eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Korekta, skład (w tym przygotowanie projektów graficznych raportów wraz z okładkami) druk oraz dystrybucja publikacji w ramach ogólnopolskiego badania "Barometr zawodów"Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Korekta, skład (w tym przygotowanie projektów graficznych raportów wraz z okładkami) druk oraz dystrybucja publikacji w ramach ogólnopolskiego badania „Barometr zawodów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357114075

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Na Stawach

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-107

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wup-krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Korekta, skład (w tym przygotowanie projektów graficznych raportów wraz z okładkami) druk oraz dystrybucja publikacji w ramach ogólnopolskiego badania „Barometr zawodów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c258ff64-3fe0-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481947

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015702/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.30 Opracowanie graficzne, skład, druk i dystrybucja publikacji

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376393/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZ.271.1.23.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 135730,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów graficznych raportów wraz z korektą, składem, wydrukowaniem oraz dystrybucją publikacji w ramach ogólnopolskiego badania „Barometr zawodów”. Przedmiot zamówienia obejmuje skład, druk i dystrybucję 364 wzorów plakatów z wynikami badania oraz projekty graficzne raportów, korektę, skład, druk i dystrybucję 17 wzorów raportów (16 wojewódzkich i 1 ogólnopolskiego) podsumowujących badanie.
Przedmiot zamówienia obejmuje także skład 19 wzorów plakatów (wojewódzkich i ogólnopolskiego) w angielskiej wersji językowej (w oparciu o materiały otrzymane od Zamawiającego) oraz przygotowanie anglojęzycznej wersji części raportu ogólnopolskiego, okładki raportu anglojęzycznego i skład całości, jak również skład 19 wzorów plakatów (wojewódzkich i ogólnopolskiego) w ukraińskiej wersji językowej (w oparciu o materiały otrzymane od Zamawiającego) oraz przygotowanie ukraińskiej wersji części raportu ogólnopolskiego, okładki raportu ukraińskiego i skład całości.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku A do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79822000-2 - Usługi składu

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100001,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 176835,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100001,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8881012851

7.3.3) Ulica: Chocimska 4

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 100001,27 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.