eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › "Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 73 uczniów z ZST w Kolbuszowej oraz 52 uczniów z ZSAE w Weryni w roku szk. 2022/2023".Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 73 uczniów z ZST w Kolbuszowej oraz 52 uczniów z ZSAE w Weryni w roku szk. 2022/2023”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kolbuszowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 10

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172275880

1.5.8.) Numer faksu: 177445734

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kolbuszowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kolbuszowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 73 uczniów z ZST w Kolbuszowej oraz 52 uczniów z ZSAE w Weryni w roku szk. 2022/2023”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-169ec702-658a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032661/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 „Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 73 ucznióz ZST w Kolbuszowej oraz 52 uczniów z ZSAE w Weryni w roku szk. 2022/2023”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 29 kwietnia 2021. w ramach Regi. Programu Op. Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, uzupełnienia i lub informacje Wykonawcy przekazują:
a. drogą elektroniczną: na adres mailowy przetargi@kolbuszowski.pl oraz
b. przy użyciu miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal z zastrzeżeniem, iż oferta Wykonawcy wraz z załącznikami przekazywana jest tylko przy użyciu ePUAPu za pośrednictwem dedykowanego “Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.”
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: “Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do “Formularza do komunikacji.”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP” oraz w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal”. https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
4. Wykonawca, który chce złożyć ofertę powinien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w ww. regulaminach. Wykonawca składający ofertę akceptuje instrukcje użytkownika, regulamin systemu miniPortal i warunki korzystania ePUAP I uznaje je za wiążące.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy. “Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” do “Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7. ID postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający nie rekomenduje podpisu elektronicznego zewnętrznego (XAdES +doc).
2. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
3. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Kolbuszowski, ul. 11-go Listopada 10; 36-100 Kolbuszowa;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej,
ul. 11-go Listopada 10; 36-100 Kolbuszowa jest: P. Konrad Śliwa; iod@kolbuszowski.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 40 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 52 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w roku szkolnym 2021/2022 prowadzonym w trybie .podstawowym bez negocjacji
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.. – Prawo zamówień publicznych ( dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące Projektu. Instytucja Zarządzająca poinformuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie;
b. w przypadku dokumentów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis - przez okres 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
c. w przypadku dokumentów dotyczących podatku od towarów i usług - przez okres, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.);
d. przez okres trwałości Projektu tj. 5 lat liczonym od daty przekazania Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą płatności końcowej na rzecz Projektu (wypłaty salda końcowego) tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego, z zastrzeżeniem zasad wynikających z pomocy państwa. W przypadku braku wypłaty płatności końcowej ww. okres liczony jest od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia - I. Moduł szkleń elektrycznych – szkolenie elektryczno-energetyczne do 1 kW w zakresie eksploatacji i dozoru

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a. Nazwa kryterium: cena brutto

Waga kryterium: 60 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
C= C min/C bad X 60 % X100
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów (1%=1 pkt). Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

b. Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Waga kryterium: 40 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
Wykonawca zadeklaruje doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w kryterium doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, przy czym:
1.1 Dotyczy części : I, II, III, IV, V, VI, VIII zamówienia/szkolenia
1) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 7 kursów i więcej o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykazu usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII ) - 40 pkt
2) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 5 kursów o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykaz usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII)- 20 pkt
3) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 3 kursy o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykaz usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII) - 0 pkt

gdzie
C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia - II .Moduł szkoleń technicznych – kurs wózka widłowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a. Nazwa kryterium: cena brutto

Waga kryterium: 60 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
C= C min/C bad X 60 % X100
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów (1%=1 pkt). Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

b. Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Waga kryterium: 40 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
Wykonawca zadeklaruje doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w kryterium doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, przy czym:
1.1 Dotyczy części : I, II, III, IV, V, VI, VIII zamówienia/szkolenia
1) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 7 kursów i więcej o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykazu usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII ) - 40 pkt
2) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 5 kursów o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykaz usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII)- 20 pkt
3) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 3 kursy o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykaz usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII) - 0 pkt

gdzie
C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III zamówienia - III. Szkolenia gastronomiczne- kurs cukiernika

