eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Wielkopolski › "PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ RUROCIĄGU DN 300 RELACJI WĘZEŁ SĄTOPY - MIESZALNIA GAZU GRODZISK"Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
“PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ RUROCIĄGU DN 300 RELACJI WĘZEŁ SĄTOPY – MIESZALNIA GAZU GRODZISK”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodzisk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630012930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lasówki 1

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-065

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: tel. 61 44-45-301

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: grodzisk@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodzisk.poznan.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-grodzisk/zamowienia-publiczne2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

“PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ RUROCIĄGU DN 300 RELACJI WĘZEŁ SĄTOPY – MIESZALNIA GAZU GRODZISK”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c828dfed-5af6-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00420462/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.4.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 338225,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna oraz porządkowaniem terenu pod budowę rurociągu DN 300 relacji Węzeł Sątopy – Mieszalnia Gazu Grodzisk o długości ok. 21,5 km związanej z rozbudową Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Kosztorysie ofertowym załączniku nr 2 do SWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia załączniku nr 3 do SWZ, Opisie standardu technologii wykonawstwa prac leśnych załączniku nr 4 do SWZ, Graficznym przebiegu rurociągu załączniku nr 5 do SWZ oraz Projekcie umowy załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna

77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

77211100-3 - Usługi cięcia drewna

77211200-4 - Transport dłużyc na terenie lasów

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 491754,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 519891,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 491754,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SYLAS Sylwia Hirszfeld- Werbowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 788-198-17-33

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Nowa 9, Kuślin

7.3.5) Kod pocztowy: 64-316

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

do 30 % wartości zamówienia

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 491754,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.