eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA na terenie osiedla Kabaty w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA na terenie osiedla Kabaty w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017342084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chełmska 8 A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-725

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zzm.mswia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zzm.mswia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ZZM realizuje zadania przewidziane w rozdziale 7a ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i rozdziale 6 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz określone w innych przepisach prawa.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA na terenie osiedla Kabaty w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbeb97d8-749a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480287

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064529/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 CZĘŚĆ I Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości położonych w Warszawie przy: - ul. Dembego 7,9 - ul. Zaruby10,12

1.3.17 CZĘŚĆ II Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości położonych w Warszawie przy: - ul. Zaruby 13,15,17

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fbeb97d8-749a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zamówień publicznych e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
4. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
e-Zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania
z usług określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”.
UWAGA! W związku z ograniczeniem formularza "maksymalna długość pola 1000" reszta informacji wymaganych w tym polu
znajduje się w części IX SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta musi być sporządzona w języku
polskim i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów i oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): A. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem pozyskanych danych osobowych jest:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZZM MSWiA)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 8A
tel. 22 / 433 19 01, fax: 22 / 851 67 95, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl;
2. w ZZM MSWiA wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
- e-mail: iod@zzm.mswia.gov.pl
- pocztą tradycyjną na adres: ul. Chełmska 8A, 00 - 725 Warszawa;
3. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
4. podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych,
a w przypadku, złożenia oferty najkorzystniejszej także warunkiem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych może skutkować wadliwością złożonej oferty i jej odrzuceniem;
5. dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
6. osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
7. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku złożenia oferty najkorzystniejszej przez okres archiwizacji zawartej umowy na realizację zamówienia publicznego;
B. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 24/TPBN/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) I część zamówienia dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie na osiedlu Kabaty, przy ul. Dembego 7, ul. Dembego 9, ul. Zaruby 10, ul. Zaruby 12 – VAT 8%,
2) II część zamówienia dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie na osiedlu Kabaty, przy ul. Zaruby 13, ul. Zaruby 15, ul. Zaruby 17 – VAT 8%.
2. Szczegółowe opisy nieruchomości wraz z zakresem czynności i ich częstotliwością zawarte zostały w następujących załącznikach:
1) I części zamówienia: „Charakterystyka nieruchomości” załącznik nr 6 do SWZ,
2) II części zamówienia: „Charakterystyka nieruchomości” załącznik nr 7 do SWZ,
oraz załącznik nr 8 do SWZ „Zakres czynności konserwacyjnych” – dla dwóch części zamówienia.


Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji umowy monter instalacji sanitarnych był zatrudniony przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy –– odpowiednio dla każdej części zamówienia.
2. Stosownie do art. 96 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności związanych bezpośrednio z wykonywaniem zakresu umowy zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną –– odpowiednio dla każdej części zamówienia - otrzyma 5 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.

W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.

Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 i 2, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 4, § 15 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wykaże
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie montera instalacji sanitarnych

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnianie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącej, całodobowej obsłudze konserwacyjnej nieruchomości zarządzanych i administrowanych przez ZZM MSWiA, z podziałem na części, której celem jest utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków, instalacji, przyłączy i sieci, tak aby zachować bezpieczeństwo lokatorów i mienia Zamawiającego, a także zabezpieczenie tychże przed skutkami nieprzewidzianych awarii jak i niezwłoczne ich usuwanie.

Zamówienie zostało podzielone na części:
1) I część zamówienia dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie na osiedlu Kabaty, przy ul. Dembego 7, ul. Dembego 9, ul. Zaruby 10, ul. Zaruby 12 – VAT 8%,
2) II część zamówienia dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie na osiedlu Kabaty, przy ul. Zaruby 13, ul. Zaruby 15, ul. Zaruby 17 – VAT 8%.
2. Szczegółowe opisy nieruchomości wraz z zakresem czynności i ich częstotliwością zawarte zostały w następujących załącznikach:
1) I części zamówienia: „Charakterystyka nieruchomości” załącznik nr 6 do SWZ,
2) II części zamówienia: „Charakterystyka nieruchomości” załącznik nr 7 do SWZ,
oraz załącznik nr 8 do SWZ „Zakres czynności konserwacyjnych” – dla dwóch części zamówienia.
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji umowy monter instalacji sanitarnych był zatrudniony przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy –– odpowiednio dla każdej części zamówienia.
2. Stosownie do art. 96 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności związanych bezpośrednio z wykonywaniem zakresu umowy zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną –– odpowiednio dla każdej części zamówienia - otrzyma 5 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.

W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.

Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 i 2, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 4, § 15 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie montera instalacji sanitarnych

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnianie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 tys. pln;
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
w odniesieniu do wszystkich części zamówienia:
wykonali lub są w trakcie wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę kompleksowej konserwacji (łącznie w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) budynków
o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1 000 m2, w ramach jednej umowy/zlecenia;

oraz
dysponują co najmniej:
w odniesieniu do wszystkich części zamówienia:
a) 1 osobą – monterem instalacji sanitarnych – posiadającym:
aktualne na dzień otwarcia ofert świadectwo kwalifikacyjne GRUPY 2 uprawniające do wykonywania prac na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych:
• kotły na paliwo stałe gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
• sieci i instalacji cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
• aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do w/w urządzeń i instalacji
lub uprawnienia równoważne,

b) 1 osobą – monterem instalacji urządzeń gazowych – posiadającą:
aktualne na dzień otwarcia ofert świadectwo kwalifikacyjne GRUPY 3 uprawniające
do wykonywania prac na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe:
• urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
• aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzenia i instalacje wymienione powyżej
lub uprawnienia równoważne,

c) 1 osobą – elektromonterem – posiadającą:
aktualne na dzień otwarcia ofert świadectwo kwalifikacyjne GRUPY 1 uprawniające
do wykonywania prac na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających przesyłających i zużywających energię elektryczną:
• urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
• aparatura kontrolno pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń w/w urządzeń i instalacji
lub uprawnienia równoważne.
d) 1 osobą posiadającą aktualny status autoryzowanego serwisanta firmy VIESSMANN.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdz. XV SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy
z Wykonawców;
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą.

2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia:
3) wykazu usług (sporządzonego zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3A/B do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
4) wykazu osób (sporządzonego zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4A/B do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian dotyczących niniejszej umowy:
1) przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego, o których mowa w § 9 niniejszej umowy. Powyższe
zmiany nie wymagają aneksu do niniejszej umowy;
2) zmiany osób świadczących usługę, przy czym w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez cały
okres realizacji umowy ilość tych osób nie może być mniejsza niż wskazana w ofercie;
3) zmniejszenia powierzchni m2 nieruchomości objętych konserwacją, na zasadach określonych w § 12 ust. 4 umowy.
Termin powiadomienia Wykonawcy w takim przypadku, nie powinien być krótszy niż 7 dni, od daty planowanego wyłączenia
budynku lub jego części z konserwacji.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 1, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.