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a. Nazwa kryterium: cena brutto

Waga kryterium: 60 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
C= C min/C bad X 60 % X100
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów (1%=1 pkt). Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

b. Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Waga kryterium: 40 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
Wykonawca zadeklaruje doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w kryterium doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, przy czym:
1.1 Dotyczy części : I, II, III, IV, V, VI, VIII zamówienia/szkolenia
1) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 7 kursów i więcej o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykazu usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII ) - 40 pkt
2) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 5 kursów o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykaz usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII)- 20 pkt
3) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 3 kursy o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykaz usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII) - 0 pkt

gdzie
C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV zamówienia - IV. Szkolenia gastronomiczne- kurs barmana

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a. Nazwa kryterium: cena brutto

Waga kryterium: 60 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
C= C min/C bad X 60 % X100
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów (1%=1 pkt). Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

b. Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Waga kryterium: 40 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
Wykonawca zadeklaruje doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w kryterium doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, przy czym:
1.1 Dotyczy części : I, II, III, IV, V, VI, VIII zamówienia/szkolenia
1) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 7 kursów i więcej o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykazu usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII ) - 40 pkt
2) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 5 kursów o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykaz usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII)- 20 pkt
3) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 3 kursy o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykaz usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII) - 0 pkt

gdzie
C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V zamówienia - V. Szkolenia gastronomiczne- kurs baristy

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a. Nazwa kryterium: cena brutto

Waga kryterium: 60 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
C= C min/C bad X 60 % X100
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów (1%=1 pkt). Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

b. Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Waga kryterium: 40 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
Wykonawca zadeklaruje doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w kryterium doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, przy czym:
1.1 Dotyczy części : I, II, III, IV, V, VI, VIII zamówienia/szkolenia
1) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 7 kursów i więcej o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykazu usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII ) - 40 pkt
2) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 5 kursów o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykaz usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII)- 20 pkt
3) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 3 kursy o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykaz usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII) - 0 pkt

gdzie
C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI zamówienia - VI. Moduł Szkolenia ekonomicznych – Podstawy rachunkowości

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a. Nazwa kryterium: cena brutto

Waga kryterium: 60 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
C= C min/C bad X 60 % X100
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów (1%=1 pkt). Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

b. Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Waga kryterium: 40 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
Wykonawca zadeklaruje doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w kryterium doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, przy czym:
1.1 Dotyczy części : I, II, III, IV, V, VI, VIII zamówienia/szkolenia
1) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 7 kursów i więcej o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykazu usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII ) - 40 pkt
2) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 5 kursów o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykaz usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII)- 20 pkt
3) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 3 kursy o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykaz usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII) - 0 pkt

gdzie
C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII zamówienia - VII. Moduł szkoleń technicznych - PRAWO JAZDY KAT. T

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a. Nazwa kryterium: cena brutto

Waga kryterium: 60 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
C= C min/C bad X 60 % X100
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów (1%=1 pkt). Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

b. Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Waga kryterium: 40 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
Wykonawca zadeklaruje doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w kryterium doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, przy czym:
1.1 Dotyczy części : I, II, III, IV, V, VI, VIII zamówienia/szkolenia
1) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 7 kursów i więcej o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykazu usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII ) - 40 pkt
2) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 5 kursów o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykaz usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII)- 20 pkt
3) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 3 kursy o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykaz usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII) - 0 pkt

gdzie
C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VIII zamówienia - VIII. Moduł szkoleń informatycznych - Kurs grafiki komputerowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a. Nazwa kryterium: cena brutto

