eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuszyn › Budowa sieci wodociągowej w Gminie TuszynOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Tuszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648304

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Tuszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-080

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 232 13 82

1.5.8.) Numer faksu: 42 614 30 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@tuszyn.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszyn.info.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Tuszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5bc45778-4ee3-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479892

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068422/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa sieci wodociągowej w Gminie Tuszyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00398456/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2710.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 840430,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci wodociągowej z przyłączami w granicy pasa drogowego na terenie gminy Tuszyn.
Zamawiający podzielił zamówienie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Tuszyn” na trzy części.

CZĘŚĆ I - Częściowe wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie

Przedmiotem zamówienia jest częściowe wykonanie sieci wodociągowej (od punku W1 do punktu W25) w dz. nr 1 obr. nr 1 (Miasto Tuszyn) oraz nr 240 obr. Modlica oraz przyłączy wodociągowych w pasie drogowym do granicy działek o nr ewid.: 54/2, 52, 43, 40, obr. nr 1.

Planowane prace w zakresie inwestycji:
- ułożenie sieci wodociągowej od punku W1 do punktu W25 (dł. rurociągu: 796,3 m),
- wykonanie armatury odcinającej oraz hydrantu ppoż.,
- budowa przyłączy wodociągowych Ø 40PE, SDR11 od projektowanego wodociągu gminnego 160PE do
granicy działek (4 szt.),
- zakończenie przyłączy zasuwą odcinającą oraz zaślepienie,
- wykonanie niezbędnych badań i odbiorów sieci wraz z przyłączami.

Inwestycja prowadzona jest na podstawie Decyzji nr 509/2020 z dnia 28.10.2020 roku znak AiB.6740.509.2020.M.P Nr rej. 2459/2020 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym w miejscowości Tuszyn, ul. Kaczeńcowa, dz. nr ew.1, obr. 1 oraz dz. nr ew. 240, obr. Modlica, gm. Tuszyn

Zakres realizacji zadania, objęty przedmiotowym zamówieniem został szczegółowo określony w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 478644,22 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci wodociągowej z przyłączami w granicy pasa drogowego na terenie gminy Tuszyn.
Zamawiający podzielił zamówienie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Tuszyn” na trzy części.
CZĘŚĆ II - Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej:
- z rur PE100 Ø160 mm PN16 SDR 11,
- o długości 328,00 m,
- obejmująca wykonanie dwóch hydrantów ppoż. nadziemnych,
- wraz z przyłączami z rur PE 100 SDR11 na PN 16 o średnicy 40 mm, wykonywanymi do granicy działki drogowej nr 115 przyległych do ul. Nadrzecznej w Bądzyniu.
Inwestycja obejmuje nieruchomości o nr ewid. 87, 66/1, 66/5, 115 i prowadzona jest na podstawie Zaświadczenia o braku sprzeciwu na zamiar wykonania robót budowlanych znak AiB.6743.Z.36.2020.M.P. z dnia 22.07.2020 r.

Zakres realizacji zadania, objęty przedmiotowym zamówieniem został szczegółowo określony w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 147713,41 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci wodociągowej z przyłączami w granicy pasa drogowego na terenie gminy Tuszyn.
Zamawiający podzielił zamówienie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Tuszyn” na trzy części.
CZĘŚĆ III - Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja, która przewiduje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek w ulicy Wąskiej, obręb 10, działki ewidencyjne nr 98/1, 121/1, 111/3, 86/12.

Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Wąskiej oraz 9 przyłączy wodociągowych do przyległych posesji w tym jedno przyłącze przechodzące przez działkę prywatną o numerze ewid. 111/3. Przyłącza do posesji należy zakończyć w granicach posesji zasuwami odcinającymi. Łączna długość zaprojektowanej sieci wynosi – ok. 335 m. Hydranty ppoż. podziemne HP80- 3 szt.

Inwestycja prowadzona jest na podstawie Decyzji nr 613/2021 z dnia 18.11.2021 roku znak AiB.6740.566.2021.M.P Nr rej. 3029/2021 zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek w miejscowości Tuszyn, ul. Wąska nr ew. dz. 98/1, 121/1, 111/3, 86/12 obr. 10 gm. Tuszyn

Zakres realizacji zadania, objęty przedmiotowym zamówieniem został szczegółowo określony w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 214072,51 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 3 w związku z art. 259 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu na ww. zakres zamówienia wpłynęła jedna oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów.
W przypadku części I zamówienia cena oferty złożonej przewyższa kwotę, jaka Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 662109,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 3 w związku z art. 259 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu na ww. zakres zamówienia wpłynęła jedna oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów.
W przypadku części II zamówienia cena oferty złożonej przewyższa kwotę, jaka Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 336405,00 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 297168,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 297168,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 852521251

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 27

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 297168,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.