eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Wieś Lęborska › Dostawa oleju napędowego w 2023rOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oleju napędowego w 2023r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770740686

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czarnówko 34

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Wieś Lęborska

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-351

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598624388

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zzo-czarnowko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzo-czarnowko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zakład Zagospodarowania Odpadów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego w 2023r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c2d8792-5794-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479950

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007746/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju napędowego w 2023r

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00416726/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPII/7/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 772695,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Sukcesywna dostawa oleju napędowego do dystrybutora znajdującego się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku w ilości do 150.000 litrów o parametrach określonych Polską Normą PN-EN 590+A1:2011, z uwzględnieniem parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności od warunków atmosferycznych. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej paliwa, spowodowaną zmianą ceny producenta wynikającą z zapisów projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Wykonawca powinien dostarczyć olej napędowy, zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów regulujących sposób transportowania paliwa
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub wydania.
c) Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantować realizację jednorazowych dostaw w ciągu 24 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego przesłanej za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
d) maksymalna jednorazowa dostawa oleju napędowego do dystrybutora znajdującego się na terenie ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku wynosi do 5.000litrów.
e) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upoważnione do kontaktów i ustalania szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając ich dane kontaktowe.
f) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonania przedmiotu zamówienia.
g) Wykonawca zapewni zakup oleju napędowego na własnej stacji paliw w przypadku awarii stacji paliw Zamawiającego całodobowo, w formie bezgotówkowej bez żadnych kosztów dodatkowych; w takim przypadku wskazana Zamawiającemu stacja paliw nie może znajdować się dalej niż w promieniu 12 km od Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku.
h) Zamawiający dopuszcza zastosowanie marży ujemnej.
Ilości oleju napędowego są jedynie liczbą szacowaną niezbędną do skalkulowania ceny dostawy. Wykonawca nie będzie miał prawa roszczenia do wynagrodzenia za niedostarczone ilości oleju napędowego podane w niniejszej SIWZ. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego. Umowa będzie podpisana na okres 12 miesięcy. Zamawiający wyznacza Panią Izabelę Pobrucką jako koordynatorów przy realizacji zamówienia. Ilość dostarczonego oleju napędowego będzie każdorazowo potwierdzana przez Zamawiającego. Zapłata należności będzie następowała przelewem w terminie 21 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia – raz na kwartał – aktualnego świadectwa jakości dostarczanego paliwa, zawierającego wszystkie parametry dostawy wraz z aktualnymi badaniami próbki paliwa przez akredytowane laboratorium. W przypadku niedostarczenia niniejszego lub gdy badania wykażą odstępstwa od normy, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1142100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1142100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1142100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arkada M. i T. Kwidzińscy Sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8410004361

7.3.3) Ulica: Krzywoustego

7.3.4) Miejscowość: Lębork

7.3.5) Kod pocztowy: 84-300

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1142100,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.