eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłowice › Świadczenie usług ochroniarskich i portierskich wraz z obsługą trzech kotłowni CO dla obiektu zaplecza technicznego i magazynowego Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach.Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochroniarskich i portierskich wraz z obsługą
trzech kotłowni CO dla obiektu zaplecza technicznego i magazynowego Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270647904

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stadionowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 222 60 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zomm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zomm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochroniarskich i portierskich wraz z obsługą
trzech kotłowni CO dla obiektu zaplecza technicznego i magazynowego Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4699a9e-765f-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zomm.bip.info.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodne z
regulaminem korzystania z systemu miniPortal

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Działając zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informujemy zgodnie z art. 13 RODO, że:
1. Administratorem Danych jest Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o.o. w Mysłowicach., 41-400 Mysłowice ul. Stadionowa 11; e-mail: biuro@zomm.pl ; Tel 322221140.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - jw.; e-mail: odo@zomm.pl ; Tel 322221140.
3. Podstawy Prawne i cele przetwarzania Państwa danych.
Dane Państwa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Celem przetwarzania będzie realizacja procedur związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie będzie się odbywało w oparciu o następujące przepisy:
• ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
• rozporządzenie ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2017 r. poz 1126)
• ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
4. Przekazywanie danych.
Państwa dane będą przekazywane:
• wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie tego dostępu może wystąpić
w szczególnych uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
• wszystkim podmiotom, z którymi ZOM Mysłowice zawarł umowy powierzenia dla realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5. Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w punkcie 4.
6. Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ZOM, ma prawo żądania do:
7.1 dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
7.2 sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
7.3 usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
7.4 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
7.5 przenoszenia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
7.6 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informujemy że przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu
o zamówienia publiczne odbywa się podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W związku z tym w Państwa przypadku nie przysługują Państwu prawa zawarte w punktach 7.3, 7.4 i 7.5 klauzuli informacyjnej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie i portierskie obiektu zaplecza technicznego i magazynowego Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach mieszczącego się przy ulicy Karola Miarki 36 i 38, wraz z prowadzeniem systemu monitoringu wizyjnego i obsługą czterech bram wjazdowych na chronionym terenie oraz obsługą w systemie ciągłym trzech kotłowni dla chronionego obiektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98341120-2 - Usługi portierskie

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie będzie badał, czy wykonawca którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a. prowadzi działalność, która pozwoli na wykonanie usługi określonej przez Zamawiającego,
b. posiada stosowne, wymagane zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 838), uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie ochrony mienia, w tym ważną (obowiązującą) koncesję na
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych,
c. należycie wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed datą składania ofert, a w przypadku umów ciągłych, których okres
obowiązywania nadal trwa, nadal wykonuje, usługę tożsamą z zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00445195/01 z dnia 2022-11-17
2022-11-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
netto. Ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże realizacje w okresie jednego roku przynajmniej dwóch
usług (umów) o wartości minimum 100.000 zł netto każda;
d. obrót roczny w każdym z trzech ostatnich lat (2020, 2021 i 2022), wynikający z działalności tożsamej z przedmiotem
zamówienia jest nie mniejszy niż 250.000,00 zł netto. W przypadku gdy okres prowadzenia działalności tożsamej z
przedmiotem zamówienia jest krótszy niż trzy lata, średni roczny obrót za cały okres prowadzenia tej działalności nie może
być mniejszy niż 250.000,00 zł netto;
e. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 zł,
f. odbył wizję lokalną dla zapoznania się z pełną specyfikacją obiektu zaplecza technicznego i magazynowego Zakładu
Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach mieszczącego się przy ulicy Karola Miarki 36 i 38.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: : a. Informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 111 ustawy PZP, oraz wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
b. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku spółek
cywilnych należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.
c. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku spółek cywilnych należy złożyć zaświadczenie z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników,
d. Oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
e. Oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
f. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 2 do SWZ) oraz oświadczenie o
zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
2. Oświadczenie (Oświadczenia), o którym mowa w pkt 10.1. SWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia muszą być wypełnione i podpisane przez podmioty, których dotyczą, tj.
Wykonawcę, poszczególnych członków Konsorcjum lub inne uprawnione do tego podmioty.
3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy).
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, a także że podmioty te nie
podlegają wykluczeniu z postępowania.
4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art.
108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP. (załącznik nr 3 SWZ). Wykonawca może wraz z oświadczeniem przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zestawienia wykonanych lub wykonywanych dostaw (załącznik nr 4), wraz
ze wskazaniem wartości netto, okresu ich wykonywania, ich przedmiotu oraz podmiotu, na rzecz którego wykonano
dostawy, wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie dostaw (referencje).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zestawienia wykonanych lub wykonywanych dostaw (załącznik nr 4), wraz
ze wskazaniem wartości netto, okresu ich wykonywania, ich przedmiotu oraz podmiotu, na rzecz którego wykonano
dostawy, wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie dostaw (referencje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
a. jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,
b. wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie,
c. precyzować zakres umocowania,
d. upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych
z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w
imieniu Wykonawców,
e. być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających wspólną ofertę,
jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone
pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1.
SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten wstępnie potwierdza spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (Oświadczenia należy załączyć do oferty).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowaw pkt. 10.6. SWZ składa każdy z Wykonawców.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.9. SWZ przy czym:
a. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.9.2) SWZ składa wspólnie podmiot ubiegający się o zamówienie,
b. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.9.1) SWZ składa każdy
z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1 Zmiana postanowień Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w
przypadku:
a. zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);
c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
obowiązującymi przepisami prawa. Pod pojęciem siły wyższej będzie rozumiane zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i
niezależne od woli Zamawiającego ani Wykonawcy, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas,
któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
2 W celu przeprowadzenia zmiany ceny w zakresie określonym w pkt 27.2 SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia szczegółowej kalkulacji kosztów, z której będą wynikały dane umożliwiające zwiększenia należnego
wynagrodzenia, a w tym ilość osób zatrudnionych z wynagrodzeniem minimalnym.
3 Zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
4 Wszelkie zmiany inne niż wymienione w pkt 27.2 SWZ, niniejszej umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 455
ustawy PZP i wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.