eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgrów › Przebudowa boiska piłkarskiego w LiwieOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa boiska piłkarskiego w Liwie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582167

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Węgrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 253081256

1.5.8.) Numer faksu: 257923362

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@liw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.liw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa boiska piłkarskiego w Liwie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05207437-6b1d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484305

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027025/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Przebudowa boiska piłkarskiego w Liwie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454534/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZP 271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego w Liwie” w formule zaprojektuj i wybuduj
Przedmiot i zakres zamówienia dotyczy przygotowania i realizacji przebudowy boiska sportowego wraz z budową budynku zaplecza sportowego i bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. do 10m3 z infrastrukturą techniczną oraz z robotami budowlanymi ziemnymi (przebudowa skarp) w zakresie sporządzenia dokumentacji i realizacji – wykonanie robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia obejmuje :
– opracowanie dokumentacji projektowej w formie i zakresie koniecznym do dokonania
wymaganych formalności w organach administracji architektoniczno-budowlanej, sporządzenia specyfikacji i kosztorysów, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, uzgodnienia z Zamawiającym i wizję lokalną.
- obsługę geodezyjną – dla realizacji inwestycji oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,
- wykonania innych prac projektowych i robót budowlanych, których konieczności wykonania nie można było przewidzieć na etapie sporządzania PFU, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy
- nadzór autorski projektanta.
Zakres opracowania dokumentacji - opis ogólny :
1) Projekt budowlano - wykonawczy wielobranżowy przebudowy boiska sportowego z budową infrastruktury technicznej i utwardzeniami – załącznik do zgłoszenia (wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, dokumentów i opracowań).
2) Projekt budowlano - wykonawczy wielobranżowy budynku zaplecza sportowego (szatniowo –sanitarnego) wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o poj. do 10m3 z budową infrastruktury technicznej, oświetleniem oraz z robotami budowlanymi ziemnymi – przebudową skarp – załącznik do pozwolenia na budowę (wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, dokumentów i opracowań).
3)Opracowania projektowe, techniczne i uzupełniające, niezbędne do realizacji zadania.
4) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót budowlanych.
5) Opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego.
6) Opracowanie informacji i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
7) Harmonogram prac (harmonogram rzeczowo finansowy).
8) Karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów.
9) Instrukcja ochrony p.poż.
- wykonanie robót budowlanych na podstawie i w zakresie wynikającym z PFU, koncepcji, opracowanej dokumentacji stanowiącej część 1 zamówienia, w tym sprawowanie nadzoru przy realizacji inwestycji, przygotowanie i udział w odbiorach częściowych i końcowym, przeszkoleniu personelu. :
- Przebudowa istniejącego boiska sportowego – treningowego do piłki nożnej, ze zmianą podbudowy na mineralna, chłonną, wymianą nawierzchni z trawiastej na trawę syntetyczną na podłożu amortyzującym, budową oświetlenia, zjazdu, utwardzeń komunikacyjnych, parkingów, utwardzeń pod trybuny, trybun (ławki jednorzędowe) z miejscowym zadaszeniem trybun, piłkochwytów, ogrodzenia.
Roboty budowlane ziemne przy przebudowie skarp :
- wzmocnienie poprzez wyprofilowanie istniejącego nachylenia, wyrównanie, zastosowanie geokraty
- powiększenie terenu w miejscu planowanego budynku, Niwelacja terenu w poziomie płyty boiska, usunięciu mas ziemnych, zmniejszenie i przesunięciu wzniesienia.

Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z bezodpływowym zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. do 10m3 z infrastrukturą techniczną (woda, prąd, kanalizacja sanitarna lokalna).
Budynek w technologii prefabrykowanej - kontenerowej, w konstrukcji stalowej wykończony płytą warstwową (metalową z rdzeniem termicznym), na fundamencie betonowym i podłodze na gruncie. Obiekt z szatniami dla drużyn, strefą umywalni z sanitariatami, szatnią dla sędziów z pomieszczeniem umywalni z sanitariatem oraz pomieszczenie gospodarcze – magazyn.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232460-4 - Roboty sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Program Funkcjonalno Użytkowy wymaga korekty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.