eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH I BYTOWYCH W RODZINNYCH DOMACH POMOCY W 2023 ROgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH I BYTOWYCH
W RODZINNYCH DOMACH POMOCY W 2023 R

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004447867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marsz. J. Piłsudskiego 61a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-449

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mopsolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH I BYTOWYCH
W RODZINNYCH DOMACH POMOCY W 2023 R

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06fa00af-7559-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479297

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025237/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie całodobowych usług opiekuńczo bytowych w Rodzinnych Domach Pomocy w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn dostępnej pod adresem: https://zamowienia.olsztyn.eu Zamawiający dopuszcza również możliwość porozumiewania się za pomocą e-maila przy przekazywaniu pytań, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomień, informacji dotyczących postępowania, pod adresem a.bugaj@mopsolsztyn.pl
przy czym złożenie oferty wraz załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn https://zamowienia.olsztyn.eu.
2.Korzystanie z platformy jest bezpłatne, aby korzystać z usług Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn Wykonawca powinien utworzyć konto użytkownika.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z Platformy zakupowej:
1)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4)Włączona obsługa JavaScript;
5)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
6)Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
7. Informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig
2) Format kodowania złożonych plików UTF8. Możliwość otworzenia pliku po odszyfrowaniu przez terminu składania ofert.
8.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę złożenia kompletu dokumentów w systemie Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn.
9.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego posiadający konto na Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
10. Wymaga się by dokumenty elektroniczne w postępowaniu:
1)były utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytywanie, zapisywanie i powielanie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiały prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym.
3) umożliwiały prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku
4)zawierały dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości, co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
11.Załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz
z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (DZ.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 61 A, 10-449 Olsztyn posiadający REGON: 004447867, NIP: 7391151579, e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl;
2) administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@mopsolsztyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, w którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczący (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmierne dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani znaną ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem zakresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, w których mowa o art. 18 ust. 2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z artykułem 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
b) prawo do przeniesienia danych osobowych, o których mowa w artykule 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, lub Stawki 2,00 – 193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.DZPiI.261.54.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 655200,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w rodzinnym domu pomocy na terenie Olsztyna zapewniającym miejsca dla 6 osób .

4.2.5.) Wartość części: 302400,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena oferty (zryczałtowany koszt usług opiekuńczych i bytowych brutto za cały okres świadczenia usługi) 60 pkt
2. Doświadczenie w realizacji świadczenia całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w rodzinnym domu pomocy na terenie Olsztyna zapewniającym miejsca dla 5 osób.

4.2.5.) Wartość części: 252000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1. Cena oferty (zryczałtowany koszt usług opiekuńczych i bytowych brutto za cały okres świadczenia usługi) 60 pkt
2. Doświadczenie w realizacji świadczenia całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w rodzinny domu pomocy położonym na terenie gminy sąsiadującej z gminą Olsztyn zapewniającym miejsce dla 1 osoby.

4.2.5.) Wartość części: 50400,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena oferty (zryczałtowany koszt usług opiekuńczych i bytowych brutto za cały okres świadczenia usługi) 60 pkt
2. Doświadczenie w realizacji świadczenia całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV - świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w rodzinny domu pomocy położonym na terenie gminy sąsiadującej z gminą Olsztyn zapewniającym miejsce dla 1 osoby.