Waga kryterium: 60 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
C= C min/C bad X 60 % X100
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów (1%=1 pkt). Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

b. Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Waga kryterium: 40 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
Wykonawca zadeklaruje doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w kryterium doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, przy czym:
1.1 Dotyczy części : I, II, III, IV, V, VI, VIII zamówienia/szkolenia
1) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 7 kursów i więcej o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykazu usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII ) - 40 pkt
2) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 5 kursów o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykaz usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII)- 20 pkt
3) Za skierowanie do realizacji zamówienia trenera/szkoleniowca który w ostatnich trzech latach przeprowadził co najmniej 3 kursy o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu na które Wykonawca składa ofertę (podanym w tabeli „Wykaz usług zawodowych” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII) - 0 pkt

gdzie
C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) Braku podstaw wykluczenia,
2) Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.
2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru.
Podmiot realizujący usługę musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.
4) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli:

A. dysponuje kadrą techniczną posiadającą uprawnienia i kwalifikacje tj: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia wskazanymi poniżej:
a. Trener/szkoleniowiec – co najmniej jedna osoba:
Trener/szkoleniowiec musi posiadać min. wykształcenie średnie i następujące doświadczenie w prowadzeniu kursów zawodowych:
a) Dla części I, II, III, IV, V, VI, VIII zamówienia/szkolenia:
w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził co najmniej: 3 kursy o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu ( podanym w tabeli „ WYKAZ USŁUG ZAWODOWYCH” dla każdego szkolenia z wyłączeniem części VII zamówienia/szkolenia ).
Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie dla każdego trenera, który realizował będzie szkolenia zawodowe objęte opisem przedmiotu zamówienia.
b) Dla części VII zamówienia/szkolenia:
w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził co najmniej: 1 kurs o tematyce tożsamej lub podobnej z minimalnym zakresem kursu ( podanym w tabeli „ WYKAZ USŁUG ZAWODOWYCH” dla części VII zamówienia/szkolenia ).
Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie dla każdego trenera, który realizował będzie szkolenia zawodowe objęte opisem przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
/wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 1d -Rozdział I SWZ/

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w BZP.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust.5 potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, wstępnie potwierdza brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, wstępnie potwierdza brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
/wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 1d -Rozdział I SWZ/

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w BZP.
Podmiot realizujący usługę musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie są wymagane

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej
lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie,
w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku, o którym mowa w pkt 7, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust.4 ustawy Pzp z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.
7) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacjach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej postanowień w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w tym zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 (nie dłużej jednak niż do 30 lipiec 2022 r.)
o ile zostanie spełniony jeden z następujących warunków:
a) w sytuacji obowiązywania stanu zagrożenia w tym kryzysowego, epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 lub inną chorobę uniemożliwiającego realizację zamówienia;
b) gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
c) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także
w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia;
d) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia;
e) braku wystarczającej liczby osób do udziału w szkoleniu.
f) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 uzależnione jest od faktycznej liczby Uczestników w szkoleniu, tzn. że rzeczywista kwota wynagrodzenia, która zostanie wypłacona Wykonawcy za przeprowadzenie szkolenia będzie zależała od faktycznej liczby Uczestników szkolenia, zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia.
g) utrudnień w realizacji przedmiotu umowy z powodu nidostępności osób uczestniczących w szkoleniu wynikających z ich obowiązków szkolnych tj. np. realizacja przez nich praktyk, wyjazdów studyjnych, niemożliwej do pogodzenia liczby zajec pozalekcyjnych itp.
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.


3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w związku z obowiązywaniem stanu kryzysowego, zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 lub inną chorobą , w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany/wydłużenia terminu realizacji zamówienia, nie dłużej jednak niż do 30 lipiec 2022 r.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 uzależnione jest od faktycznej liczby Uczestników w szkoleniu, tzn. że rzeczywista kwota wynagrodzenia, która zostanie wypłacona Wykonawcy za przeprowadzenie szkolenia będzie zależała od faktycznej liczby Uczestników szkolenia, zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: b. przy użyciu miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

8. Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę:
1) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a. Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego.
b. Handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c. O którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
d. Finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego.
e. O charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienia tego przestępstwa,
f. Pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
g. Przeciwko obrotowi gospodarczemu, o którym mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h. O którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
2) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej albo prokurenta prawomocnie skazano na przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,
3) Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4) Wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne.
5) Jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) Jeżeli, w przypadku, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.