eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Dęba › "Usługa - wykonanie przeglądów, konserwacji i serwisu klimatyzatorów stacjonarnych i wentylacji mechanicznej w kompleksach wojskowych administrowanych przez SOI Nowa Dęba"Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa – wykonanie przeglądów, konserwacji i serwisu klimatyzatorów stacjonarnych i wentylacji mechanicznej w kompleksach wojskowych administrowanych przez SOI Nowa Dęba”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180692828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Anieli Krzywoń 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Dęba

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-460

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://33wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa – wykonanie przeglądów, konserwacji i serwisu klimatyzatorów stacjonarnych i wentylacji mechanicznej w kompleksach wojskowych administrowanych przez SOI Nowa Dęba”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b4a580b-76d4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00483562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00052572/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wykonanie konserwacji i serwisowanie klimatyzatorów stacjonarnych i wentylacji mechanicznej w kompleksach wojskowych administrowanych przez 33WOG w Nowej Dębie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/33wog/public/postepowanie?postepowanie=38290139

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/33wog.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Platformy zakupowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w:
Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług – Platformy zakupowej) dostępnym z poziomu modułu Elearning
dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z https://portal.smartpzp.pl/33wog,
2) zapoznał i stosuje się do Regulaminu korzystania z usług systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z dokumentacją postępowania

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z dokumentacją postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp97/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 57425,17 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów, konserwacji i serwisu klimatyzatorów stacjonarnych i wentylacji mechanicznej w kompleksach wojskowych administrowanych przez SOI Nowa Dęba. Szczegółowy wykaz urządzeń podlegających przeglądom przedstawiony został w załączniku do SWZ tj. Formularzu szczegółowej wyceny. Niniejsze zamówienie nie zostało podzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres wykonania usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia został przedstawiony w załączniku do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42510000-4 - Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące

42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny wyłącznie ofert niepodlegających odrzuceniu.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:
Cena ofertowa brutto zamówienia - 60 pkt
Przystąpienie Wykonawcy do usunięcia awarii - 40 pkt
Oferty będą oceniane według poniższych wzorów i zasad:
Kryterium CENA OFERTOWA BRUTTO ZAMÓWIENIA - waga 60 pkt.
C=Cn/Cb x 60 pkt
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
w kryterium cena 60 pkt;
Cn – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;
CB – zaproponowana cena oferty badanej.
Kryterium PRZYSTĄPIENIE WYKONAWCY DO USUNIĘCIA AWARII - waga 40 pkt.
Punkty w powyższym kryterium będą liczone w sposób następujący:
przystąpienie Wykonawcy do usunięcia awarii nastąpi w ciągu 18 godzin
od chwili zgłoszenia awarii – 40 pkt
przystąpienie Wykonawcy do usunięcia awarii nastąpi w ciągu 24 godzin
od chwili zgłoszenia awarii – 20 pkt
przystąpienie Wykonawcy do usunięcia awarii nastąpi w ciągu 30 godzin
od chwili zgłoszenia awarii – 0 pkt (czas wymagany przez Zamawiającego)

Jeżeli Wykonawca w swojej ofercie wskaże czas reakcji na usunięcie awarii dłuższy niż 30 godzin to jego oferta zostanie odrzucona
jako niespełniająca wymagań postawionych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta Wykonawcy,
który nie określi w Formularzu ofertowym czasu reakcji na usunięcie awarii potraktowana zostanie jak oferta z czasem reakcji na
usunięcie awarii do 30 godzin. Oferta Wykonawcy, który wskaże czas reakcji na usunięcie awarii krótszy aniżeli 18 godzin, zostanie
potraktowana jak oferta z 18 godzinnym czasem reakcji.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy,
który:
1) spełni wymagania określone w niniejszej SWZ;
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów we wskazanym kryterium oceny ofert – „cena” oraz „Przystąpienie
Wykonawcy do usunięcia awarii”.
Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający
wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego
oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego
oferty.
W przypadku braku zgody o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego
Wykonawcy, którego oferta została kolejno najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Za
najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: PRZYSTĄPIENIE WYKONAWCY DO USUNIĘCIA AWARII

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia będzie posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie instalacji, konserwacji, serwisowania lub naprawy klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej.
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą ważne kwalifikacje SEP uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu nieprzekraczającym 1 kV oraz certyfikat dla personelu o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne potwierdzające, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu (oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) w zakresie wskazanym w załączniku do SWZ . W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej (oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) w części
odnoszącej się do braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby wraz z własnym oświadczeniem przedstawia także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. Zamawiający przed
wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
aktualnego na dzień złożenia, oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (składanym przez Wykonawcę wraz z ofertą).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne potwierdzające, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) w zakresie wskazanym w załączniku do SWZ oraz oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej (oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) w części odnoszącej się do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa ten z Wykonawców, który wykazuje ich spełnienie. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby wraz z własnym oświadczeniem przedstawia także
oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na jego zasoby. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj.: certyfikatu, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
b) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zadania wraz z informacją o posiadanych kwalifikacjach
przez osobę skierowaną do realizacji niniejszego zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum / wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
2) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp - fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa lub innych dokumentów z których wynikać będzie fakt ustanowienia pełnomocnika). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane;
3) pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument z którego treści będzie wynikało umocowanie ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć wraz z ofertą;
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/33wog/public/postepowanie?postepowanie=38290139

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Terminy poszczególnych przeglądów:
1) I przegląd należy wykonać w terminie 01.05.2023r. – 30.05.2023r.,
2) II przegląd należy wykonać w terminie 01.11.2023r. – 30.11.2023r.
Ponadto w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania bieżących awarii. Przystąpienie Wykonawcy do usuwania awarii nastąpi w ciągu maksymalnie 30 godzin od momentu jej zgłoszenia. Wykonawca w Formularzu ofertowym wskaże w jakim czasie zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania awarii.
Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu konserwacji, przeglądów technicznych urządzeń wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie w/w czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Na ofertę składają się:
1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik do SWZ,
2) Formularz szczegółowej wyceny – wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i załączniki:
1) aktualne oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik do SWZ;
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik do SWZ(w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia);
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku
podpisania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych);
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzone wg załącznika do SWZ (w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach udostępnionych przez inne podmioty).
Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w rozdziale XV SWZ przez wszystkie osoby wskazane w wykazie osób, skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia
oraz certyfikat dla personelu o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Jeżeli Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy nie przedłoży dokumentów, o których mowa w ust. poprzedzającym, Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę, partycypuje jako Wykonawca w więcej niż jednej ofercie, spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. Sytuacja, o której mowa w zadaniu poprzedzającym dotyczy zarówno ofert składanych indywidualnie, jak i ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.