eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1151DOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1151D

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390688630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdp.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogi publiczne powiatowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1151D

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b830ca44-7572-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029296/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: http://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal (skrytka: /pzdp_przemkow/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej: biuro@pzdp.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Kom. w post. o udz. zam., w tym skł. Ofert, wymiana infor. oraz przekaz. dok. lub oświadczeń między Zam. a Wyk. odbywa się przy użyciu środków komun. elektr. tj.: a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ - strona internetowa prowadzonego postępowania (Ogł. o zam., dok. Zam., w tym SWZ i Infor. dla wyk. o post., szyfrowanie oferty, formularze ePuap)b) ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://epuap.gov.pl/wps/portal (form. do kom., SKŁADANIE OFERT) c) poczty elektronicznej (kores. oprócz Ofert): biuro@pzdp.pl, a.laszczyńska@pzdp.pl, e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłosz. O Zam., infor. o postęp.) Przez śr. kom. elektr. rozumie się śr. kom. elektr. zdef. w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świad. usług drogą elektron. 2.Wyk. zamierzający wziąć udział w post. o udz. zam. publ. musi posiadać konto na ePUAP. Wyk. posiad. konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3. Wym. tech. i organ. wysył. i odb. dok. elektr., elekt. kopii dok. i ośw. oraz inf. przek. przy ich użyciu opisane zostały w Reg. korzystania z systemu miniPortal oraz War. korzyst. z elektr. Platformy usług admin. publ. (ePUAP). Reg. dostęp. są odpow. o na miniPortalu , ePUAPu . Przed przyst. do wysył. i odb. w/w dokum. Wyk. powinien zapoz. się z akt. i bieżącymi regul. i instruk. korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postęp. Zgodnie z nimi. 4. Za datę przek. Oferty, oświadcz., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiot. śr. dowod, przed..śr. dowod. oraz innych informacji, ośw. lub dok., przekaz. w post., przyjmuje się datę ich przek. na ePUAP, a w przypadku kom. za pomocą poczty e-mail, datę wpływu na ser. rozporz. PRM z dnia 30.12.2020 r. w spr. sp. sporządz. i przekaz. infor. oraz wym. techn. dla dok. elektr.oraz środków kom. elektr. w post. o udziel. zam. pub. lub konkursie. 6. W celu skr. m.in. czasu udziel. odp. na pytania Zam. zaleca, aby kores. elektr.(inna niż Oferta Wyk. i zał. do Oferty) odbywała się za pomocą poczty elek. na adres: biuro@pzdp.pl, DW: a.laszczynska@pzdp.pl. Maks. rozm. plik.przesył. za poś. poczty elektr. wynosi 20MB. 7.Jeżeli Zam. lub Wyk .przek. ośw., wnioski, zawiad. oraz info. za pomocą poczty elek., każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwł. Potw. fakt ich otrzym. 8.Wyk. ma także możliwość kom. się elek. za pomocą dedy. form. dost. na ePUAP oraz udostęp. przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Kores. przesłana za pomocą tego form. (poza ofertą i zał. do niej ośw., dokum.) nie może być szyfrowana. Adres skrzynki ePUAP Zam. na którym prowadzona będzie koresp. związana z postęp: /a445t5dwsw/SkrytkaESP oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 9. We wszelkiej kores. związ. z niniej. post. Zam. i Wyk. posług. się nr postęp. nadanym przez Zam. 10. Zam. zaleca, aby przy korzystaniu z Formularzy do kom. lub skł. ofert w miniPortalu przy wyborze rodzaju ident. Post.(krok 1 Formularza do komunikacji lub Formularza do skł. ofert) posł. się nr opub. w BZP Ogłosz. o zam. (nr Ogł. o zam. znajduje się w treści opub. Ogłosz. o zamówieniu w Sekcji II pkt. 2.5) wybierając opcję 2 tj. „Nr ogł BZP”. Działanie takie spowod. Autom. zaczytanie danych Zam. i prow. post

