eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żagań › Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina ŻagańOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Tomaszowie, gmina Żagań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻAGAŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770497

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 9

1.5.2.) Miejscowość: Żagań

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminazagan.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazagan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Tomaszowie, gmina Żagań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-280d5097-7583-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479919

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044049/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.gminazagan.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl
2) ePUAP-u: /o6580tjec4/skrytka
3) poczty elektronicznej: urzad@gminazagan.pl
5. Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
urząd@gminazagan.pl lub ePUAP-u: /o6580tjec4/skrytka w temacie pisma należy podać numer referencyjny
https://bip.gminazagan.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
-Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
-. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na skrytkę Zamawiającego: /o6580tjec4/skrytka na ePUAP.
-.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencją elektroniczną (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP) lub numerem postępowania.
- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: urzad@gminazagań.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o danych (Dz. U. UE L Nr 119,
str. 1 ze zm.), zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żagań,
2) z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować: kontakt@ndsp.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy
Pzp4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSO.271.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań. Działka nr 1097/1, na której planuje się wykonanie w/w robót budowlanych jest własnością gminy Żagań. Działka zabudowana jest budynkiem szkoły. Ponadto na działce znajduje się plac zabaw, infrastruktura techniczna i utwardzenie terenu. Na działce trwa budowa hali sportowej.
Zakres prac obejmuje:
1) remont sanitariatów w zakresie wymiany armatury sanitarnej, wymiany płytek ściennych i posadzkowych. Zakresem prac obejmuje modernizację w n/w pomieszczeniach:
a) na kondygnacji piwnic: nr 0/6, 0/7, 0/8,
b) na kondygnacji parteru: nr 1/6, 1/7, 1/8, 1/15,
c) na kondygnacji piętra: nr 2/11, 2/12, 2/19, 2/20, 2/2,
2) remont zabudowy zewnętrznych wykuszy z PCV –, zgodnie z dokumentacja projektową,
3) wymianę zniszczonych drzwi wewnętrznych – z inwestorem należy uzgodnić kolorystykę oraz standard stolarki,
4) wymiana stolarki okiennej w pom. nr 1/4, 1/13, 1/2,
5) wymianę zniszczonych wykładzin podłogowych w pomieszczeniach:
a) posadzki parteru:
 w pom. nr 1/17 istniejący parkiet rozebrać i wykonać nową posadzkę z paneli podłogowych AC-5. Pod panele wykonać wylewkę cementową samopoziomującą. W holu przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych rozebrać wykładzinę pcv i ułożyć płytki gresowe antypoślizgowe. Uzupełnić płytkami gresowymi miejsce po zabudowie podjazdem dla osób niepełnosprawnych 3,30 m x 1,80 m = 5,94 m².
 w sanitariatach pom. nr 1/7, 1/8, 1/15 rozebrać istniejące zniszczone płytki posadzkowe i ułożyć nowe antypoślizgowe. Kolorystykę płytek uzgodnić z użytkownikiem i inwestorem. Cokoliki z płytek gresowych H=10 cm. Pod płytki wykonać wylewki cementowei izolację w płynie.
b) na I piętrze do wymiany posadzki w sposób następujący:
 sanitariaty – pom. nr 2/11, 2/12, 2/19, 2/21, 2/20 ułożyć płytki wg technologii jak w części parterowej,
 korytarz – pom. nr 2/1 pozostawić bez zmian,
 pom. nr 2/7, 2/26 pozostawić istniejące panele podłogowe,
 pozostałe posadzki w pomieszczeniach lekcyjnych z wykładziny pcv należy rozebrać i wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Kolorystyka oraz typ wykładziny do zatwierdzenia przez inwestora.
5) wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wewnętrznego w holu oraz zewnętrznego przy wejściu głównym do budynku (istniejące nie spełniają wymogów obecnie obowiązujących przepisów), zgodnie z dokumentacją projektową,
6) Tynki i okładziny wewnętrzne.
a) parter: w pom. nr 1/5, 1/8, 1/6, 1/7 skuć zniszczone płytki ścienne i wykonać nowe zgodnie z dokumentacją;
b) w sanitariatach – pom. nr 2/11, 2/12, 2/19, 2/21, 2/20 do wymiany całość płytek ściennych ze względu na zużycie,
7) wymianę instalacji „c.o.” na nową. Źródłem mocy cieplnej dla budynku będzie istniejąca, zmodernizowana kotłownia wodna, opalana gazem ziemnym. Modernizacji podlega wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, uwzględnia ona wymianę następujących elementów:
a) grzejników żeliwnych, czołowych na stalowe płytowe kompaktowe,
b) gałązek zasilających grzejniki,
c) uzbrojenia grzejników w zawory termostatyczne wraz z głowicami termostatycznymi na zasileniu oraz zawory powrotne na powrocie,
8) sprawdzić wszystkie ciągi wentylacyjne i wymienić kratki wentylacyjne 14x20 cm,
9) wymianę istniejącego oświetlenia na nowe typu led. Istniejące oprawy oświetleniowe świetlówkowe i żarowe należy zdemontować. W miarę możliwości demontażowi należy również poddać przewody i osprzęt zasilania demontowanych opraw. Materiały z demontażu należy przekazać Inwestorowi. W miejsce zdemontowanych opraw świetlówkowych i żarowych projektuję oprawy energooszczędne z ledowymi źródłami światła. Na klatkach schodowych oprawy LED z czujnikiem ruchu. Nowoprojektowane oprawy oświetleniowe zapewnią wymagany normą poziom natężenia oświetlenia w pomieszczeniach. Poziomy natężeń oświetlenia pomieszczeń przyjęto w/g polskiej normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach”. We wnętrzach pomieszczeń, gdzie wymieniane są oprawy oświetleniowe, należy wykonać nowe instalacje zasilania opraw przy użyciu osprzętu i przewodów YDYp 3x1,5; 4x1,5 i 5x1,5 mm2, układanych p/t na ścianach i sufitach. Wyłączniki i przełączniki grupowe należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi. Do zasilania projektowanych opraw przewiduję wykonanie nowej instalacji przewodami YDYp 3x1,5 mm2 lub YDYp 4x1,5 mm2, wyprowadzonymi z tablic rozdzielczych w miejsce istniejących odpływów zasilających obwody oświetleniowe. Uwaga: Dopuszcza się możliwość ewentualnego wykorzystania przewodów zasilających, przebiegających wzdłuż korytarza. Wykorzystanie odkrytych przewodów należy poddać sprawdzeniu pod kątem izolacji i ciągłości przewodzenia.
10) Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Na korytarzach, klatkach schodowych i nad wyjściami z budynku zaprojektowano oprawy LED z autonomicznym źródłem zasilania, załączające się w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilania podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy przyłączyć do obwodów zasilania podstawowego przewodami YDYp 31,5 mm2.
11) montaż paneli fotowoltaicznych dla całego budynku szkolnego - instalacja fotowoltaiczna zostanie wykonana na dachu istniejącego obiektu szkolnego. Należy ją wykonać z wykorzystaniem 89 modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 400Wp, połączonych w trzy stringi o konfiguracji (28+29+32) modułów PV. Sumaryczna moc zainstalowana modułów mocy wynosi 35,6kWp. Panele fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na dachu obiektu szkolnego, z wykorzystaniem fabrycznych konstrukcji balastowej dla dachów płaskich. Przewidywane nachylenie modułów PV – 20-25° od poziomu,
12) wydzielenie z istniejącego wc, toalety dla osób niepełnosprawnych, zakres prac obejmuje modernizację pomieszczenia nr 1/6,
13) roboty malarskie po wykonaniu instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewa;
14) przebudowa i remont zaplecza kuchennego wraz z instalacją gazową, w tym wykonanie pomieszczenia zmywalni oraz dodatkowego pomieszczenia kuchennego na cele istniejącego zaplecza kuchennego, oraz doprowadzenie instalacji gazowej z istniejącej kotłowni do kuchni na potrzeby kuchenki gazowej. Pomieszczenia zostaną wydzielone z istniejącej sali jadalni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45262300-4 - Betonowanie

