eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ZAKOŃCZENIE REMONTU GARAŻU PODZIEMNEGO ORAZ REMONTU BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. ŚNIADECKICH 5 W MIŃSKU MAZOWIECKIMOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ZAKOŃCZENIE REMONTU GARAŻU PODZIEMNEGO ORAZ REMONTU BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. ŚNIADECKICH 5 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.lu@amw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKOŃCZENIE REMONTU GARAŻU PODZIEMNEGO ORAZ REMONTU BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. ŚNIADECKICH 5 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20e83bac-723f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://amw.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://amw.eb2b.com.pl/organizer-auctions.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarte są w Rozdziale VII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informację dot. RODO dostępne są w dokumentach zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OW.2616.452.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZAKOŃCZENIE REMONTU GARAŻU PODZIEMNEGO ORAZ REMONTU BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. ŚNIADECKICH 5 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował w każdej części następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty (parametr C) – waga 60 %,
2) Okres gwarancji (parametr G) – waga 20 %,
3) Termin wykonania (parametr T) – waga 20 %

2. Obliczenie najkorzystniejszej oferty:
1) Kryterium ,,Cena brutto oferty” – 60 % (C)
Punkty za to kryterium są obliczane wg następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena brutto
C ( liczba punktów w tym kryterium) = ----------------------------------------- x 100 x 0,60
cena brutto oferty ocenianej


2) Kryterium ,,Okres gwarancji” – 20 % (G)
Zamawiający będzie oceniał okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę za przedmiot zamówienia w zakresie od 24 miesięcy do 60 miesięcy.
Przyznanie liczby punktów każdej złożonej i nieodrzuconej ofercie zostanie dokonane zgodnie z poniższymi zasadami:

- 60 miesięcy – 20 pkt.
-od 49 do 59 miesięcy – 19 pkt,
-od 37 do 48 miesięcy – 15 pkt,
-od 25 do 36 miesięcy – 10 pkt,
- 24 miesięcy – 0 pkt

Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesiące, Zamawiający przyjmie do wyliczeń 60 miesięcy.
Minimalny termin wynosi 24 miesiące. W przypadku podania wartości mniejszej niż
24 miesiące, oferta Wykonawcy zostanie uznana za nieodpowiadającą treści SWZ
i odrzucona.
W przypadku nie podania w ofercie informacji na temat okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące i przyzna Wykonawcy 0 pkt.
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

3) Kryterium ,,Termin wykonania” – 20 % (T)
Zamawiający będzie oceniał termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie od 90 dni do 120 dni.
Przyznanie liczby punktów każdej złożonej i nieodrzuconej ofercie zostanie dokonane zgodnie z poniższymi zasadami:
- do 90 dni – 20 pkt,
-od 91 dni do 102 dni – 15 pkt,
-od 103 dni do 119 dni – 5 pkt,
- 120 dni – 0 pkt
Maksymalny termin wykonania robót wynosi 120 dni. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 120 dni oferta Wykonawcy zostanie uznana za nieodpowiadającą treści SWZ i odrzucona.
Minimalny termin wykonania robót wynosi 90 dni. W przypadku podania wartości mniejszej niż 90 dni Zamawiający przyjmie do wyliczeń 90 dni.
W przypadku nie podania w ofercie informacji na temat terminu wykonania robót Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin wynoszący 120 dni i przyzna Wykonawcy 0 pkt.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanego przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji - liczonego w ilości pełnych dni kalendarzowych.
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawcy
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
co najmniej 2 kontrakty (umowy) obejmujące swoim zakresem zakończone
i prawidłowo odebrane roboty remontowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każdy kontrakt (umowa).
Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.
b) osób:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona, tj:
osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownik budowy - wymagana liczba osób: co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. nr 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220 ze zm).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję
w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
podmiotowych środków dowodowych zawarty jest w rozdziale XV SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość zmiany Umowy, która nie prowadzi do modyfikacji ogólnego charakteru Umowy, a także w przypadku wystąpienia następujących okoliczności o których mowa w załączniku nr 5 - Projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.