eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toszek › Budowa hali na maszyny i sprzęt rolniczy w ZDOO KochciceOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa hali na maszyny i sprzęt rolniczy w ZDOO Kochcice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

1.3.) Oddział zamawiającego: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 30163140800079

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiejska 25

1.5.2.) Miejscowość: Toszek

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-180

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sdoo@pawlowice.coboru.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pawlowice.coboru.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badanie i rejestracja odmian roślin uprawnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa hali na maszyny i sprzęt rolniczy w ZDOO Kochcice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30f462f1-7635-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482763

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045491/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa hali na maszyny i sprzęt rolniczy w ZDOO Kochcice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pawlowice.coboru.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, skrzynki podawczej na ePUAP /89417772846/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej: sdoo@pawlowice.coboru.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego (spełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014), podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZK-11/12/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali na maszyny i sprzęt rolniczy w ZDOO Kochcice w formule zaprojektuj i wybuduj.
W zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wchodzi budowa wolnostojącego budynku hali na maszyny i sprzęt rolniczy w ZDOO Kochcice wraz z niezbędną infrastrukturą.
Charakterystyczne parametry określające wielkość hali i zakres robót budowlanych: budynek jednokondygnacyjny o wymiarach: 25,0 m x 15,0 m x 4,5 m, o nachyleniu głównych połaci w granicach 10-45°.
Hala o konstrukcji ramowej zabezpieczonej powłoką galwanizowaną z dźwigarami dachowymi dwuspadowymi pełnościennymi. Hala posadowiona na stopach fundamentowych betonowych z betonu B-20. Pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowej z powłoką antykorozyjną, rynny stalowe, rury spustowe PCV. Połączenie konstrukcji śrubowe. Ściany pokryte blachą trapezową TR45. W hali należy zamontować dwie bramy stalowe przesuwne o wymiarach 5,0 x 4,5 m, drzwi wejściowe oraz świetliki dachowe. Wjazdy do hali z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej. W hali należy wykonać podłogę betonową przemysłową odporną na oleje. Wyposażenie hali w instalację elektryczną i odgromową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) - 4) oraz ust. 2 PZP (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach tych przepisów) przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach:
1) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy/zmiana jego zakresu spowodowana uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w umowie, w szczególności:
a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,
b) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji projektowej Zamawiającego uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian; za wady lub braki dokumentacji projektowej rozumie się: źle przyjęte właściwości robót niezgodnie z wytycznymi do projektowania albo z przepisami lub zasadami wiedzy technicznej; pominięcie robót wynikających z wytycznych do projektowania lub przepisów lub zasad wiedzy technicznej; rozbieżności w dokumentach opisujących roboty, tj. odmienne ustalenia, np. w projekcie i przedmiarze w odniesieniu do tych samych cech, właściwości ilości lub wymiarów; niejednoznaczność przyjętego standardu wykonania, który nie da się wyinterpretować o zapisy niniejszej umowy i związane z nimi przepisy, zasady wiedzy technicznej,
c) w wyniku rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub potrzeby zaniechania poszczególnych robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
d) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego (w szczególności w przypadku wycofania z rynku starych rozwiązań technologicznych/technicznych lub materiałowych),
e) zmiany decyzji, postanowień lub uzgodnień dokonanych przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,
f) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, czy wniosek użytkownika uzasadniony możliwością osiągnięcia wymaganego efektu czy korzyści w okresie eksploatacji poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektu/ instalacji i urządzeń,
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części prac objętych zamówieniem na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak:
a) uwarunkowania formalno-prawne, w szczególności dotyczące wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
b) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie (przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia zewnętrzne, które powstały po zawarciu umowy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć ani im zapobiec, takie jak w szczególności: powodzie, huragany, trzęsienia ziemi i inne nieoczekiwane i gwałtowne wydarzenia atmosferyczne, geologiczne czy hydrologiczne, działania wojenne);
c) zaistnienia innych niż wyżej wymienione okoliczności prawnych lub faktycznych (ekonomicznych, technicznych, innych) niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za których wystąpienie żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy w pierwotnym terminie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-22 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: /89417772846/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-22 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.