eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Budowa skateparku w CewicachOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa skateparku w Cewicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cewice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa skateparku w Cewicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8769f33-538d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481375

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa skateparku w Cewicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00406674/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.36.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 140026,31 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu Prawa zamówień publicznych obejmująca budowę
skateparku w Cewicach.
2. Zakres robót obejmuje:
a) Roboty ziemne m.in. usunięcie warstwy humusu.
b) Wykonanie płyty betonowej o wymiarach 12x25m z betonu C30/37 XF3 (W8, F150), gr. min. 15 cm, zatartej na gładko
mechanicznie, zbrojonej włóknami polipropylenowymi. Nawierzchnia betonowa ułożona na podbudowie z kruszywa
łamanego 31,5-60 mm, gr. min. 15 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego
0-31,5 mm, gr. min. 15 cm, stopień zagęszczenia Id>0,98.
c) Impregnacja posadzki preparatem do utwardzania i zagęszczania betonud) Wykonanie dylatacji w posadzce o polach max 5x5 m, założenie sznurów dylatacyjnych oraz wypełnienie szczelin
dylatacyjnych masą poliuretanową.
e) Dostawa i montaż urządzeń:
- Bank Ramp o wym. 360x244x129 cm – 1 szt.
- Quarter Pipe o wym. 300x244x120 cm – 1 szt.
- Funbox o wym. 420x244x45 cm – 1 szt.
Parametry techniczne urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach
urządzeń w zakresie do 50cm każdego wymiaru.
f) Przywrócenie nawierzchni biologicznie czynnej do stanu pierwotnego.
g) Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN
14974:2019, wydane przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub równoznacznego
podmiotu na terenie innego kraju Unii Europejskiej na okres wystawienia certyfikatu. Ponadto urządzenia powinny być
zgodne z zaleceniami producenta i posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca powyższe
dokumenty załączył do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe.
h) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji.
i) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 prawa budowlanego.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji.
2. Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 prawa budowlanego.
3. Uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i poniesienia opłat z tym związanych na czas realizacji robót.
4. W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, kabli, przewodów, kanałów itp. Wykonawca
zobowiązany jest do naprawienia szkody
i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych.
5. W przypadku uszkodzenia kamieni granicznych Wykonawca będzie zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt.
6. Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót i infrastruktury.
7. Uporządkowanie terenu budowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich niezbędnych instytucji, oraz zarządców sieci o rozpoczęciu
prac budowlanych na co najmniej 7 dni wcześniej wraz z uzyskaniem odpowiednich oświadczeń po zakończeniu robót oraz
zapozna się z treścią uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej.
9. Wykonawca przed wejściem na tereny będące własnością osób fizycznych zobowiązany jest do ich powiadomienia o
terminie rozpoczęcia robót, co najmniej 7 dni wcześniej. Po wykonaniu robót na działkach prywatnych, Wykonawca jest
zobowiązany do uzyskania od właściciela pisemnego oświadczenia, że nie wnosi on uwag do wykonanych robót oraz, że
teren został uporządkowany.
10. Prowadzenia prac w sposób umożliwiający wjazd na posesję.
11. Wykonanie kosztorysu powykonawczego po zakończeniu robót budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
1. Dokumentacja projektowa.
2. Przedmiar robót.
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu robót obowiązuje następująca kolejność n/w dokumentów:
1. dokumentacja projektowa
2. STWiORB
3. przedmiar robót
Informacje dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie ani zapoznania się z dokumentacją projektową w
siedzibie Zamawiającego.
Informacje pozostałe
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem
w pierwszej kolejności rozpatrywać należy zapisy dokumentacji projektowej,
a następnie przedmiaru robót.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego roboty, materiały, itp. spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając równoważność będzie kierował się takimi
elementami, jak funkcjonalność i wytrzymałość, które w zaproponowanych rozwiązaniach równoważnych nie powinny być
mniejsze od opisanych w dokumentach postępowania dla danego rozwiązania, materiału, czy funkcji. Dokumenty mające na
celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają
uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy
ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy
zaproponowane rozwiązania są równoważne.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy rękojmi za
wady i 24 miesięcy gwarancji jakościowej. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W
takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
4. Zmawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących robót budowlanych
objętych przedmiotem zamówienia.
5. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
6. Ponadto Zamawiający wymaga, aby zjazdy i połączenia z istniejącą infrastrukturą zostały zrealizowane w sposób, który
nie będzie utrudniał komunikacji osobom niepełnosprawnym i osobom z ograniczeniami poruszania się.
Wymagania związane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) roboty ogólnobudowlane
b) roboty montażowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 245000,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 245000,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 245000,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDRO-MAG sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5892031974

7.3.3) Ulica: Garcz ul. Kartuska

7.3.4) Miejscowość: Chmielno

7.3.5) Kod pocztowy: 83-333

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza zlecić firmie TECHRAMPS sp. z o.o. sp. k. ul. Organki 2, 31-990 Kraków dostawę i montaż wyposażenia skateparku: bank ramp, Quarter pipe, funbox wraz z certyfikatami lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność z normą PN-EN 14974:2019, wydanymi przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub równoznacznego podmiotu na terenie innego kraju Unii Europejskiej na okres wystawienia certyfikatu.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 245000,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

nd

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.