eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrzejewice › SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W 2023 R. W PLANOWANEJ ILOŚCI DO 65.000 LITRÓWOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W 2023 R. W PLANOWANEJ ILOŚCI DO 65.000 LITRÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRZEJEWICACH

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSDOB

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871718013

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 57B

1.5.2.) Miejscowość: Dobrzejewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-123

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 530923546

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zsdobrzejewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsdobrzejewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W 2023 R. W PLANOWANEJ ILOŚCI DO 65.000 LITRÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe51ef73-6b0e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034890/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W 2023 R. W PLANOWANEJ ILOŚCI DO 65.000 LITRÓW

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453859/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSD/ZP-1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w 2023 r. w planowanej maksymalnej łącznej ilości do 65.000 litrów.
2. Olej opałowy Wykonawca dostarczać będzie do nieruchomości stanowiącej mienie Zespołu Szkół w Dobrzejewicach w ilości: do 65.000 litrów do w/w szkoły.
Dostarczany olej opałowy lekki musi spełniać wymagania jakościowe PN-C-96024:2020-12, w tym w szczególności w zakresie następujących parametrów:
1) wartość opałowa minimum 42,6 MJ/kg;
2) temperatura zapłonu powyżej 55˚C;
3) temperatura płynięcia maximum -20,0˚C;
4) gęstość w temperaturze 150 C maximum 860,0 kg/m2;
5) zawartość siarki nie może być większa niż 0,1%;
6) barwa czerwona.
4. Niezależnie od standardów jakościowych odnoszących się do istotnych cech przedmiotu
zamówienia określonych w ust. 3, dostawa oleju opałowego musi odpowiadać wymaganiom określonym:
1) w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1315 z późn.zm.);
2) rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe;
3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje cykliczne dostawy oleju opałowego do wskazanego miejsca dostawy wraz z tankowaniem do zbiornika grzewczego w 2023 r.
6. Przewidziana ilość określona w pkt 1 jest szacunkową, planowaną do wykorzystania w ramach realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności ilość ta może ulec zmianie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 404300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 404300,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OLKOP BIS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 360862079

7.3.3) Ulica: Szosa Rypińska 26

7.3.4) Miejscowość: Golub Dobrzyń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-400

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 404300,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.