eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maciejowice › Dostawa oleju opa這wego lekkiego na sezon grzewczy w 2023 r. dla obiekt闚 podleg造ch Gminie Maciejowice.Og這szenie z dnia 2022-12-06


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego lekkiego na sezon grzewczy w 2023 r.
dla obiekt闚 podleg造ch Gminie Maciejowice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Maciejowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582291

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Rynek 7

1.5.2.) Miejscowo嗆: Maciejowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-480

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@maciejowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.maciejowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego lekkiego na sezon grzewczy w 2023 r.
dla obiekt闚 podleg造ch Gminie Maciejowice.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-d01cdb19-7562-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00479220

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-12-06

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00023091/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.2 Dostawa oleju opa這wego lekkiego na sezon grzewczy w 2023 r. dla obiekt闚 podleg造ch Gminie Maciejowice.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://maciejowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://maciejowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 2. Zamawiaj帷y informuje, i b璠zie komunikowa si z wykonawcami za pomoc Platformy
zakupowej znajduj帷ej si pod adresem: https://maciejowice.ezamawiajacy.pl.
3. Zamawiaj帷y okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo- aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na
Platformie zakupowej tj.:
- Sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s;
- Komputer klasy PC lub MAC, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- Zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa obs逝guj帷a TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- W陰czona obs逝ga JavaScript;
- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y pliki w formacie pdf.
4. Zamawiaj帷y okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prawid這we z這瞠nie podpisu elektronicznego:
4.1 Rekomendowan przegl康ark do z這瞠nia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
4.2. Uruchomienie oprogramowania do sk豉dania podpisu wymaga r闚nie zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej.
5. Zamawiaj帷y okre郵a dopuszczalne formaty przesy豉nych danych tj. plik闚 o wielko軼i do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
6. Zamawiaj帷y okre郵a informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik za陰czony
przez Wykonawc na Platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Mo磧iwo嗆 otworzenia pliku dost瘼na jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiaj帷ego po up造wie terminu otwarcia ofert.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim 廝鏚貫m czasu.
8. Zamawiaj帷y okre郵a dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca si podpisywa formatem PAdES,
- dopuszcza si podpisanie dokument闚 w formacie innym ni „pdf", wtedy b璠zie wymagany oddzielny plik z podpisem. W zwi您ku z tym Wykonawca b璠zie zobowi您any za陰czy, pr鏂z podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
9. Zg這szenie do post瘼owania wymaga zalogowania Wykonawcy do platformy zakupowej na subdomenie Gminy Maciejowice https://maciejowice.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl
10. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W zwi您ku z tym
Zamawiaj帷y zaleca Wykonawcom uwzgl璠nienie czasu niezb璠nego na rejestracj w procesie z這瞠nia Oferty w postaci elektronicznej.
11. Zamawiaj帷y informuje, i w przypadku jakichkolwiek w徠pliwo軼i zwi您anych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktowa si z dostawc rozwi您ania teleinformatycznego Platformy zakupowej Gminy Maciejowice: https://maciejowice.ezamawiajacy.pl, tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dost瘼na w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z opisem w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z opisem w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 352755,00 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa oleju opa這wego lekkiego na sezon grzewczy w 2023 r.
dla obiekt闚 podleg造ch Gminie Maciejowice.
1.1. Przedmiot zam闚ienia obejmuje dostaw lekkiego oleju opa這wego w ilo軼i 65 000 litr闚 w okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. do obiekt闚 podleg造ch gminie Maciejowice. tj.: Publiczna Szko豉 Podstawowa w Samogoszczy, Budynek Wielofunkcyjny w Maciejowicach oraz O鈔odek Zdrowia w Pod喚簑, 安ietlica Wiejska w Pod喚簑, 安ietlica Wiejska w Domaszewie.
1.2. Parametry dostarczanego lekkiego oleju opa這wego:
1) Warto嗆 opa這wa nie ni窺za ni – 42,6 Mj/kg;
2) G瘰to嗆 w temperaturze 15º C nie wy窺za ni – 0,86 g/cm3;
3) Temperatura zap這nu nie ni窺za ni – 56º C;
4) Temperatura p造ni璚ia nie wy窺za ni – (- 24º C);
5) Lepko嗆 kinematyczna w temperaturze 20ºC nie wi瘯sza ni – 6mm 2/s;
6) sk豉d frakcyjny: - do temperatury 250 ºC destyluje si nie wi璚ej ni 65 % (v/v); - do temperatury 350ºC destyluje si nie mniej ni 85 % (v/v);
7) pozosta這嗆 po koksowaniu w 10 % pozosta這軼i destylacyjnej nie wi瘯sza ni 0,3 % (m/m);
8) pozosta這嗆 po spopieleniu 0,01 % (m/m);
9) zawarto嗆 siarki nie wi璚ej ni 0,10 % (m/m);
10) zawarto嗆 wody nie wi瘯sza ni 200 mg/kg;
11) ca趾owita zawarto嗆 zanieczyszcze nie wi瘯sza ni 24 mg/kg;
12) Barwa - czerwona
1.3. Okre郵ona powy瞠j ilo嗆 lekkiego oleju opa這wego (65 000 litr闚) jest przewidywan ilo軼i szacunkow. Faktyczna ilo嗆 oleju wynika b璠zie z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj帷ego. Mo瞠 ona ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwi瘯szeniu jednak nie wi璚ej ni +/- 20%. Wykonawcy, z kt鏎ym zamawiaj帷y podpisze umow nie przys逝guje 瘸dne roszczenie o realizacj dostawy w wielko軼iach podanych powy瞠j.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y okre郵a warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1. Zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym
- Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie;
2. Uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
- Wykonawca na potwierdzenie tego warunku na wyka瞠, 瞠 posiada dokumenty potwierdzaj帷e posiadanie kompetencji i uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, a w szczeg鏊no軼i aktualn koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki, zgodnie z ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.)
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie;
4. Zdolno軼i technicznej lub zawodowej
- Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie;

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: b) O鈍iadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do
tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej - za陰cznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: a) aktualn koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki, zgodnie z ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.)

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

-

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

14. INNE DOKUMENTY SKxDANE RAZEM Z OFERT:
1. O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust.1 ustawy – za陰cznik nr 3 do SWZ.
O鈍iadczenie sk豉daj odr瑿nie:
- wykonawca/ka盥y spo鈔鏚 wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w takim przypadku o鈍iadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w kt鏎ym ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu;
- podmiot trzeci, na kt鏎ego potencja powo逝je si wykonawca celem potwierdzenia spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (Wykonawca, kt鏎y korzysta z potencja逝 podmiotu trzeciego przedstawia wraz z w豉snym o鈍iadczeniem wst瘼nym dodatkowo o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby). W takim przypadku o鈍iadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby;
2. Zobowi您anie podmiot闚 do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno軼iach innych podmiot闚 (je瞠li dotyczy),
3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si Wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia, do oferty nale篡 do陰czy dokument ustanawiaj帷y pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
4. Pe軟omocnictwo do reprezentowania Oferenta w post瘼owaniu o zam闚ienie publiczne lub do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powy窺zym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego ( je瞠li dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego. Wszelka korespondencja b璠zie prowadzona przez Zamawiaj帷ego wy陰cznie z pe軟omocnikiem.
3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie
z art. 125 ust. 1 sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
4. Je瞠li zostanie wybrana oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zamawiaj帷y b璠zie 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy - za陰cznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://maciejowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-01-13

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.