eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Maleniecka › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule "zaprojektuj i wybuduj" - ETAP IIOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule „zaprojektuj i wybuduj” – ETAP II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RUDA MALENIECKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010659

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 99A

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Maleniecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-242

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 373 13 40

1.5.8.) Numer faksu: 41 373 13 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://samorzad.gov.pl/web/gmina-ruda-maleniecka

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule „zaprojektuj i wybuduj” – ETAP II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de861004-60dd-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479456

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024687/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule "zaprojektuj i wybuduj" - ETAP II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434235/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.271.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule „zaprojektuj i wybuduj” – Etap II”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koliszowy wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji, jak i wszelkich prac budowlano-montażowych dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia dla w/w zadania.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje (ok. 40 budynków mieszkalnych jednorodzinnych do podłączenia):
- Kanały sanitarne grawitacyjne Ø 200 mm – 2000 m
- Kanały sanitarne grawitacyjne boczne Ø 160 mm – 1000 m
- Rurociągi tłoczne ścieków Ø 90-110 mm – 1000 m
- Sieciowe pompownie ścieków – 1 kpl.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3922765,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4723200,00 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie unieważnione

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.