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgod. z art. 13 ust. 1 i 2 roz. PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27.042016 r. w spr. ochr. osób fiz. wz z przetw. danych os. i w spr. swobod. Przep. takich danych oraz uchyl. dyrektywy 95/46/WE (og. Roz. o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05.2016 r., str. 1; zw. dalej „RODO”) inf., że: 1) adm. Pani/Pana danych os. jest Starosta Polkowicki zs ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, 2) adm. wyzn. Insp. Danych Os., z którym można się kont. e-mail: iod@powiatpolkowicki.pl bądź ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, 3) Pani/Pana dane os. Przet. będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zw. z przed. post. o udziel. zam. pub., prowadz. w trybie podst. z moż. negocjacji art. 6 ust. 1 lit b RODO do podjęcia działań przed zaw. umowy a nast. w celu zaw. i wykon. umowy, 4) odb. Pani/Pana danych os. będą os. lub podmioty, którym udostęp. zost. dok. Post. w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Pzp Pania / Pana dane udost. będą pod. św. adm. usługi, które dla realiz. celów są niezbędne, w tym w szcz. podm. św. usługi inform., wsparcia techn. i organ., 5) Pani/Pana dane os. będą przech., zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakoń. post. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przek. 4 lata, okres przech. obejmuje cały czas tr. umowy, 6) obow. podania przez Panią/Pana danych os. jest wym. ust. okr. w przepis. ustawy Pzp, zwiąż. z udziałem w post. o udzielenie zam. pub, 7) w odnieś. do Pani/Pana danych os. decyzje nie będą podejm. w sposób zautom., stos. do art. 22 RODO, 8) posiada Pani/Pan: a) na podst. art. 15 RODO prawo dost. do danych os. Pani/Pana dot. (w przyp., gdy skorz. z tego prawa wym. po stronie adm. niewspółm. dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zob. do wskaz. dodat. infor. mających na celu sprec. żądania, w szcz. podania nazwy lub daty post. o udzielenie zam. pub. lub konkursu albo sprecyz. nazwy lub daty zakoń. post. o udzielenie zam.), b) na podst. art. 16 RODO prao do sprost. Pani/Pana danych os. (skorz. z prawa do sprost. nie może skut. zm. wyniku post. o udzielenie zam. pub. ani zm. postan. umowy w zakr. niezgod. z ustawą Pzp oraz nie może nar. integ. prot. oraz jego zał.), c) na podst. art. 18 RODO prawo żąd. od adm. ogranicz. przetw. danych os. z zastrz. okresu trwania post. o udzielenie zam. publ. lub konkursu oraz przyp., o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (pr. do ogran. przetw. nie ma zastos. w odnieś. do przech., w celu zapew. korzyst. ze śr. ochrony prawnej lub w celu och. praw innej os. fiz. lub praw., lub z uwagi na ważne wzg. inter. publicz. UE lub państwa człon.), d) prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetw. danych os. Pani/Pana dotycz. narusza przepisy RODO, 9) nie przysnął. Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO pr. do usunięcia danych os., b) pr. do przenosz. danych os., o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podst. art. 21 RODO prawo sprz., wobec przetw. danych os., gdyż podst. prawną przetw. Pani/Pana danych os. jest art. 6 ust. 1 lit. c lub b RODO, 10) przysnął. Pani/Panu prawo wnieś. sk. do org. nadzor. na niezgodne z RODO przetw. Pani/Pana danych os. przez adm. Org. wł. dla przedm. skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 W-wa. 2. Jednocześnie Zam. infor., że Wyk. jest zobow. wypełnić obow. infor. przew. w art. 13 lub art. 14 RODO (rozp. PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spr. ochr. os. fiz. wz z przet. danych os. i w spr. swob.o przep. takich danych oraz uchylenia dyrek. 95/46/WE (ogólne rozp. o och. danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec os. fiz., od których dane os. bezpoś. lub poś. pozyskał w celu ubieg. się o udziel. zam. publ. w niniejszym post.”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZDP.254.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1151D na odcinku od skrzyżowania dróg powiatowych nr 1018D, 1151D i 1153D do skrzyżowania z drogą S3, od km 0+000 do km 2+900.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla wszystkich niezbędnych branż i uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, zgód na wejście w teren sąsiednich nieruchomości, uzgodnień branżowych, zatwierdzeń warunków lub odstępstw oraz sprawdzeń wymaganych prawem do uzyskania dokumentu zezwalającego na wykonanie robót budowlanych.