4.2.5.) Wartość części: 50400,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena oferty (zryczałtowany koszt usług opiekuńczych i bytowych brutto za cały okres świadczenia usługi) 60 pkt
2. Doświadczenie w realizacji świadczenia całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego dom pomocy przez okres minimum 12 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.2.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z dnia 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 SWZ;
-w przypadku gdy w postępowaniu w danej części zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia oświadczenia w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, ponieważ zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych wskazana powyżej podstawa wykluczenia ma zastosowanie tylko w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert, co oznacza, że wskazany powyżej przepis nie daje podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę.
W związku z powyższym w świetle celu, jakim jest przeciwdziałanie zakłóceniu konkurencji
w postępowaniu przez grupę kapitałową, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy
do złożenia w/w oświadczenia w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta, ponieważ w takiej sytuacji staje się ono zbędne.
5.3.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 5.3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wykazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art 125 ust 1.
7.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje,
- inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
– oświadczenie wykonawcy, jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert – załącznik nr 3 do SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy tych usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, tych części, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żądał przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy
2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
3. Dowody na potwierdzenie posiadanego doświadczenia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ.
4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zmiana umowy może dotyczyć:
a) zwiększenia liczby miejsc w rodzinnym domu pomocy na wniosek Zleceniobiorcy,
b) zmniejszenia liczby miejsc w rodzinnym domu pomocy na wniosek Zleceniobiorcy lub Zleceniodawcy,
c) zmiany przepisów prawa dotyczących prowadzenia rodzinnego domu pomocy lub innych powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizowanie umowy.
d) zmiany miesięcznego wydatku na prowadzenie rodzinnego domu.
3. Odmowa dokonania zmiany umowy przez Zleceniobiorcę może uzasadniać wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę.
4. W przypadku zmiany przepisów w zakresie uregulowanym niniejszą umową, postanowienia umowy sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującymi tracą moc.
5. Zamawiający dopuszcza jednokrotną zmianę miesięcznego wydatku na prowadzenie rodzinnego domu z zachowaniem poniższych warunków:
a) Zmiana wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy jest dopuszczalna nie wcześniej niż z upływem sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia wynikającego z treści umowy, jeżeli wystąpiła zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamó-wienia. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Zleceniobiorcy szczegółowego wskazania cen lub kosztów jakie zostały uwzględnione i przyjęte do ustalenia wynagrodzenia za realizację zamówienia w przypadku złożenia wniosku o waloryza-cję wynagrodzenia.
b) Zmiana wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy jest dopuszczalna wówczas gdy zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen to-warów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023r.,wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 roku w stosunku do I półrocza 2022r. przekroczy 10%, a nadto Zleceniobiorca wykaże, że poziom zmiany ceny lub kosztów przyjętych do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawarty w ofercie, za który Zleceniodawca przyjmuje dzień złożenia oferty Wykonawcy, na dzień składania wniosku o waloryzację wynagrodzenia przekroczył 5%.
c) Podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy jest wykazanie przesłanek do złożenia wniosku określonych wyżej oraz złożenie pisemnego szczegółowo umotywowane-go wniosku wraz z kopiami niezbędnych rachunków, faktur, umów i innych dokumentów.
d)Zleceniodawca nie uwzględnienia przy zmianie wysokości wynagrodzenia tych kosztów i cen, które na dzień składania oferty były powszechnie znane tj. wynikały z aktów prawnych opublikowanych w publicznych publikatorach takich jak Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy dla danego województwa przed dniem złożenia oferty, a obowiązujących w trakcie realizacji zamówienia.
e)Zmiana wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy za wskutek waloryzacji nie może przekroczyć 10 % wartości umowy określonej w § 6 ust. 1 Umowy
f)Zleceniodawca zastrzega, iż uwzględnienie wniosku o waloryzację wynagrodzenia wymaga zabezpieczenia środków finansowych w planie finansowym Zleceniodawcy na ten cel, a zatem przewidywany termin rozpatrywania wniosku określa się na okres co najmniej 2 miesięcy. Zleceniodawca dopuszcza także prowadzenie negocjacji co do ostatecznej kwoty wynagrodzenia lub poszczególnych jednostkowych kosztów wpływających na wysokość wynagrodzenia Zleceniobiorcy, przy zachowaniu warunków określonych powyżej (pkt. b i pkt. e)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.olsztyn.eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie zastosował wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o prace (art 95 ust 1). Przepis ten nie znajduje zastosowania do osobistego wykonania zamówienia przez osobę fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą. Ustawa o pomocy społecznej kładzie akcent na osobiste wykonanie świadczeń opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy przez osobę fizyczną. Rodzinny dom pomocy prowadzi osoba, która w nim zamieszkuje a usługi bytowe i opiekuńcze są realizowane bezpośrednio przez tę osobę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.