eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciep這wody › Zakup i dostawa oleju opa這wego dla Gminy Ciep這wody oraz jednostek podleg造chOg這szenie z dnia 2022-12-07


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Zakup i dostawa oleju opa這wego dla Gminy Ciep這wody oraz jednostek podleg造ch

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA CIEPΜWODY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718432

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 3

1.5.2.) Miejscowo嗆: Ciep這wody

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-211

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wa豚rzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748103556

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cieplowody.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.cieplowody.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa oleju opa這wego dla Gminy Ciep這wody oraz jednostek podleg造ch

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-e0d7ca41-7621-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00481951

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-12-07

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00026001/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Zakup i dostawa oleju opa這wego dla Gminy Ciep這wody oraz jednostek podleg造ch

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

http://www.bip.cieplowody.pl/?bip=1&cid=135&bsc=N

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu miniPortalu, kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dost瘼nego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
1) odbiorca ePUAP: Urz康 Gminy Ciep這wody
2) odbiorca miniPortal: Gmina Ciep這wody

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 3. Komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu miniPortalu, kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dost瘼nego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
1) odbiorca ePUAP: Urz康 Gminy Ciep這wody
2) odbiorca miniPortal: Gmina Ciep這wody
5. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do formularzy: „Formularz do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy us逝g administracji publicznej (ePUAP).
7. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
8. Za dat przekazania oferty przyjmuje si dat jej przekazania na ePUAP. Za dat przekazania o鈍iadcze, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP lub poczt elektroniczn.
9. Zamawiaj帷y przekazuje link do post瘼owania oraz Identyfikator post瘼owania (ID) – jako za陰cznik nr 8 do niniejszej SWZ . Dane post瘼owania mo積a wyszuka r闚nie na Li軼ie wszystkich post瘼owa w miniPortalu wybieraj帷 opcj „Dla Wykonawc闚” lub ze strony g堯wnej z zak豉dki „Post瘼owania”.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): W celu wype軟ienia ci捫帷ego na Zamawiaj帷ym obowi您ku informacyjnego zobowi您uje si Wykonawc闚 zainteresowanych udzia貫m w post瘼owaniu do zapoznania si z "Klauzul informacyjn" w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BGP.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego w okresie 12 miesi璚y z przeznaczeniem na potrzeby Gminy Ciep這wody i podleg造ch jej jednostek organizacyjnych.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin p豉tno軼i faktury

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

a) Zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym.
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku
Zamawiaj帷y nie precyzuje warunku.

b) W zakresie uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚.
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku.
Warunek ten zostanie spe軟iony, je瞠li wykonawca posiada:
- aktualn koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i w zakresie obj皻ym zam闚ieniem, czyli obrotem paliwami ciek造mi udzielon na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.);
Informacje dodatkowe:
• Wykonawca ma obowi您ek posiadania stosownych zezwole, pozwole, zg鏚, zg這sze, koncesji, licencji itp. zwanych dalej „zezwoleniami” przez ca造 okres trwania umowy oraz ich okazywania Zamawiaj帷emu na ka盥e jego wezwanie. W przypadku, gdy kt鏎ekolwiek z dotychczasowych zezwole wygas這 lub zosta這 cofni皻e w okresie obowi您ywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowi您any jest przedstawi nowe zezwolenie w tym zakresie, nie p騧niej ni w ostatnim dniu obowi您ywania dotychczasowego.
• Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o kt鏎ym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i realizuje us逝gi, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.


W przypadku gdy, Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej, je瞠li ich posiadanie jest niezb璠ne do 鈍iadczenia okre郵onych us逝g w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania.

c) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku.
Zamawiaj帷y nie precyzuje warunku.

d) W zakresie zdolno軼i technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku.
Wykonawca winien dysponowa autocystern z pomp umo磧iwiaj帷 nape軟ienie zbiornik闚 w obiektach wymienionych w za陰czniku nr 6 do SWZ.
Autocysterna dostarczaj帷a olej opa這wy ma by wyposa穎na w atestowany, zalegalizowany licznik prawid這wo wskazuj帷y dostarczon/zatankowan ilo嗆 opa逝.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) Wype軟iony formularz ofertowy wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 1 do SWZ
2) O鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w sekcji XXII ust. 1 pkt 1 SWZ wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 2 oraz za陰cznik nr 3 do SWZ,
3) Pe軟omocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokument闚 z這穎nych wraz z ofert b康 z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej. Tre嗆 pe軟omocnictwa musi jednoznacznie wskazywa czynno軼i, do wykonywania kt鏎ych pe軟omocnik jest powo豉ny – je瞠li dotyczy;
4) Pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu wszystkich wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si
o udzielenie zam闚ienia lub do reprezentowania w post瘼owaniu i podpisania umowy – je瞠li dotyczy.
5) Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da, wraz z ofert:
a) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚,
b) o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1) Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia,
2) Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie (np. konsorcjum) i wsp鏊nicy sp馧ki cywilnej ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego i przedstawiaj Zamawiaj帷emu dokument, z kt鏎ego wynika pe軟omocnictwo,
3) Wszelkie zawarte w SWZ warunki i wymagania dotycz帷e wykonawcy stosuje si odpowiednio do Wykonawc闚, o kt鏎ych mowa w pkt 1,
4) Wykonawcy, kt鏎zy ubiegaj si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy,
5) Oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by prawnie zobowi您ywa豉 wszystkie podmioty wyst瘼uj帷e wsp鏊nie. Wszelka korespondencja mi璠zy Zamawiaj帷ym ma wykonawcami wsp鏊nie ubiegaj帷ymi si o udzielenie zam闚ienia b璠zie kierowana do ustanowionego pe軟omocnika ze skutkiem dla mocodawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany wykonawca jest zobowi您any do podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych we wzorze umowy, stanowi帷ym za陰cznik nr 5 do SWZ.
2. Zakres 鈍iadczenia wykonawcy wynikaj帷y z umowy jest to窺amy z jego zobowi您aniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiaj帷y i wykonawca obowi您ani s wsp馧dzia豉 przy wykonaniu umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, w celu nale篡tej realizacji zam闚ienia w szczeg鏊no軼i strony zobowi您uj si do wzajemnego informowania si o przebiegu umowy, zg豉szaniu w徠pliwo軼i i problem闚, a tak瞠 szybkim reagowaniu i podejmowaniu decyzji, niezb璠nych dla prawid這wej realizacji zobowi您ania.
4. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp. oraz w przypadku wyst徙ienia, co najmniej jednej z okoliczno軼i wymienionych w par. 8 wzoru umowy.
5. Postanowienia, kt鏎e stanowi katalog zmian, na kt鏎e zamawiaj帷y mo瞠 wyrazi zgod nie stanowi jednocze郾ie zobowi您ania do wyra瞠nia takiej zgody.
6. Zmiana umowy mo瞠 nast徙i na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgod drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj dla swej wa積o軼i formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.
8. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego. Istotno嗆 zmiany umowy zamawiaj帷y b璠zie rozpatrywa bior帷 pod uwag art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
9. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiaj帷y powiadomi odr瑿nym pismem, poczt elektroniczn lub telefonicznie.
10. Umowa zawarta zostanie z uwzgl璠nieniem postanowie wynikaj帷ych z tre軼i niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem „Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-01-13

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.