eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › "Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, sypkich, strączkowych, sojowych do Zakładu Karnego w Siedlcach"Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, sypkich, strączkowych, sojowych do Zakładu Karnego w Siedlcach"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320472

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 47

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_siedlce@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, sypkich, strączkowych, sojowych do Zakładu Karnego w Siedlcach"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80e16a5a-7560-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479368

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00095331/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 "Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, sypkich, strączkowych i sojowych do Zakładu Karnefo w Siedlcach"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zk_siedlce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwana w dalszej części Platformą) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_siedlce
Pozostałe zalecenia i rekomendacje zawarte są w rozdziale XII SWZ DKW.2232.10.2022.JR

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu ułatwienia oraz
przyśpieszenia komunikacji, zamawiający przewiduje, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcą, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy
formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę ich przekazania (wpływu) oświadczenia,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje
dotyczące odpowiedzi na zapytania, wyjaśnienia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na
Platformie w zakładce „Komunikaty”.
Pozostałe zalecenia i rekomendacje zawarte są w rozdziale XII oraz XVI SWZ DKW.2232.10.2022.JR

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawarte są w rozdziale XXXII SWZ DKW.2232.10.2022.JR

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zawarte są w rozdziale XXXII SWZ DKW.2232.10.2022.JR

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKW.2232.10.2022.JR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I
1 Groch połówki łuskany (op. Max 25kg) [kg] 1 600
2 Fasola średnia (op. Max 25kg) [kg] 1 800
3 Ciecierzyca op. do 25kg 800
4 Ryż biały op. do 25kg [kg] 4 000
5 Mąka ziemniaczana op. max 25 kg [kg] 200
6 Mleko w proszku półtłuste op. max 25kg 100

4.2.6.) Główny kod CPV: 15612000-1 - Mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221220-4 - Groch

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego
z niniejszego postepowania
b) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy, który oprócz spełnienia warunków formalnych przedłoży najkorzystniejszą
ofertę uzyskującą w klasyfikacji punktowej najwyższy bilans punktowy kryteriów wyboru ofert.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - waga kryterium 60 %;
2) Czas reakcji na reklamację - waga kryterium 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na reklamację

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II
1 Kostka sojowa [kg] 100
2 Kotlety sojowe [kg] 200
3 Granulat sojowy 300 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego
z niniejszego postepowania
b) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy, który oprócz spełnienia warunków formalnych przedłoży najkorzystniejszą
ofertę uzyskującą w klasyfikacji punktowej najwyższy bilans punktowy kryteriów wyboru ofert.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - waga kryterium 60 %;
2) Czas reakcji na reklamację - waga kryterium 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na reklamację

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III
1 Makaron formy różne op. max 25kg 6000 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15851000-8 - Produkty mączne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego
z niniejszego postepowania
b) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy, który oprócz spełnienia warunków formalnych przedłoży najkorzystniejszą
ofertę uzyskującą w klasyfikacji punktowej najwyższy bilans punktowy kryteriów wyboru ofert.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - waga kryterium 60 %;
2) Czas reakcji na reklamację - waga kryterium 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na reklamację

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV
1 Kasza jęczmienna op. max 25 kg 3 500 kg
2 Kasza manna op. max 25 kg 100 kg
3 Kasza pęczak op. max 25 kg 3 000 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15612000-1 - Mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego
z niniejszego postepowania
b) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy, który oprócz spełnienia warunków formalnych przedłoży najkorzystniejszą
ofertę uzyskującą w klasyfikacji punktowej najwyższy bilans punktowy kryteriów wyboru ofert.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - waga kryterium 60 %;
2) Czas reakcji na reklamację - waga kryterium 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na reklamację

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V
1 Cukier biały rafinowany w workach od 1 do 25 kg 2 500kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego
z niniejszego postepowania
b) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy, który oprócz spełnienia warunków formalnych przedłoży najkorzystniejszą
ofertę uzyskującą w klasyfikacji punktowej najwyższy bilans punktowy kryteriów wyboru ofert.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - waga kryterium 60 %;
2) Czas reakcji na reklamację - waga kryterium 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na reklamację

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI
1 Dżem truskawkowy niskosłodzony (wiadro do 15 kg 6 000 kg
2 Marmolada wieloowocowa niskosłodzona (wiadro do 15 kg) 6 000 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego
z niniejszego postepowania
b) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy, który oprócz spełnienia warunków formalnych przedłoży najkorzystniejszą
ofertę uzyskującą w klasyfikacji punktowej najwyższy bilans punktowy kryteriów wyboru ofert.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - waga kryterium 60 %;
2) Czas reakcji na reklamację - waga kryterium 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na reklamację