3. Przedmiot zamówienia dotyczy:
a. Etap I – opracowanie min. trzech koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1151D, poprzez korektę jej przebiegu i szerokości, zagospodarowania pasa drogowego, w szczególności ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, odwodnienia drogi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami i przekazanie Zamawiającemu wersji papierowej oraz wersji elektronicznej. Po analizie przez Zamawiającego przedłożonych koncepcji, przygotowanie ostatecznej wersji zagospodarowanie pasa drogowego, uwzględniającej uwagi Zamawiającego wraz ze wstępną kalkulacją kosztów i ewentualną propozycja etapowania inwestycji (propozycja podziału zadania na etapy realizacji),
b. Etap II:
– opracowanie dla niezbędnego obszaru mapy do celów projektowych,
– uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, warunków technicznych zasilania i usunięcia kolizji oraz innych dokumentów potrzebnych do uzyskania prawa do realizacji robót budowlanych,
– opracowanie projektu budowlanego dla wszystkich niezbędnych branż,
– opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruch,
– opracowanie kosztorysów inwestorskich
– złożenie wniosku do organu administracji budowlanej o dokumentu zezwalającego realizację robót budowlanych,
c. Etap III – opracowanie i przekazanie Zamawiającemu pozostałych opracowań wymienionych w pkt. 12, wraz z dokumentem zezwalającym Zamawiającemu na realizacje robót budowlanych.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie technicznych rozwiązań drogowych, budowa ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, odwodnienia, usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem na trasie inwestycji. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje przygotowania dla Zamawiającego dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót, tj. przedmiary, kosztorys inwestorski, STWiOR, SST, projekty techniczne.
5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia sporządzony był z uwzględnieniem w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w zakresie wskazanym na Załącznik nr 11 do SWZ – mapa poglądowa.
7. Właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia ma umożliwić Zamawiającemu pozyskanie, na realizacje robót budowlanych, środków zewnętrznych, w tym np. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
8. W zakresie przedmiotu zamówienia należy:
a. opracować minimum trzy koncepcje układu ciągów ruchu rowerowego i samochodowego,
b. opracować projekt budowlany,
c. opracować projekty techniczne z podziałem na poszczególne branże,
d. opracować projekty wykonawcze z podziałem na poszczególne branże (jeżeli zachodzi taka potrzeba),
e. opracować projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniami,
f. opracować kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami, w układzie elementów scalonych,
g. opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych STWiOR, zawierającą SST,
h. przygotować mapy do celów projektowych,
i. wykonać dokumentację geotechniczną (jeżeli zachodzi taka potrzeba),
j. opracować raport oddziaływania na środowisko (jeżeli zachodzi taka potrzeba),
k. opracować operat wodnoprawny, (jeżeli zachodzi taka potrzeba),
l. uzyskać w niezbędnym zakresie i na swój koszt: opinie, uzgodnienia, pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, które umożliwią uzyskanie odpowiednio decyzji budowlanych na realizację zadania,
m. uzgodnić z Zamawiającym rozwiązania materiałowe,
n. odbyć w ramach wynagrodzenia ofertowego co najmniej trzy konsultacje z Zamawiającym, w trakcie przygotowywania przedmiotu zamówienia i dokonać weryfikacji projektowanych rozwiązań w obowiązkowej wizji w terenie,
o. złożyć kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych i uzyskać stosowny dokument pozwalający Zamawiającemu prowadzić roboty budowlane.
