eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › USŁUGA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, DOZORU SYGNAŁÓW PRZESYŁANYCH, GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ALARMOWYCH DLA SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIEOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
USŁUGA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB
I MIENIA, DOZORU SYGNAŁÓW PRZESYŁANYCH, GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ALARMOWYCH DLA SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W CIESZYNIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001102932

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Garncarska

1.4.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.7.) Numer telefonu: 334794666

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: oddzial.administracyjny@cieszyn.sr.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: cieszyn.sr.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481513

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00460458/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3. Zamawiający przewiduje zmiany umowy

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

Po zmianie:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem następujących przypadków:
1) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
2) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem należytego wykonania umowy w tym zakresie;
3) wystąpienia okoliczności, w wyniku których będzie konieczne zwiększenie obsady pracowników ochrony fizycznej w budynku Sądu (np. prowadzenie robót budowlanych w ochranianych budynkach, organizowanie imprez masowych przed ochranianymi budynkami);
4) zmian stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy. W takiej sytuacji
Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie cen jednostkowych brutto podanych w złożonym „formularzu cenowym” o różnicę wynikającą ze zmiany wysokości podatku VAT;
5) zmiany umowy zgodnie z §2 ust. 4 tj. przypadku, w którym zakres umowy zostanie czasowo lub trwale zmniejszony do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wraz z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia, o czym Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę nie później niż na 30 dni przed planowaną zmianą zakresu umowy, przy czym zmniejszenie może nastąpić maksymalnie o 80% wielkości umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej Umowy, na podstawie art. 455 ustawy PZP oraz na podstawie art.439 ustawy PZP zgodnie z załącznikiem nr 8 do postępowania zarejestrowanego pod numerem sprawy: ZP.1/2022.

3. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy – Aneksu lub w przypadku ust. 1 pkt. 5) wypowiedzenia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.