eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Ochrona obiektów Oczyszczalni Ścieków w Tychach-Urbanowicach oraz Monitoring obiektu tłoczni "P31" zlokalizowanej w Tychach przy ul. ZygmuntaOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona obiektów Oczyszczalni Ścieków w Tychach-Urbanowicach oraz Monitoring obiektu tłoczni „P31” zlokalizowanej w Tychach przy ul. Zygmunta

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

1.3.) Oddział zamawiającego: RCGW S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273340260

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Marszałka Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rcgw@rcgw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.rcgw.pl/przetargi-zapytania-ofertowe

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Osoba prawna utworzona w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona obiektów Oczyszczalni Ścieków w Tychach-Urbanowicach oraz Monitoring obiektu tłoczni „P31” zlokalizowanej w Tychach przy ul. Zygmunta

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-378dd498-7601-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482699

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rcgw.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://rcgw.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z pkt VII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EU/MZ/US-ochrona_monitoring/58/11/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część A zamówienia - Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie fizycznej, całodobowej ochrony Oczyszczalni Ścieków w Tychach-Urbanowicach, ul. Lokalna 14.
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz sposób jego wykonania określony jest w:
- załączniku nr 8A do SWZ – dla części A zamówienia. Oczyszczalnia Ścieków obejmuje obszar wskazany na dołączonej mapce – załącznik nr 1A do OPZ.
- oraz w istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 7A do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część B zamówienia - Monitoring obiektu tłoczni P31 zlokalizowanej w Tychach przy ul. Zygmunta.
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz sposób jego wykonania określony jest w:
- załączniku nr 8B do SWZ – dla części B zamówienia
- oraz w istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 7B do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
- zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna, iż Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca posiada ważną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2021.0.1995 z późn. zm.) w zakresie uprawniającym do wykonania niniejszego zamówienia (odpowiednio dla części A i B zamówienia - w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę).

3. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna, iż Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli potwierdzi:
3.1. dla części A zamówienia:
a) należyte wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na kwotę co najmniej 220 000,00 zł brutto /rok;
b) dysponowanie następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług tj.:
- potwierdzi, iż dysponuje co najmniej 4 pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy posiadają minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony osób i mienia,
- potwierdzi, iż dysponuje co najmniej 2 pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy posiadają minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony osób i mienia; zatrudniony w oparciu o umowę o pracę,
- potwierdzi, iż dysponuje co najmniej 2 pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - posiadającymi prawo jazdy kat. B z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym jako pracownicy zmotoryzowanej grupy interwencyjnej szybkiego reagowania;
c) dysponowanie następującymi narzędziami/wyposażeniem zakładu/urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia:
- dysponowanie całodobowym Centrum Operacyjnym, obsługującym system łączności bezprzewodowej, pozwalającym na stały i natychmiastowy kontakt z pracownikami ochrony stacjonarnej i grupą interwencyjną, działającymi całodobowo na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice ul. Lokalna 14
– dysponowanie środkami łączności bezprzewodowej, środkiem przymusu bezpośredniego (o których mowa w art. 36 pkt 4) ustawy o ochronie osób i mienia), środkiem transportu dla grupy interwencyjnej.

3.2. dla części B zamówienia:
a) należyte wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na ochronie obiektów/mienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na kwotę co najmniej 2 000 zł brutto/rok
b) dysponowanie następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług tj.:
- potwierdzi, iż dysponuje co najmniej 2 pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadającymi prawo jazdy kat. B z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym jako pracownicy zmotoryzowanej grupy interwencyjnej szybkiego reagowania,
c) dysponowanie następującymi narzędziami/wyposażeniem zakładu/urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia:
- dysponowanie całodobowym Centrum Operacyjnym/ Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych - obsługującym system łączności bezprzewodowej, pozwalające na stały i natychmiastowy kontakt z pracownikami Zamawiającego i grupą interwencyjną,
- dysponowanie środkami łączności bezprzewodowej, środkiem transportu dla grupy interwencyjnej, środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 36 pkt 4) ustawy o ochronie osób i mienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z pkt XII SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z pkt XII SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z pkt XIII SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

W zakresie części A, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium, zgodnie z punktem XVII SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z pkt VI SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami IPU - załącznik nr 7A/7B do SWZ (odpowiednio dla danej części zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://rcgw.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

najniższa cena

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

zgodnie z SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.