eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszów › Budowa oczyszczalni ścieków w rejonie ulicy Karola Miarki w Pszowie, w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oczyszczalni ścieków w rejonie ulicy Karola Miarki w Pszowie, w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO PSZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pszowska 534

1.5.2.) Miejscowość: Pszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-370

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@pszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oczyszczalni ścieków w rejonie ulicy Karola Miarki w Pszowie, w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fd6a187-762f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482491

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/76ad52cf-4453-4cb0-bf94-7bdefd2f3077

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej kancelaria@pszow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP”.
4. W Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz poczty elektronicznej poprzez które Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcą.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku”. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortalePUAP”.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje Zamawiającemu w wydzielonym pliku odpowiednio oznaczonym opisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
Zobowiązany jest ponadto wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
8. Inne dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu, w tym wymienione w pkt 8.2. SWZ, Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, jako załączniki do ww. formularza lub na adres poczty elektronicznej kancelaria@pszow.pl w formie określonej odpowiednio w pkt 10 SWZ.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań (w tym tzw. kopii elektronicznych) opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: „złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „komunikacji” wynosi 150 MB, a plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 40 MB.
11. Formaty danych wymagane do sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji w postępowaniu określa § 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Zamawiający wskazuje jednak, że wśród dopuszczalnych i ogólnie dostępnych formatów znajdują się m.in.: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
12. Za datę przekazania oferty, dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę i godzinę serwera pocztowego Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
4. Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że będzie udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AIR.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oczyszczalni ścieków w rejonie ulicy Karola Miarki w Pszowie, w formule zaprojektuj i wybuduj.
2. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, w powiecie wodzisławskim, w miejscowości Pszów.
3. Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków 300 RLM w technologii obrotowych złóż biologicznych wraz z zagospodarowaniem terenu, tj. w szczególności:
- budowę wylotu ścieków oczyszczonych rurą PVC SDR34 SN8 o długości ok. 8 m,
- dostawę oraz montaż zbiornika oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 300 RLM (ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową oraz furtką, wykonanie nawierzchni utwardzonej, oświetlenie terenu, wykonanie zjazdu z drogi, umieszczenie hydrantu nadziemnego), przy czym nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych, a oczyszczalnia winna być wyrobem produkowanym co najmniej od roku,
- montaż przepływomierza ścieków oczyszczonych,
- montaż studni przepływomierza ścieków oczyszczonych,
- wykonanie podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do zaprojektowanej i wybudowanej oczyszczalni ścieków ,
- zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków.
4. Zakres zamówienia obejmuje:
1) opracowanie, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ, dokumentacji projektowej koniecznej dla potrzeb wykonania Inwestycji, zawierającej wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w tym wszelkie niezbędne dla Inwestycji dokumenty wynikające z przepisów wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami, a także uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych, pozwolenia na budowę, warunków wykonania przyłączy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2) wykonanie Inwestycji zgodnie z Dokumentacją projektową oraz Programem funkcjonalno-użytkowym;
3) wykonanie dokumentacji powykonawczej i wykazu powstałych w ramach Inwestycji środków trwałych;
4) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub dokonanie skutecznego zgłoszenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U., poz. 835).
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) doświadczenie:
Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto i typu identycznego do oferowanej, produkowanej co najmniej od roku.
b) potencjał osobowy:
Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem do realizacji niniejszego zamówienia:
1) 1 osobą na stanowisko Projektanta, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej lub tożsame wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
2) 1 osobą na stanowisko Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
3) 1 osobą na stanowisko Kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza by jedna (ta sama) osoba łączyła w sobie kompetencje wymagane powyżej. Nadto, stosownie do art. 12 a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Formularz Oferty,
2. Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (KRS,CEiDG, pełnomocnictwo),
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy,
4. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi, roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - jeżeli dotyczy,
5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 5 Pzp,
6. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych (RODO).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3. SWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa wyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych o niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie (Załącznik nr 5 do SWZ) – na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 7.2.4.a) SWZ.
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SWZ) – na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 7.2.4.b) SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Oferty,
2. Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (KRS,CEiDG, pełnomocnictwo),
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy,
4. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi, roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - jeżeli dotyczy,
5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 5 Pzp,
6. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych (RODO).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł.
Szczegółowe zapisy określa pkt 14 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje na temat Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, zostały szczegółowo opisane w pkt 9 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. W tym przypadku możliwe będzie przedłużenie terminu realizacji umowy o czas, w jakim występowały siły wyższe w zakresie zobowiązania Wykonawcy, które nie mogło zostać zrealizowane przez występowanie opisanych powyżej okoliczności;
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. W takim przypadku możliwe będzie wydłużenie terminu realizacji umowy o czas ich występowania w zakresie robót, które nie mogły być zrealizowane przez Wykonawcę z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich prowadzenie;
c) konieczności wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania.W tym przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót;
d) pojawienia się na terenie robót zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą umową. W tym przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień i podpisanie porozumień umożliwiających realizację umowy. e) opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. W tym przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy w zakresie robót, które nie mogły zostać zrealizowane przez Wykonawcę z powodu wykonywania przyłączy;
f) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. W tym przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w dokumentów;
2) innych zmian do umowy mogących skutkować zmianą wynagrodzenia i/lub terminu w następujących przypadkach:
a) konieczności wykonania usług lub robót dodatkowych niezbędne do wykonania zakresu podstawowego, przy czym:
- Strony zobligowane są potwierdzić ich zakres oraz zasadność wykonania w protokole konieczności,
- Spisanie protokołu konieczności nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania,
- Wykonawca przystąpi do ich wykonania wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy,
b) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji w zakresie przewidzianym wprowadzonymi zmianami przepisów,
c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw lub zmiany technologii,
d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmiany obowiązujących przepisów lub konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych itp.
e) zmiany stawki (zmniejszenia, zwiększenia) podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego o zakres tej zmiany, z zastrzeżeniem iż cena netto nie ulegnie zmianie.
3) W pozostałym zakresie do zmian umowy stosuje się art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia po uprzednim zaszyfrowaniu oferty przy pomocy miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Adres strony internetowej na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://eurzad.finn.pl/gmpszow/#!/rejestr/868970

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.