eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turek › PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIAOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA TUREK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019384

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KALISKA 59

1.5.2.) Miejscowość: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 48 632896101

1.5.8.) Numer faksu: 48 632896101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@miastoturek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.miastoturek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bbc3b5b-762d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482330

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041921/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zarządzanie niestrzeżoną strefa płatnego parkowania pojazdów na terenie miasta Turku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal/
zamowienia@miastoturek.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
oraz systemu teleinformatycznego ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@miastoturek.pl
2) Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020, poz. 2452)
OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
3) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: (tel. +48 632896172), Margarita Frydzińska (tel. +48 63 289172), Marta Woszczyk-Janiak (tel. +48 63 289171), Zbigniew Misiek lub Krzysztof Grzelka (tel. +48 63 2896117), e-mail: zamowienia@miastoturek.pl
Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, to znaczy dotyczą kwestii o charakterze organizacyjnym lub porządkowym.
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji.
5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularz do komunikacji wynosi 150 MB.
7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję Dla Wykonawców lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016, L 119/1), zwane w niniejszej SWZ jako „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Turku z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
2) wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania indywidulanych danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@miastoturek.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA TJ. „PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE ULIC: PL. WOJSKA POLSKIEGO, PL. HENRYKA SIENKIEWICZA, UL. KOLSKA, UL. KALISKA (na odcinku od Placu Wojska Polskiego do ulicy Szerokiej), UL. SZEROKA I UL. BROWARNA W TURKU”, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę Pzp, a także podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164 ze zm.);
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GIM.7231.271.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do pobierania opłat parkingowych, opłat dodatkowych i abonamentów z tytułu zarządzania niestrzeżoną strefą płatnego parkowania pojazdów na terenie miasta Turku, w ciągu następujących ulic gminnych: Pl. Wojska Polskiego, Pl. Henryka Sienkiewicza, ul. Kolska, ul. Kaliska (na odcinku od Placu Wojska Polskiego do ulicy Szerokiej), ul. Szeroka i ul. Browarna.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) zorganizowanie Strefy Płatnego Parkowania, zwanej dalej SPP,
b) urządzenie i wyposażenie SPP w nie mniej niż 14 szt. parkometrów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania,
c) utworzenie, wyposażenie i prowadzenie Biura Obsługi SPP,
d) uruchomienie systemów poboru opłat za parkowanie za pomocą systemów płatności mobilnych,
e) uruchomienie płatności przy użyciu kart płatniczych w technologii zbliżeniowej,
f) obsługa płatnych niestrzeżonych miejsc parkingowych w SPP.
4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
b) Oferta Wykonawcy – stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
5. Zasady funkcjonowania SPP zostały określone w Uchwale nr LVI/371/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Turku (Dz. U. Woj. Wlkp. 2022 r. poz. 8616).

4.2.6.) Główny kod CPV: 98351000-8 - Usługi zarządzania parkingami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalną liczbę 60 punktów w zakresie kryterium oceny CENA
OFERTY - PROWIZJA otrzyma wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę, to znaczy zaoferuje najniższą prowizję za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów w stosunku do punktacji oferty najkorzystniejszej

Kryterium „Czas usunięcia awarii” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego czasu reakcji podanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Czas reakcji oznacza czas w jakim Wykonawca przystąpi do wykonywania usługi liczony od momentu zgłoszenia Wykonawca może zadeklarować czas usunięcia awarii w pełnych godzinach w przedziale: 1÷12 godzin

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS USUNIĘCIA AWARII

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile to wynika z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

3) zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę przez okres ciągły trwający co najmniej 12 miesięcy polegającą na zorganizowaniu i obsługiwaniu płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w ramach Strefy Płatnego Parkowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji I konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą (formularz ofertowy – Załącznik nr 1 ) każdy wykonawca składa:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu;
2) pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwych dokumentów
3) informację o korzystaniu z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 118 Ustawy Pzp wraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – według wzoru Załącznika nr 4 do SWZ.
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wyłącznie w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych wykonawcy

SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA:

Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień składania:
9.2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji I konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie należy złożyć według wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
9.3. wykaz usług (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

11.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące)
11.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska nr rachunku: 68 1090 1229 0000 0000 2201 3982 z opisem: „Wadium – przetarg nieograniczony - nr ref. GIM.7231.271.2022 Decydującą dla uznania za zachowany terminu wniesienia wadium w formie pieniężnej na rachunek bankowy jest data uznania rachunku zamawiającego kwotą zadysponowaną przez wykonawcę na podstawie polecenia przelewu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
11.4. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym zamawiającego.
10.1. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia lub gwarancji wówczas musi być przekazane zamawiającemu przez wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznej. Gwarancję lub poręczenie należy wystawić w formie elektronicznej opatrzonej przez wystawcę gwarancji lub poręczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazać w takiej formie w jakiej dokument był wystawiony przez gwaranta lub poręczyciela, to jest w formie oryginału.
Warunku powyższego nie spełnia elektroniczna kopia oryginału dokumentu poręczenia lub gwarancji podpisana przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w szczególności wniesiona w formie cyfrowego skanu oryginału wadium sporządzonego w formie pisemnej, przesłanego następnie środkiem komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej kopii oryginalnego dokumentu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcja, spółki cywilne), oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. i 9.1.1. składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9.1.2.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 9.1 i 9.1.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu, w zakresie , w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, według wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1C do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

19.1. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
19.2. Zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania możliwe są w trybie art. 455 Ustawy Pzp. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
19.3. Przesłanki i dopuszczalny zakres zmian postanowień zawartej umowy wraz z określeniem rodzaju i zakresu zmian oraz warunków wprowadzenia zmian nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy zawarto w dokumentach zamówienia w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego:
19.4. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadkach wyszczególnionych w umowie i w przypadkach, które nie stanowią istotnej zmiany zamówienia, w myśl przepisu art. 454 ust. 2 Ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem ePUAP (Formularz do złożenia lub wycofania oferty) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Gminy Miejskiej Turek .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.