45262522-6 - Roboty murarskie

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował jako generalny wykonawca co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu kubaturowego obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 500 000,00 zł brutto każda inwestycja.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, że nie zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenia konkurencji oraz nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SWZ).
3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4) Wykaz robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ) oraz dokumenty (referencje) potwierdzające, że Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował jako generalny wykonawca co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu kubaturowego obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 500 000,00 zł brutto każda inwestycja.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
UWAGA! Treść gwarancji lub poręczenia musi uwzględniać przepisy nowej ustawy Prawo zamówień Publicznych, tj. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Santander Bank Polska,

nr rachunku 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407 z dopiskiem „ Wadium – nr postępowania OSO.271.27.2022– „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań”
UWAGA: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Gminy Żagań.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęta data uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 2). Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy
prawnych wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postepowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy; (załącznik nr 8 do SWZ).
4. Jeżeli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do
jego reprezentowania nie wynika z dokumentów Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Za realizację przedmiotowej inwestycji, Zleceniodawca przewiduje dwie płatności w wysokości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania, w tym:
a) zaliczka w wysokości 15 % wartości zamówienia, płatna Wykonawcy w ciągu 7 dni od podpisania umowy i przedstawieniu faktury VAT;
b) pozostała część wynagrodzenia w wysokości 85% ustalonego w umowie wynagrodzenia, płatna w terminie nie dłuższym niż 35 dni po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, spełniającego wszystkie wymogi opisane w zawartej umowie, na podstawie końcowej faktury VAT i przedstawieniu dokumentów wymaganych w § 8 ust. 6 wzoru umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie:
a) możliwości powierzenia podwykonawcy wykonania części robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców;
b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,
2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
z przyczyn niezależnych od obu stron, które dotyczyć będą:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny od usunięcia skutków tego działania; przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia którego, skutkom nie dało się zapobiec (lub byłoby to nadmiernie utrudnione) – np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie,
b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy - wydłużenie o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia,
c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian
w projekcie,
d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
e) konieczności zmiany zakresu robót i finansowania,
f) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,
g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ
na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),
h) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów,
i) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 2 lit. c) do h) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań.
3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy ze wskazanym podwykonawcą w trybie zapisów § 10, która
w szczególności dotyczyć będzie uwarunkowania dokonania odbioru końcowego
i podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego i zapłaceniem przez Wykonawcę (i udokumentowaniem powyższego na podstawie stosownego oświadczenia przekazanego zamawiającemu) całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
4. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi:
1) projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę,
2) przedmiar i niezbędne rysunki.
5. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:
1) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.
6. Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-22 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

- Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
-Zamawiający informuje również, iż na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) w związku z art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.