9. W związku z planowanym ubieganiem sią przez Zamawiającego o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację robót budowlanych, projektowana przebudowa wraz z rozbudową drogi, powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 1999 r., sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz posiadać:
a. normatywną szerokość projektowanej drogi przy ruchu dwukierunkowym – parametry techniczne dla drogi klasy Z,
b. konstrukcję drogi dla nawierzchni mineralno-bitumicznych grysowych, z planowanym wzmocnieniem konstrukcji na poszerzeniach,
c. konstrukcja ścieżki rowerowej dla nawierzchni mineralno – bitumicznych,
d. szerokość ścieżki rowerowej bez obrzeży i krawężników ma wynosić 2/ 2,5 m,
e. szerokość poboczy ma wynosić min. 1 m,
f. właściwe odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni (kanalizacji deszczowej, rowy chłonno – odparowujące, w zależności od warunków terenowych), zapewniające efektywne zagospodarowanie wód deszczowych uwzględniając minimalizację opłat środowiskowych,
g. niezmienną niweletę na zjazdach,
h. oznakowanie pionowe dróg przy pomocy znaków normatywnych,
i. oznakowanie poziome dróg przy pomocy mas grubowarstwowych,
j. połączenie drogi powiatowej z istniejącym układem komunikacyjnym (drogi gminne, drogi wewnętrzne, zjazdy publiczne, zjazdy indywidualne itp.) o nawierzchni utwardzonej, o odmiennej kolorystyce lub specyfice materiałowej,
k. regulację wysokościową studzienek,
l. usunięcie kolizji z ewentualną przebudową sieci (podziemnej i napowietrznej) i innych elementów infrastruktury znajdującej się w obrębie opracowania (wg potrzeb),
m. wyniesione przejścia dla pieszych lub inne elementy BRD wymuszające spowolnienie ruchu (po uzgodnieniu z Zamawiającym),
n. uzyskanie wszelkich uzgodnień dotyczących infrastruktury technicznej,
o. inwentaryzację zieleni kolidującej, plan wycinki, a w kosztach realizacji robot budowlanych ujęcie wycinki drzew oraz nasadzeń zamiennych wraz z pielęgnacją.
10. Wykonawca ma opracować dokumentację techniczną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 – akt uchylony z dniem 1 stycznia 2022 r.), kompletną z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zgodnie z umową, obowiązującymi normami, przepisami techniczno – budowlanymi, na dzień zakończenia.
UWAGA:
Na dzień odbioru dokumentacja techniczna w zakresie i formie winna być zgodna z aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy Pzp.
11. Projekt budowlany należy opracować w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
12. Wykaz opracowań do przekazania Zamawiającemu:
a. koncepcja (min. 3 propozycje) - 1 egzemplarz,
b. projekt budowlany - 5 egzemplarzy,
c. projekty techniczne, oddzielnie dla każdej z branż - 5 egzemplarzy,
d. projekty wykonawcze z podziałem na poszczególne branże - 3 egzemplarzy
e. projekt tymczasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem - 3 egzemplarze,
f. projekt stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem - 3 egzemplarze,
g. dokumentacja geotechniczne (w razie potrzeby) - 2 egzemplarze,
h. przedmiary robót, opracowane metodą szczegółową, z podziałem na branże - 2 egzemplarze
i. kosztorysy inwestorskie - 2 egzemplarze,
j. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze,
13. Opracowania, o których mowa w pkt 12 należy przygotować w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na nośniku w postaci płyty CD/DVD/pendrive. Wersję elektroniczną przygotować w formie edytowalnej (w oparciu o oprogramowanie środowiska CAD, Office, Norma, lub inne, zaakceptowane przez Zamawiającego) oraz plików pdf. Dokumenty umieszczone na nośniku muszą być aktualne i zgodne z materiałami przekazanymi w formie papierowej.
14. Część rysunkową należy oprawić w formie segregatorów lub innej zaakceptowanej przez Zamawiającego formie ze wzmocnioną częścią przeznaczoną do wpięcia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 410 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zamówienia na dodatkowe usługi, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji II etapu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w zakresie ilości opracowanych dokumentacji projektowych dotyczących budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg publicznych o nawierzchni twardej (asfaltowej, betonowej, z kostki) i długości powyżej 1 km

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje osobą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, na stanowisko projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia do oferty, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik nr 5 do SWZ.
Wykonawca, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o ile jest on znany na tym etapie, przedstawia do oferty oświadczenie tego podmiotu potwierdzające brak podstaw wykluczenia – Załącznik nr 6 do SWZ.
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Załącznik nr 4 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w niniejszym punkcie, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia do oferty, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik nr 5 do SWZ.
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 9 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w rozdziale X ust. B pkt. 2 ppkt. 1) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane” – co winno mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4
ustawy Pzp.
7. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy bowiem traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę dostępną pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.