejmuje 87 obrębów ewidencyjnych w ramach 9 jednostek ewidencyjnych zaliczających się do powiatu międzyrzeckiego wytworzonych przez służby geodezyjne prowadzące ewidencję gruntów i budynków wchodzących w skład zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Międzyrzeczu.
2. Skanowane dowody zmian należy przyporządkować do danej jednostki ewidencyjnej wg schematu przedstawionego w załączniku nr 1 do SWZ.
3. Dokumentacja przeznaczona do przetworzenia pochodzi z lat 1999 – 2022.
4. Zeskanowane dokumenty należy zapisać w pliku w formacie pdf.
5. Szacuje się, że dokumenty, które w ramach zamówienia Wykonawca przekształci do postaci cyfrowej w drodze skanowania liczą: ok. 180 000 stron w formatach standardowych A4 oraz A3. Jest możliwość wystąpienia dokumentów w formacie niestandardowym, większym niż A4 i A3, maksymalnie do formatu A0, które w przeważającej części będą stanowić dokumentację mapową, będącą załącznikiem do decyzji podziałowej.
6. Dokumenty są w postaci papierowej, składającej się z kilkustronicowej dokumentacji zaewidencjonowanych pod dwuczłonowym numerem zmiany, przypisanym odpowiednio do numeru zmiany w dzienniku zgłoszeń oraz numeru zmiany w konkretnym obrębie w danym roczniku.
7. Skanowaniu podlegają wszystkie dokumenty wchodzące w skład jednej zmiany ewidencyjnej m.in. :
a)akty notarialne,
b)decyzje podziałowe wraz z załącznikami mapowymi,
c)dokumentacja dokonująca zmiany w ewidencji gruntów w zakresie działek i budynkowe,
d)decyzje zmieniające prawo własności nieruchomości,
e)umowy dzierżaw,
f)zawiadomienia o zmianach w KW,
g)wnioski o zmianę danych osobowych,
h)itp.;
8. W skład jednej zmiany może wchodzić więcej niż jeden z powyższych dokumentów, dlatego należy w jednym dokumencie PDF zeskanować zawartość wszystkich dokumentów w zmianie.
9. Ze względu na różną jakość techniczną materiałów stanowiących przedmiot zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiej metody skanowania i takiego rodzaju sprzętu, aby uniknąć zniszczenia (pogorszenia stanu technicznego) skanowanej dokumentacji.
10. Prace związane z indeksacją, skanowaniem i przetworzeniem plików zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną zostaną wykonane w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca wykona zlecone prace na własnym sprzęcie, oprogramowaniu oraz innych materiałach niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zlecenia.
11. Starosta udostępni Wykonawcy dokumentację w terminie ustalonym w harmonogramie, o którym mowa w punkcie X.1 załącznika nr 1 do SWZ (OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 79999100-4 - Usługi skanowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 t.j.). Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.