eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzysz › Przebudowa drogi gminnej Dziubiele-Suchy Róg- etap IIOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Dziubiele-Suchy Róg- etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Orzysz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671515

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 3

1.5.2.) Miejscowość: Orzysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-250

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 87 307 01 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@orzysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.orzysz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej Dziubiele-Suchy Róg- etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-934a2fad-7566-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479796

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006898/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa drogi gminnej Dziubiele-Suchy Róg Etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,wnioski,zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP-u dostępnego po adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się również komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej e-mail: um@orzysz.pl
Nazwa Zamawiającego w systemie ePUAP ( nazwa odbiorcy) to Urząd Miejski w Orzyszu, Adres skrytka e-PUAP: /umorzysz/SkrytkaESP Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl,
ePUAP-u dostępnego po adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się również komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej e-mail: um@orzysz.pl
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx,
.txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, ..png, .tif, .dwg, .zip, .rar, przy czym
Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przekazanych w sposób, o którym mowa w pkt 2 przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
9. Identyfikator postępowania oraz inne dane konieczne do poprawnego złożenia oferty, w tym także narzędzie do szyfrowania
plików, znajdują się na miniPortalu w zakładce „dla Wykonawców”, „Lista
wszystkich postępowań”, w szczegółach niniejszego postępowania
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest podać właściwe dane postępowania – w przypadku
podania niewłaściwych danych odpowiedzialność za nieprawidłowe złożenie oferty albo niezłożenie oferty ponosi wykonawca.
10. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań na miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
11. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „PDF” zaleca się podpis formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż „PDF” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
12. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie
pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych
w tym pliku podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
„RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu jest Burmistrz Orzysza,
ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, numer tel.: 87 307 09 30. ;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@um.orzysz.p
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o przepisy ustawy p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony
danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą ,z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.** W postępowaniu o
udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WPF.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Suchy Róg, gmina Orzysz na działkach o nr geod. 4/131,20/5,11/17,20/8,4/132,20/10,11/18,306,4/134,20/11,6/2,4/27, obręb Dziubiele. Zaprojektowanie oraz przebudowa na odcinku ok. 2300 m, w której zakresie jest:

a) Opracowania projektowe:
• Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
• Sporządzenie projektów budowlanych i technicznych branży: drogowej i kanału technologicznego- po 4 egz.
• Wykonanie badań geologicznych
• Uzyskanie w imieniu Zamawiającego
• Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, prawomocnego pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym lub zgłoszenia robót zgodnie z o obowiązującymi w tym zakresie przepisami
• Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów
• Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu- 3 egz.
• Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych
• Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)-3 egz.
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej
• Wykonanie niezbędnych pomiarów i odbiorów
b) Roboty budowlane
• Wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę
• Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową w tym:

1) Odcinek od rozjazdu dróg gminnych w m. Suchy Róg w kierunku m. Dziubiele ( działki o nr geod. 4/131,20/5,11/17,20/8,4/132,20/10,11/18,306,4/134,20/11,6/2,4/27)
- długość 1915,0 m
- klasa techniczna drogi- L
- prędkość projektowa- 60 km/h
- szerokość jezdni- 5,0 m
- szerokość poboczy- 2x0,75 m
-szerokość nawierzchni zjazdów- 4,0 m
- ruch drogowy- w obu kierunkach
- chodnik o nawierzchni asfaltowej od strony przystanku – 100,0 mb
2) Odcinek drogi gminnej na działce o nr geod. 6/2 w m. Suchy Róg w kierunki miejscowości Tuchlin
- długość 185,0 m
- klasa techniczna drogi- L
- prędkość projektowa- 60 km/h
- szerokość jezdni- 5,0 m
- szerokość poboczy- 2x0,75 m
-szerokość nawierzchni zjazdów- 4,0 m
- ruch drogowy- w obu kierunkach

3) Odcinek drogi gminnej wewnętrznej na działce o nr geod. 4/27 w m. Suchy Róg
- długość 200,0 m
- klasa techniczna drogi- L
- prędkość projektowa- 40 km/h
- szerokość jezdni- 4,0 m
- szerokość poboczy- 2x0,75 m
-szerokość nawierzchni zjazdów- 4,0 m
- ruch drogowy- w obu kierunkach

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego ( zgodnie z PFU)

Na przedmiot zamówienia składa się:
- wykonanie robót przygotowawczych
- wycinka drzew i zakrzaczeń
- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
- wzmocnienie pobocza gruntowego
- uzupełnienie skarp korpusu drogowego humusem i obsianie trawą
- roboty wykończeniowe
- zakup i dostawa tablicy informacyjno-pamiątkowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy- załącznik nr 8 do SWZ.


Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wobec czego Wykonawca zapewnia, że finansował będzie inwestycję w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w § 19 Projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w
ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska
największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).
2. Kryteria wyboru ofert, oferty będą oceniane według poniższych „wag” (znaczenia).
P[p[pp
2.1 CENA - 60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:
Cena najniższej oferty (zł)
CENA = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60%
Cena oferty badanej (zł)
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 60 pkt.
2.2. OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI - 40 %
Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 36 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI to 40 pkt.
2.2.1. W kryterium „wydłużony okres gwarancji i okres rękojmi" oferta Wykonawcy, który zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie
okresu gwarancji, ponad wymagane minimum 36 miesięcy, otrzyma dodatkowe punkty.
2.2.2 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 1- 23 miesięcy (ponad wymagane minimum 36 miesięcy) Zamawiający przyzna
ofercie Wykonawcy 20 punktów.
2.2.3 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 24-36 miesięcy (ponad wymagane minimum 36 miesięcy) Zamawiający przyzna
ofercie Wykonawcy 40 punktów.
2.2.4 Maksymalny czas wydłużenia gwarancji wynosi 36 miesięcy .
2.2.6 Za nie wskazanie „wydłużonego okresu gwarancji i okresu rękojmi” w formularzu oferty oferta wykonawcy nie otrzyma
dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert.
2.2.7 Za wydłużenie okresu gwarancji o więcej niż 36 miesięcy ocenie podlegać będzie okres 36 m-cy.
• Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, nie może ulec zmianie po złożeniu oferty
• Wykonawca, który zaoferuje dodatkowy okres gwarancji na wykonane roboty równy lub dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma
maksymalną liczbę punktów, tj. 40 pkt w przedmiotowym kryterium
• Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.
• W przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji lub niewskazanie w kryterium oceny ofert wydłużonego okresu gwarancji
uznaje się, że Wykonawca oferuje 36 miesięcy gwarancji
• Okres gwarancji Wykonawca zrówna z okresem rękojmi
• Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę – całkowitą – za wykonanie zamówienia ogółem oraz tylko jeden okres
wydłużonej gwarancji na roboty budowalne podany w miesiącach
3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości punktów przyznanych w
kryterium „OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI” Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości
1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli będą to oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty - do złożenie w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt VI SWZ,
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 zł.

W przypadku podania wartości sumy gwarancyjnej w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania.d) zdolności technicznej lub zawodowej:

• Doświadczenie Wykonawcy: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej 2 roboty budowlane, z której każda :
 obejmowała swoim zakresem wykonanie robót w branży drogowej (drogi i/lub place i/lub ciągi piesze), o powierzchni co najmniej 600 mb


• Osoby: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

 jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej, która będzie uczestniczyć przy realizacji zamówienia


 jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności drogowej, orazKierownik budowy i kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2020r. poz. 220 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG , w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 , wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
d) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
e) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, o niepodleganiu wykluczeniu
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast:
1) dokumentów, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 lit. a, b, c, SWZ-składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokumenty, o którym mowa w ust.4 pkt 1 SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.1. Środki dowodowe na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór Załącznik nr 5 do SWZ)
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór Załącznik nr 6 do SWZ),
c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy potwierdzające że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, ( wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).
3.2. Środki dowodowe na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Jeżeli z załączonej polisy nie wynika, że została opłacona, należy dołączyć dokument potwierdzający jej opłacenie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie składają odrębnie:-
wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;- podmiot trzeci, na którego potencjał
powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby
wykonawcy;- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza
brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia
w odniesieniu do podwykonawcy).3. Do oferty
wykonawca załącza również ( jeżeli dotyczy) a) Pełnomocnictwo • Gdy umocowanie osoby
składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania
umowy. • W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści
którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być
załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o
zamówienie publiczne, którego dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego
pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.b) Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:- zakres dostępnych
wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;- sposób i okres udostępnienia
wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia;- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: 10 000,00
zł ( słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez:
Warmińsko-Mazurskim Bank Spółdzielczy o/ Orzysz
nr 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 z adnotacją
„Wadium w postępowaniu pn: Przebudowa drogi gminnej Dziubiele-Suchy Róg- etap II a potwierdzenie wpłaty można
załączyć do oferty.
6. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Przelew
powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada
rachunek, że do upływu terminu składania ofert kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. W
przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z
okoliczności:
1) upływu terminu związania z ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy::
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i
brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
a art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców.
3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego powinno wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, określając następujący zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1.1 w zakresie dotyczącym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy
1.2 w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1.2.1 w wyniku wystąpienia robót dodatkowych
1.2.2 konieczności wykonania robót zamiennych
1.2.3 w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze braku konieczności wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy
1.2.4
a) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
1.3 w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
1.4 w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców,
1.5 w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 Pzp
Szczegółowe warunki dot. zmian umowy zostały opisane w § 18 projektu umowy- Zał nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wszelkie nieuregulowane kwestie niniejszego ogłoszenia można odnaleźć w SWZ - na stronie prowadzonego
postępowania tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/
2. Zamawiający zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tejże ustawy, stosuje sankcje
polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Pzp.
3. Biorąc pod uwagę powyższe – zamawiający wykluczy wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3.
4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 2.
5. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2, zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze
pieniężnej.
7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do
20 000 000 zł.
Zamawiający informuje, że ust. 2-7 wprowadzony została w skutek wprowadzonej ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.