eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Badania lekarskie cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Terespolu w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Badania lekarskie cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Terespolu w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadbużański Oddział Straży Granicznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110120561

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Trubakowska 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 825685393

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.nosg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Badania lekarskie cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Terespolu w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70f8a746-7166-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482165

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083867/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Badania lekarskie cudzoziemców ubiegających sie o udzielenie ochrony międzynarodowej w m. Terespol

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr 3/9-2018/BK-FAMI pn. "Infrastruktura i procedury azylowe - część II" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji "Bezpieczna Przystań"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nosg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nosg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacja o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Smart PZP (zwanej dalej: „Platformą”) https://portal.smartpzp.pl/nosg. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami. 2. Informacja o niezbędnych wymaganiach sprzętowo-aplikacyjnych umożliwiających korzystanie
z Platformy: https://portal.smartpzp.pl/nosg oraz złożenie oferty:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana przeglądarka internetowa: Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver.18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
d) włączona obsługa JavaScript, e) oprogramowanie Java ver. 1.8 (jre),
f) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf. 3. Wymagania techniczne: dokumenty wymagane przez Zamawiającego winny być złożone w formie plików o wielkości do 100 MB w formacie odpowiednio: .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx. 4. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd, pobieranie dokumentacji postępowania
i zadawanie pytań nie wymaga logowania. 5. Szczegółowe informacje dot. korzystania z Platformy znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP” dostępnej na stronie Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/nosg/elearning. 6. Oferta oraz dokumenty, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt 1.3 i 1.4 SWZ, przekazywane są obligatoryjnie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Oferty”. 7. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne informacje i dokumenty, przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”. 8. Za datę przekazania ofert, oświadczeń dotyczących spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data
i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy: https://portal.smartpzp.pl/nosg.
2.9 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452). 10. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca zamieszcza na Platformie uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z „wszytym podpisem” (typ wewnętrzny) przy czym: 1. dokument w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES; 2. dokument w formacie innym niż „pdf” należy podpisywać formatem XAdES. 11. Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą zawarcia umowy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) Administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu bezpośrednio od osób fizycznych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2. b) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mail: iod.woi.nosg.@strazgraniczna.pl
tel. 82 56 85 120. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jego rozstrzygnięcia i dokumentowania, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji. d) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione osobom lub podmiotom zewnętrznym uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. e) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówień lub zakończenia realizacji umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie archiwizacji dokumentów. f) Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
g) Dane osobowe nie są profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Nadbużański Oddział Straży Granicznie przysługują Państwu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO Osobie, której dane osobowe są przetwarzane nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań lekarskich cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej obejmujących ogólną ocenę stanu ich zdrowia, ze szczególnym zwróceniem uwagi, czy nie występują kliniczne i epidemiologiczne przesłanki świadczące o możliwości zakażenia albo wskazujące na chorobę zakaźną lub narażenie na czynniki zakaźne wywołujące te zakażenia albo choroby oraz wydawanie zaświadczeń realizowana zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) oraz Projektem umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 181 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert – Cena Oferty Brutto.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności leczniczej przedstawiając w tym celu aktualny odpis z rejestru prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 633 z późn. zm.);
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej: - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca wraz z ofertą złożoną na formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SWZ) składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SWZ. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 3. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje się

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złożoną na formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SWZ) składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: odpisu z rejestru prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. 2022, poz. 633 z późn. zm.) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika/lidera konsorcjum. Pełnomocnictwo musi zawierać pełną nazwę wszystkich uczestników konsorcjum oraz musi być sporządzone zgodnie z rozdz. IX ust. 1 pkt 1.5 SWZ.
2. Badanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców występujących wspólnie.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/nosg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.