eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnowie na 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnowie na 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gabriela Narutowicza 38

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/sptarnow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnowie na 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf9b0473-76e1-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033697/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi pocztowe na 2023 rok

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/sptarnow,m,403539,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną „(Dz.U. z 2020r. poz. 344) tj.:
1) Poczty elektronicznej adres email: zamowienia@powiat.tarnow.pl albo
2) MiniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl albo
3) ePUAPu - /4nm0ek36nd/skrytka lub /4nm0ek36nd/SkrytkaESP
2. Zgodnie z § 11 Rozporządzenia o elektronizacji ofertę składa się wyłącznie za pośrednictwem miniPortalu.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne - ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (o braku wykluczeń z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2 ustawy Pzp).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePuAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do następujących formularzy:
a. „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
b. „Formularz do komunikacji”
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz warunkach korzystania z elektronicznych platforma usług
administracji publicznej (ePUAP)
3) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się,
korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu
4) podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, wystawione przez
upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo - przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się w przypadku postępowań lub
konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
5) w przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie
pliku zawierającego skompresowane dokumenty w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
a) poprzez pocztę elektroniczną pod adresem iod@powiat.tarnow.pl,
b) listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
2.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonaniem umowy a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz 2415)
3.Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące Zamawiającemu asystę techniczną, podmioty wykonujące na zalecenie Zamawiającego zadania związane z utrzymywaniem systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 oraz dział VIII Ustawy.
4.W przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej z którymi zawarte zostaną umowy o zamówienie publiczne odbiorcą danych będzie także ZUS, bank, urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania;
5.W przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą z którymi zawarte zostaną umowy o zamówienie publiczne odbiorcą danych będzie także Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i dostarczającą towary i usługi podlegające odliczeniom od podatku VAT)
6.Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania a w przypadku Wykonawców z którymi zawarte zostaną umowy o zamówienie publiczne przez okres 5 lat licząc od końca roku następującego po roku obrotowym w którym zostało wypłacone wynagrodzenie za realizację zamówienia.
7.Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
8.Osoba, której dane dotyczą posiada prawdo dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może zadąć od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (prawo to nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania), oraz prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (z tym, że wystąpienie o ograniczenie przetwarzania danych osobowych nie wstrzymuje przetwarzania danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
9.W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO ma ona prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych (...)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnowie w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 29 grudnia 2023 r., w zakresie: przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz przesyłek kurierskich

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

64120000-3 - Usługi kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na zleceniu realizacji dodatkowych przesyłek. Zakup dodatkowych przesyłek uwarunkowany jest wystąpieniem zapotrzebowania na dane przesyłki u Zamawiającego. Realizacja zakresu maksymalnego zamówienia uzależniona będzie od okoliczności niezależnych od Zamawiającego i stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Szczegółowy wykaz przesyłek z uwzględnieniem prawa opcji zawarto w rozdziale 3 pkt 15 w tabeli w kolumnie nr 5 SWZ oraz zał. nr 1 do SWZ .

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne: zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość elektronicznego monitorowania przesyłek rejestrowanych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: tj. Wykonawca musi wykazać, iż posiada uprawnienia do prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.).
Uwaga: w przypadku wykonania usługi przez podmioty wspólnie składające ofertę warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa powyżej- uznawać się będzie za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje usługi, do których te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: - nie dotyczy
4) zdolność techniczna lub zawodowa: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną placówką pocztową znajdującą się na terenie miasta Tarnowa i umożliwiającą Zamawiającego realizację usługi w zakresie możliwości dodatkowego nadania przesyłek pocztowych bezpośrednio w placówce pocztowej znajdującej się najbliżej siedziby Zamawiającego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:

1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - zawarte w Załączniku nr 3 do SWZ, sporządzonym w oparciu o postanowienia § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do wykonywania działalności zawodowej Zamawiający zażąda od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych w odniesieniu do całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.).
2) W celu wykazania przez Wykonawcę zdolności technicznej Zamawiający zażąda od Wykonawcy wykazu placówek pocztowych na terenie miasta Tarnowa jakimi dysponuje Wykonawca wraz z adresami tych placówek oraz informację o podstawie dysponowania tymi zasobami (w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1.4.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,- zł (słownie złotych: Pięć tysięcy 00/100) .
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy tj.: 22 1240 4748 1111 0000 4878 9640 z dopiskiem na przelewie (tytułem): „Wadium ZP 272.21.2022 Świadczenie usług pocztowych”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta i inne wymagane do złożenia wraz z nią oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian wskazano w załączniku nr 4 do SWZ projektowane postanowienia
umowy (wzór umowy):
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach i zakresie:
1) jeżeli w czasie trwania umowy Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wprowadzi nowe ceny netto usług świadczonych na podstawie tej umowy – zmianie ulegnie wysokość opłat za usługi, o ile będzie korzystna dla Zamawiającego.
2) Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi ustawowa zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług – zmianie ulegnie wysokość opłat za usługi świadczone na podstawie tej umowy – w granicach uzasadnionych zmianą wysokości stawki podatku od towarów i usług
3) Jeżeli nastąpi zmiana siedziby Wykonawcy
4) Jeżeli nastąpi zmiana formy prawnej w jakiej Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą,
5) na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów nastąpi zmiana usługi, nazwy usługi lub sposobu jej świadczenia na usługę aktualnie świadczoną, w przypadku zmiany nazwy usługi lub sposobu jej świadczenia przez Wykonawcę.
6) zmiany sposobu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy zgodnie z jej postanowieniami, gdzie pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie wydarzenia nadzwyczajne pozostające poza kontrola stron, występujące po podpisaniu umowy przez obie strony, przeszkadzające racjonalnemu wykonaniu przez stronę obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub braku należytej staranności tej strony i nieprzewidywalne w dacie zawarcia umowy oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie, o zaistnieniu w/w okoliczności Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego,
(...)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty składa się za pośrednictwem Miniportalu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePuAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: a. „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” b. „Formularz do komunikacji”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.