eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milanówek › ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH (KOBIET I MĘŻCZYZN) Z TERENU MILANÓWKAOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH (KOBIET I MĘŻCZYZN) Z TERENU MILANÓWKA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Społecznych w Milanówku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002195730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 16

1.5.2.) Miejscowość: Milanówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-822

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227249792

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cus@cus.milanowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://milanowek.naszops.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH (KOBIET I MĘŻCZYZN) Z TERENU MILANÓWKA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fb966aa-7615-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028195/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH (KOBIET I MĘŻCZYZN) Z TERENU MILANÓWKA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5fb966aa-7615-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://milanowek.naszops.pl/bip/przetargi-zapytania-ofertowe/n,przetarg-w-trybie-podstawowym-nr-cus-260-10-2022

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Stroną internetową prowadzonego postępowania jest strona:
https://milanowek.naszops.pl/bip/przetargi-zapytania-ofertowe/n,przetarg-w-trybie-podstawowym-nr-cus-260-10-2022
System teleinformatyczny, o którym mowa powyżej, spełnia wymagania określone w ustawie Pzp, w szczególności w art. 64 i 68 ustawy oraz w § 11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Zgodnie z §2.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r .poz. 2070, z 2022r. poz. 1087).
Szczegółowe wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych zostały określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
Wszystkie dokumenty składane elektronicznie winne zostać opatrzone podpisem elektronicznym. Dokumenty niepodpisane podpisem elektronicznym nie będą brane pod uwagę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Milanówku, 0822 Milanówek, ul. Kościuszki 16, tel: 22 724 97 92, e-mail: cus@cus.milanowek.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@cus.milanowek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji przetargu realizowanego w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: prawne oraz inne organy publiczne, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, a w przypadku umów współfinansowanych podmioty współfinansujące, kontrolujące i zarządzające lub inne podmioty zaangażowane w realizację programu, z którego pochodzi dofinansowanie, podmiot zewnętrzny nie uczestniczący w postępowaniu oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się
interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
6. Dane będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania Pana/Pani danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do celów związanych z ubieganiem się o udzielenie zamówienia. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie udzielania zamówień lub organizacji przetargu.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUS.260.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 180000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta Milanówka, dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia lub jego zwiększenia o ± 1 osobę.

Wymagany zakres usług w ramach zamówienia w części 1.1
a) całodobowe schronienie z zapewnieniem miejsca do spania (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20C oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
b) umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju,
c) umożliwienie skorzystania z prysznica,
d) umożliwienie skorzystania z wymiany odzieży (umożliwienie prania i suszenia odzieży),
e) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany,
f) zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,
g) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności realizowane poprzez: zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, trening gospodarowania własnym budżetem, trening prowadzenia gospodarstwa domowego, uczestnictwo w zajęciach centrum lub klubu integracji społecznej,
h) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej m.in. przez: trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów oraz uczestnictwo w grupach wsparcia.

4.2.5.) Wartość części: 57457,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

W związku z koniecznością zapewnienia schronienia dla bezdomnych z terenu miasta Milanówka, Zamawiający przewiduje wznowienie postępowania na zamówienie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium:

1) Cena (C) 80 % - 80 punktów
2) Odległość (O) 20 % - 20 punktów

Zasady oceny poszczególnych kryteriów:

Kryterium „Cena” (C).

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C min
P(i)= -------------------- x 80
C i

gdzie:

Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena” ;

C min najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";

Cenę należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Dokładność większa niż dwa miejsca po przecinku zostanie uznana za brak ceny w ofercie. Cena obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy.


Kryterium „Odległość” (O)

za odległość schroniska od granic administracyjnych Milanówka:
▪ do 30 kilometrów - 20 punktów,
▪ od 31 do 44 kilometrów - 10 punktów,
▪ od 45 kilometrów - 0punktów,

Odległość miejsca schronienia będzie mierzona na ogólnodostępnych mapach internetowych, po najkrótszej trasie dojazdu samochodem. Zamawiający jest zobowiązany do dołączenia do oferty wydruku mapy z określoną trasą dojazdu samochodem. Dołączona mapa powinna zawierać informację o odległości po określonej trasie od granic administracyjnych Milanówka, zgodnie z podaną trasą.

