eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Budowa przedszkola na osiedlu LekarkaOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa przedszkola na osiedlu Lekarka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELICZKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstania Warszawskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 263 41 00

1.5.8.) Numer faksu: 12 278 68 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magistrat@wieliczka.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wieliczka.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przedszkola na osiedlu Lekarka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1f402fd-2f40-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484486

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026393/40/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa przedszkola na osiedlu Lekarka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00339509/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.42.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2913293,26 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1434413,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przedszkola na osiedlu Lekarka”, stan surowy zamknięty.
Prace będą polegać na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku handlowo-usługowego na budynek przedszkola na działce nr ew. 831/1 w Wieliczce przy ul. Grottgera. Projektowany budynek usytuowany jest centralnie na działce, w przepisowych odległościach od granicy działki od strony wschodniej, zachodniej i północnej, od strony ulicy Grottgera budynek usytuowany jest częściowo w pasie terenu pomiędzy liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i linią zabudowy.
2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
3. Projektuje się budynek na rzucie prostokąta o wymiarach w osi 12,70 x 21,65 m i wysokości 9.60 m od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku. Przedmiotowy budynek handlowo-usługowy po wykonaniu projektowanej przebudowy części istniejącej, nadbudowany o jedną kondygnację i rozbudowy w zakresie przedłużenia ściany w osi 7, stanowić będzie budynek przedszkola w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny w tym: parter i poddasze użytkowe z dachem wysokim dwuspadowym o symetrycznie położonych połaciach z oknami połaciowymi dla doświetlenia poddasza. Wejście do budynku od strony północnej z zadaszonego ganku. Kształt bryły projektowanego budynku horyzontalny. Dach budynku w podstawowej formie dwuspadowy w układzie osiowym, o nachyleniu głównych połaci dachowych w wielkości 30º. W budynku w poziomie parteru projektuje się dwie sale dydaktyczne z zapleczem socjalnym i pomieszczeniem na leżaki, szatnie, catering kuchenny, pomieszczenia socjalne dla personelu wraz z ubikacjami w tym jedna dla niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze (środki czystości), klatkę schodową z podestem dla niepełnosprawnych, układ komunikacji poziomej i wiatrołap wejściowy. Na poziomie poddasza projektuje się dwie sale dydaktyczne z zapleczem socjalnym i pomieszczeniem na leżaki, sala ćwiczeń indywidualnych z zapleczem, zaplecze socjalno-biurowe personelu, kotłownię, pom. gospodarcze, układ komunikacji poziomej i klatkę schodową z podestem dla niepełnosprawnych (przewiduje się wykonanie tylko stanu surowego zamkniętego). Projektuje się budynek posadowiony na ławach i ścianach fundamentowych wewnątrz budynku projektowane oraz w części ścian zewnętrznych istniejących, a także w części projektowanych do przebudowy. Projektuje się ławy fundamentowe, żelbetowe o przekroju prostokątnym, ściany fundamentowe żelbetowe, W części przebudowanej, ściany parteru murowane z bloczków ceramicznych na zaprawie c-w, w ścianach parteru żelbetowe słupy usztywniające konstrukcję, strop nad parterem płytowy żelbetowy, monolityczny, ściany poddasza murowane z bloczków ceramicznych dwie sale dydaktyczne z zapleczem socjalnym i pomieszczeniem na leżaki, stropodach i dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo płatwiowej z pokryciem blachą gładką łączoną na rąbek stojący ( typowe panele blaszane szerokości 50 cm łączone na zatrzaski). Należy dostarczyć i zamontować tablicę informującą o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Dane techniczne budynku:
● Powierzchnia zabudowy: = 286,50 m²
● Powierzchnia użytkowa: = 434,47 m²
● Powierzchnia całkowita: = 564,22 m²
● Kubatura budynku: = 2.191,00 m³
● Wysokość budynku = 9,60 m
● Kondygnacje nadziemne = 2
● Wymiary rzutu budynku przedszkola: długość = 22,79 m, szerokość: =113,34 m.
4. Szczegółowy zakres zamówienia określają poniższe opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej i stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji:
- Dokumentacja techniczna – załącznik nr 9 do SWZ;
- Decyzje i uzgodnienia – załącznik nr 10 do SWZ;
- Dokumentacja geologiczna – załącznik nr 11 do SWZ
- STWIORB – załącznik nr 12 do SWZ;
- Przedmiar robót – załącznik nr 13 do SWZ;
UWAGA! Przedmiot zamówienia obejmuje stan surowy zamknięty!
5. Z uwagi na obszerność dokumentacji technicznej oraz narzucone przez platformę zakupową ograniczenie wielkości zamieszczanych plików, Dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ została spakowana do archiwum częściowego w postaci dwóch plików:
Zał. nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna.zip.001
Zał. nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna.zip.002
Aby rozpakować archiwum częściowe, należy pobrać oba wymienione wyżej pliki do tej samej lokalizacji (do tego samego folderu) nie zmieniając ich nazw, a następnie, przy użyciu programu do archiwizacji plików (np. 7-zip), rozpakować pierwszy plik archiwum, to jest plik Zał. nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna.zip.001. Przykładowy sposób rozpakowania w środowisku Windows przy użyciu programu 7-ZIP: prawy przycisk myszy → 7-Zip → wypakuj tutaj. Program automatycznie rozpakuje wówczas oba pliki archiwum częściowego w wyniku czego otrzymają Państwo folder o nazwie Zał. nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna o rozmiarze 315 MB. Jeżeli po rozpakowaniu archiwum wystąpi problem z odczytem plików (w szczególności dot. plików w formacie PDF) należy się upewnić, czy ścieżka dostępu do danego pliku (łącznie z jego nazwą) była krótsza niż 256 znaków.
6. Z przyczyn technicznych (ograniczenie pola formularza ogłoszenia) cześć dalsza opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 3 SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262310-7 - Zbrojenie

45262210-6 - Fundamentowanie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

45261310-0 - Kładzenie zaprawy

45261320-3 - Kładzenie rynien

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45312310-3 - Ochrona odgromowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1768554,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1768554,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1768554,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane Sikora Wojciech Sikora

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP : 735-247-45-16 Regon: 120623768

7.3.3) Ulica: Os. Niwa 103a

7.3.4) Miejscowość: Nowy Targ

7.3.5) Kod pocztowy: 34-400

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1768554,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.