eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › Sukcesywne tankowanie paliw płynnych do pojazdów Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na rok 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne tankowanie paliw płynnych do pojazdów Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na rok 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Myśliborski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967320

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Północna 15

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatmysliborski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiatmysliborski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne tankowanie paliw płynnych do pojazdów Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na rok 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2885165-6c8f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480470

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037170/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Sukcesywne tankowanie paliw płynnych do pojazdów Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na rok 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458267/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUW.131.70.2022.WjM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych, tj. benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 oraz oleju napędowego do silników diesla w transakcjach bezgotówkowych do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Tankowanie będzie odbywać się według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa wielkość zamówienia wynosi ok. 5.300 l benzyny (słownie: pięć tysięcy trzysta) oraz 20.000 l oleju napędowego (słownie: dwadzieścia tysięcy). Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z co najmniej jednej stacji paliw na terenie miasta Dębno i co najmniej jednej stacji paliw na terenie miasta Myślibórz (woj. zachodniopomorskie). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu w całym okresie realizacji umowy, dostęp do stacji dystrybucyjnych paliw 7 dni w tygodniu.
2. Sprzedaż paliwa dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w dniu tankowania paliwa w stacji z każdorazowym uwzględnieniem przyznanego Zamawiającemu upustu (rabatu), jeśli taki został wskazany w formularzu oferty.
3. Paliwo będące przedmiotem zamówienia powinno spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, a także być zgodne ze Świadectwem jakości wystawionym przez producenta paliw.
4. Dostawy będą realizowane na zasadach doraźnych w formie tankowań bezgotówkowych.
5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
09100000-0 Paliwa
09132000-3 Benzyna
09134100-8 Olej napędowy
6. Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, jednak nie mogą przekroczyć maksymalnej wartości umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie limitu paliwa w 75%.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132000-3 - Benzyna

09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.