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII
1 Czosnek granulowany 35 kg
2 Herbata granulowana 350 kg
3 Jarzynka – przyprawa 500 kg
4 Bulion drobiowy 150 kg
5 Bulion wołowy 150kg
6 Bulion jarzynowy 150kg
7 Kawa zbożowa 250kg
8 Kwasek cytrynowy 7kg
9 Liść laurowy 15kg
10 Majeranek 25kg
11 Ocet [L] 300 L
12 Papryka słodka mielona 70 kg
13 Pieprz naturalny mielony 150kg
14 Przyprawa do zup w płynie 700 L
15 sos pieczeniowy 120 kg
16 sos do makaronu 150kg
17 sos sałatkowy 150kg
18 sos grzybowy 120kg
19 Sos cygański 100kg
20 Sól spożywcza drobnoziarnista 1 500kg
21 Ziele angielskie 15kg
22 Chrzan tarty 800kg
23 Koncentrat pomidorowy 30% 1 500 kg
24 Musztarda 1 000kg
25 Szczaw konserwowy 600kg
26 Woda mineralna n/gaz 1,5 2 000L
27 Woda mineralna gaz 1,5 2 000L
28 Woda mineralna n/gaz 0,5 100L
29 Koperek suszony 30kg
30 Budyń śmietankowy 80kg
31 Kisiel owocowy 80kg
32 Nać pietruszki suszona 15kg
33 Wafle ryżowe (bez dodatku glutenu) 100kg
34 Majonez 300kg
35 Ketchup 1 000kg
36 Zupa pieczarkowa 200kg
37 Żurek sypki 200kg
38 Barszcz biały 200kg
39 kukurydza konserwowa max. 0,5kg 250kg
40 groszek konserwowy max. 0,5kg 500kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15871200-6 - Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego
z niniejszego postepowania
b) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy, który oprócz spełnienia warunków formalnych przedłoży najkorzystniejszą
ofertę uzyskującą w klasyfikacji punktowej najwyższy bilans punktowy kryteriów wyboru ofert.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - waga kryterium 60 %;
2) Czas reakcji na reklamację - waga kryterium 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na reklamację

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
rozdziale VI SWZ DKW.2232.10.2022.JR oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale VII
SWZ DKW.2232.10.2022.JR

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do
oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenia dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy - zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1, składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i podpisuje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym
mowa w ust. 1, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu (załącznik nr 5 do SWZ) w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Każdy podmiot składa odrębne
oświadczenie w oryginale, w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
podpisanej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
4. W przypadku podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1, podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia składa wykonawca.
Dokumenty składane na wezwanie.
5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
1) brak podstaw wykluczenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej; (załącznik nr 6 do SWZ).
6. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w
art.125 ust. 1 Ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do
oferty wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenia dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy - zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1, składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i podpisuje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym
mowa w ust. 1, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu (załącznik nr 5 do SWZ) w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Każdy podmiot składa odrębne
oświadczenie w oryginale, w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
podpisanej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
4. W przypadku podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1, podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia składa wykonawca.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zamawiający zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 2. W przypadku
wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy
wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
zamieszczają w formularzu ofertowo-cenowym (załącznik nr 1 do SWZ) informację, z której wynika, jaki zakres zamówienia
wykonają poszczególni wykonawcy 4. Podwykonawstwo. 1) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy (podwykonawcom); 2) zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, wykonawca wskazał w formularzu ofertowo-cenowym (załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) tych podwykonawców. 5. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1, składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i podpisuje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6. Wykonawca, w przypadku polegania
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, składa także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (załącznik nr 5
do SWZ) w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Każdy podmiot składa odrębne oświadczenie w
oryginale, w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
podpisanej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 7. W przypadku podwykonawców, którym
wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podwykonawcy w
zakresie podstaw wykluczenia składa wykonawca.
8. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających:
1) brak podstaw wykluczenia: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. b) oświadczenia wykonawcy, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej; (załącznik nr 6 do SWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie., w tym też podmiot na którego zasoby
powołuje się wykonawca c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania według wzoru określonego w załączniku nr 7 do
SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców zobowiązany jest do przedłożenia ww. oświadczenia, w
tym też podmiot na którego zasoby powołuje się wykonawca

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy zawarty jest w paragrafie 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_siedlce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.