Ostateczna ocena punktowa oferty.
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria:

Pi = P (C) + P (O) gdzie:

Pi ocena punktowa oferty "i"
P(C) ilość punktów, jakie otrzymała oferta w kryterium Cena
P(O) ilość punktów, jakie otrzymała oferta w kryterium Odległość

Uzyskana liczba punktów w ramach opisanych kryteriów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
4. Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 100 punktów.
5. W przypadku złożenia większej liczby ofert, osoby wykonujące czynności przy postępowaniu, dokonają wyboru ofert na podstawie ustalonego rankingu ofert (rozpoczynając od ofert z najwyższą liczbą punktów), do wyczerpania kwoty, jaką Udzielający zamówienia przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, lub liczby wykonawców umożliwiających wykonanie zamówienia.
6. Jeżeli w toku przetargu wpłynie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć ofertę, pod warunkiem, że oferta ta będzie spełniać wszystkie wymagania przetargu oraz cena oferty nie przekroczy możliwości finansowych Udzielającego zamówienia.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska od granic administracyjnych Milanówka

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta Milanówka, dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia lub jego zwiększenia o ± 1 osobę.
Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu w schronisku skierowanych osób bezdomnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
Z wybranym oferentem Gmina Milanówek podpisze umowę określającą prawa i obowiązki jej stron, w tym zapewnienia gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Centrum Usług Społecznych w Milanówku.
Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn.zm).

Wymagany zakres usług w ramach zamówienia w części 1.2.
a) całodobowe schronienie z zapewnieniem miejsca do spania (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20C oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
b) umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby- karmienie, dostęp do pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zapewnienie osobom bezdomnym posiłku lub całodziennego wyżywienia.
c) umożliwienie skorzystania z prysznica, w razie potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu,
d) umożliwienie skorzystania z wymiany odzieży (umożliwienie prania i suszenia odzieży),
e) opieka higieniczna, zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną,
f) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany,
g) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
h) zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów,
i) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej m.in. przez: trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów oraz uczestnictwo w grupach wsparcia,
j) zapewnienie opieki opiekuna, pracownika socjalnego.

4.2.5.) Wartość części: 122543 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

W związku z koniecznością zapewnienia schronienia dla bezdomnych z terenu miasta Milanówka, Zamawiający przewiduje wznowienie postępowania na zamówienie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium:

1) Cena (C) 80 % - 80 punktów
2) Odległość (O) 20 % - 20 punktów

Zasady oceny poszczególnych kryteriów:

Kryterium „Cena” (C).

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C min
P(i)= -------------------- x 80
C i

gdzie:

Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena” ;

C min najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";

Cenę należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Dokładność większa niż dwa miejsca po przecinku zostanie uznana za brak ceny w ofercie. Cena obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy.


Kryterium „Odległość” (O)

za odległość schroniska od granic administracyjnych Milanówka:
▪ do 30 kilometrów - 20 punktów,
▪ od 31 do 44 kilometrów - 10 punktów,
▪ od 45 kilometrów - 0punktów,

Odległość miejsca schronienia będzie mierzona na ogólnodostępnych mapach internetowych, po najkrótszej trasie dojazdu samochodem. Zamawiający jest zobowiązany do dołączenia do oferty wydruku mapy z określoną trasą dojazdu samochodem. Dołączona mapa powinna zawierać informację o odległości po określonej trasie od granic administracyjnych Milanówka, zgodnie z podaną trasą.

Ostateczna ocena punktowa oferty.
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria:

Pi = P (C) + P (O) gdzie:

Pi ocena punktowa oferty "i"
P(C) ilość punktów, jakie otrzymała oferta w kryterium Cena
P(O) ilość punktów, jakie otrzymała oferta w kryterium Odległość

Uzyskana liczba punktów w ramach opisanych kryteriów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
4. Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 100 punktów.
5. W przypadku złożenia większej liczby ofert, osoby wykonujące czynności przy postępowaniu, dokonają wyboru ofert na podstawie ustalonego rankingu ofert (rozpoczynając od ofert z najwyższą liczbą punktów), do wyczerpania kwoty, jaką Udzielający zamówienia przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, lub liczby wykonawców umożliwiających wykonanie zamówienia.
6. Jeżeli w toku przetargu wpłynie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć ofertę, pod warunkiem, że oferta ta będzie spełniać wszystkie wymagania przetargu oraz cena oferty nie przekroczy możliwości finansowych Udzielającego zamówienia.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska od granic administracyjnych Milanówka

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

• posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności wykonał co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem (świadczenie usług schronienia) usługom będącym przedmiotem zamówienia, przy czym każde z nich obejmowało łącznie świadczenie usług schronienia na kwotę min. 50 000,00 zł (z podatkiem VAT).
• dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Jeżeli Wykonawca dysponuje kadrą placówki zgodnie z normami zapisanymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r., w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896).
• sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł.
• dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
• dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celach statutowych Wykonawca posiada ujęte prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym, a także jest wpisana w Rejestrze miejsc zapewniających schronienie osobom bezdomnym w woj. mazowieckim.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta i oświadczenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, a w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - przez ustanowionego pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz projektowanych postanowień umowy (zał. nr 2 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: HTTPS://EZAMOWIENIA.UZP.GOV.PL/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.