eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrespol › Odłapywanie, hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy AndrespolOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odłapywanie, hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Andrespol

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANDRESPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rokicińska 126

1.5.2.) Miejscowość: Andrespol

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-020

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@andrespol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.andrespol.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odłapywanie, hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Andrespol

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7c48a10-7566-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479655

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006014/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odłapywanie, hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Andrespol

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.andrespol.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a. miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b. ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /3178revwup/skrytkaESP
c. oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@andrespol.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanym „RODO”, informuję, że:
 Administratorem danych osobowych jest Gmina Andrespol reprezentowana przez Wójta Gminy Andrespol z siedzibą w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, tel. 042 213 24 40; e-mail: ug@andrespol.pl
 Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Andrespolu jest Pani Karolina Student, e-mail: iod@andrespol.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego .
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 Pzp
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

* Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia RODO , w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6140.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odłapywania bezdomnych zwierząt na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego, hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Andrespol.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku włącznie.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia w opiekę zwierząt w ilości 27 sztuk - 27 psów, 0 kotów (wg. stanu na dzień 31.10.2022r.) będących własnością Gminy Andrespol, a przebywających obecnie w Schronisku i Hotelu dla zwierząt JASIONKA pod adresem: Jasionka, ul. Skośna 15, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie. Odbiór zwierząt ze schroniska, w którym znajdują się aktualnie i przetransportowanie ich do miejsca pobytu dokonane będzie na koszt Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, w celu ich dalszego odpłatnego hotelowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przyjęcia ze Schroniska i Hotelu dla zwierząt JASIONKA pod adresem: Jasionka, ul. Skośna 15, 95-100 Zgierz, woj. Łódzkie, może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w hotelu na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy, zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Za przejęcie i transport zwierząt z dotychczasowego schroniska, Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych opłat.
5. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
1) W zakresie hotelowania zwierząt zapewnienie zwierzętom właściwej opieki w miejscu docelowym poprzez:
a. właściwe schronienie,
b. właściwe wyżywienie,
c. opiekę nad zwierzętami przyjętymi do schroniska,
d. opiekę weterynaryjną, w tym w szczególności:
- 15 dniową kwarantannę zwierząt,
- odrobaczenie,
- szczepienie spełniające wymagania określone przepisami szczególnymi,
- leczenie,
- sterylizację lub kastrację,
- w szczególnych przypadkach, nierokujących wyleczeniem z medycznego punktu widzenia, eutanazja zwierzęcia i utylizacja jego zwłok, dokonana po uprzednim uzyskaniu zgody lekarza weterynarii,
e. zapewnienie pomieszczeń (boksów) do przetrzymywania zwierząt w odpowiednich warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
- zabezpieczenie zwierząt przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych takich jak: deszcz, śnieg, wiatr, szkodliwe działanie słońca,
- zapewnienia zwierzętom odpowiedniego oświetlenia, poprzez dostęp do światła dziennego,
- oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nieprzejawiających takiej cechy.
f. spisywanie umów z osobami lub instytucjami adoptującymi zwierzęta i niezwłoczne przekazywanie ich zanonimizowanych kopii Zamawiającemu,
g. prowadzenie ewidencji zwierząt przebywających w placówce wraz z dokumentacją zdjęciową i przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych zestawień zawierających informacje: nr chip, gatunek, płeć, maść zwierzęcia, datę przyjęcia do schroniska oraz informację o dacie opuszczenia placówki wraz z podaniem przyczyny i umieszczeniem danych zwierzęcia wraz z datą opuszczenia schroniska w ogólnodostępnej, krajowej bazie danych.
h. oznaczanie numerem identyfikacyjnym (tj. chipem) przebywających w placówce zwierząt oraz tych, których chip jest niemożliwy do zidentyfikowania,
i. umieszczanie informacji z opisem zwierzęcia, zdjęciem oraz nr chip na stronie internetowej schroniska oraz przekazywanie danych Zamawiającemu w celu umieszczenia takiej samej informacji na stronie Urzędu Gminy,
j. umożliwienie Zamawiającemu prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji zamówienia,
k. koty wolnożyjące (dzikie) po przeprowadzonym zabiegu sterylizacji, kastracji lub wyleczeniu wypuszczane będą na wolność w miejscu ich dotychczasowego bytowania.
6. W zakresie odłapywania bezdomnych zwierząt Wykonawca zapewnia:
1) w czasie odłapywania i transportu zwierząt korzystanie z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt.
2) prowadzenie dokumentacji odłapanych zwierząt, jak również przejętych zwierząt z podaniem ich numeru chip, daty i godziny realizacji odłapania.
3) przybycie w jak najszybszym czasie na miejsce wskazane przez Zamawiającego (gdzie znajduje się bezpańskie zwierzę), nie dłuższym niż 1,5 godziny od powiadomienia, w celu odłapania zwierzęcia i przetransportowania go do schroniska.
4) Wykonawca przyjmuje zgłoszenia dotyczące odłapywania zwierząt z terenu gminy Andrespol od koordynatora Zleceniodawcy lub innej osoby upoważnionej przez Wójta Gminy Andrespol oraz od policji. Po godzinach pracy Urzędu Gminy w Andrespolu, zlecenia odłapania zwierzęcia może dokonać policja.
5) Przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej wyłapanych zwierząt w ciągu 48 godzin od wyłapania w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Gminy Andrespol. Wykonawca podczas interwencji zobowiązany jest obligatoryjnie do zrobienia fotografii zwierzęciu złapanemu (zdjęciu przed transportem, zdjęciu w schronisku, które zachęca do adopcji lub zdjęcie z miejsca w którym miało znajdować się zwierzę do wyłapania, ale jednak zwierzęcia tam nie było). Fotografie należy wykonać z dokładną datą interwencji umieszczoną na fotografii oraz z opisem psa (z datownikiem).
7. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia odłapywania zwierząt z terenu gminy Andrespol, od koordynatora Zleceniodawcy lub innej osoby upoważnionej przez Wójta Gminy Andrespol oraz od Policji. Po godzinach pracy Urzędu Gminy w Andrespolu, zlecenia odłapania zwierzęcia może dokonać Policja.
8. Wykonawca jest zobowiązany do odłapywania wszystkich zwierząt zgłoszonych przez koordynatora Zamawiającego bądź Policję.
9. Szacunkowa ilość odłapywanych zwierząt – 9 sztuk w ciągu roku. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość odłapywanych zwierząt może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb i zgłoszeń na odłapanie bezpańskich zwierząt.
10. W przypadku śmierci zwierzęcia Wykonawca ponosi koszty utylizacji zwłok padłego zwierzęcia.
11. W celu sprawdzenia warunków, w jakich przetrzymywane są zwierzęta Zamawiający w całym okresie realizacji umowy, jest upoważniony do przeprowadzania kontroli miejsca ich pobytu oraz do odczytu nr chip zwierzęcia, bez uprzedniego informowania Wykonawcy o zamierzonej kontroli.
12. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu i stworzyć odpowiednie warunki do przeprowadzenia odczytu nr chip zwierzęcia celem bezpiecznego, skutecznego i rzetelnego wykonania wskazanych czynności przez Zamawiającego przy udziale pracownika Wykonawcy.
13. Za wszelkie wypadki i szkody oraz ich następstwa wynikłe w związku z realizacją umowy odpowiada wyłącznie Wykonawca.
14. Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada tak, jak za działania lub zaniechania własne.
15. Wykonawca zobowiązany będzie do przejęcia zwierząt aktualnie przebywających w schronisku JASIONKA, przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi hotelowania zwierząt.
16. Wykonawca zobowiązany będzie do chipowania nowoprzybyłych zwierząt do placówki w terminie 14 dni od dnia ich przyjęcia.
17. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Przestrzegania przepisów prawa zawartych w:
a. ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022r. poz.572 z późn. zm.),
b. ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 1421 z późn. zm.),
c. ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 z późn. zm.),
d. we właściwych rozporządzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw,
2) Zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji przedmiotu umowy,
3) Powierzenia wykonywania obowiązków i zadań objętych przedmiotem umowy osobom posiadającym wymagane do tego kwalifikacje i uprawnienia oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo ludzi i zwierząt,
4) Zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi koniecznych do wykonywania przedmiotu umowy,
18. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania schroniskiem dla zwierząt, znajdującym się od siedziby Urzędu Gminy Andrespol w odległości umożliwiającej przybycie w celu odłapania zwierzęcia i przetransportowania go do schroniska w czasie nie dłuższym niż określony w ust. 6 pkt. 3 i nie większa niż 150 km. od siedziby Zamawiającego.
19. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrespol.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba zwierząt oddanych do adopcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wydane w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług.
b. Zezwolenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, właściwego miejscowo dla Wykonawcy wydane w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryjnej oraz wprowadzenie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt. 2 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
c. Tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane jest schronisko dla bezdomnych zwierząt.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa tego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a. co najmniej jednym środkiem transportu przeznaczonym do świadczenia usług w zakresie przewozu zwierząt, wyposażonym w klatkę do transportu zwierząt,
b. urządzeniami do wyłapywania i obezwładniania zwierząt nie stwarzającymi zagrożenia dla ich życia i zdrowia tj.: co najmniej po jednym: chwytaku, aplikatorze, transporterze dla zwierząt, klatce.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Zamawiający od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie żądał poniższych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego:
a. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

Powyższe oświadczenie składa Wykonawca, (wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, podmioty udostępniające zasoby - jeżeli dotyczy).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych:
a. Aktualnego (ważnego) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wydanego w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług.
b. Aktualnego (ważnego) zezwolenia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, właściwego miejscowo dla Wykonawcy wydanego w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryjnej oraz wprowadzenie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt. 2 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
c. Tytułu prawnego do nieruchomości, na której zlokalizowane jest schronisko dla bezdomnych zwierząt.
d. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Działem XV ust. 1 pkt. 4 SWZ.
5. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Dziale X, XI i XII SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale XV ust. 1 SWZ Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty określone w Dziale XVIII SWZ w sposób i trybie tam określonym.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ).
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczącej niniejszego zamówienia, zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 5) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.