eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Budowa zatoki autobusowej w m. Jazy, dojść do przystanków w m. Czernin, m. Miechęcino w ciągu DW 163Ogłoszenie z dnia 2023-11-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa zatoki autobusowej w m. Jazy, dojść do przystanków w m. Czernin, m. Miechęcino w ciągu DW 163

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: ZZDW Koszalin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330961132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczecińska 31

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-122

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 0 94 312 32 71

1.5.8.) Numer faksu: 0 94 312 42 06

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.bialogard@zzdw.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzdw.koszalin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=53725372

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zatoki autobusowej w m. Jazy, dojść do przystanków w m. Czernin, m. Miechęcino w ciągu DW 163

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-129d47d4-5b76-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00479613

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00111079/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.97 Budowa zatoki autobusowej w m. Jazy, dojść do przystanków w m. Czernin, Niechęcino w ciągu DW 163

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411494

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZDW-6.3810.176.2023.1

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zatoki autobusowej w m. Jazy, dojść do przystanków w m. Czernin, m. Miechęcino w ciągu DW 163.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) wykonanie zatoki autobusowej oraz dojścia do przystanku w m. Jazy tj. roboty pomiarowe, usunięcie humusu, wykonanie nasypu pod chodnik, profilowanie zagęszczanie mechaniczne podłoża, wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem, krawężniki betonowe wystające i wtopione, obrzeża betonowe, warstwa odcinająca , podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, wykonanie zatoki i chodnika z kostki betonowej brukowej, wykonanie skarp i poboczy wraz z obsianiem trawą i ukształtowaniem,
b) wykonanie dojścia do przystanku w m. Miechęcino tj. roboty pomiarowe, usunięcie humusu, profilowanie zagęszczanie mechaniczne podłoża, formowanie i zagęszczanie nasypów, krawężniki betonowe wystające i wtopione, obrzeża betonowe, warstwa odcinająca, podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej, wykonanie skarp i poboczy wraz z obsianiem trawą i uwałowaniem,
c) wykonanie dojścia do przystanku w m. Czernin tj. roboty pomiarowe, usunięcie humusu, profilowanie zagęszczanie mechaniczne podłoża, formowanie i zagęszczanie nasypów, krawężniki betonowe wystające i wtopione, obrzeża betonowe, warstwa odcinająca, podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej, wykonanie skarp i poboczy wraz z obsianiem trawą i uwałowaniem,
d) remont chodnika tj. rozebranie ręczne nawierzchni z klinkieru, wykonanie chodnika z kostki brukowej, rozebranie obrzeży wraz z utylizacją materiału, wykonanie obrzeży na podsypce cementowo wapiennej.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Wycenionym Przedmiarze Robót, SST, i rozdziale C SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 395140,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 468498,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 395140,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Drogowo - Mostowo - Transportowych Jan Kruszewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6720003768

7.3.4) Miejscowość: Redlino 50

7.3.5) Kod pocztowy: 78-200

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 395140,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.