eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrychów › Budowa ogólnodostępnego toru rolkarskiego w Zagórniku.Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ogólnodostępnego toru rolkarskiego w Zagórniku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANDRYCHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 15

1.5.2.) Miejscowość: Andrychów

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-120

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338429952

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@andrychow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrychow.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://josephine.proebiz.com/pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ogólnodostępnego toru rolkarskiego w Zagórniku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2990c28-5f43-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034030/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa ogólnodostępnego toru rolkarskiego w Zagórniku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie zawartej w dniu 20.07.2022 roku umowy nr 02467-6935-UM0613264/22.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00431588/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.28.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 429256,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
5.2.1 Branża drogowa
5.2.1.1 roboty ziemne,
5.2.1.2 odwodnienie,
5.2.1.3 obrzeża,
5.2.1.4 jezdnia toru dla rolkarzy,
5.2.1.5 zieleńce,
5.2.1.6 wycinka drzew i nasadzenia,
5.2.2 Oświetlenie,
5.2.3 Monitoring,
5.2.4 Wyposażenie obiektu,
5.2.4.1 ławki,
5.2.4.2 ogrodzenia i piłkochwyty,
5.2.4.3 wiaty dla rolkarzy,
5.2.4.4 trybuna 3 rzędowa – zadaszona,
5.2.4.5 zadaszenie istniejącej trybuny – przebudowa,
5.2.4.6 zakup urządzenia do czyszczenia toru wraz z pojemnikiem na zanieczyszczenia
5.2.5 Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
5.2.5.1 oznakowanie terenu opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
5.2.5.2 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót), demontażowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy,
5.2.5.3 organizację i utrzymanie zaplecza,
5.2.5.4 wytyczenie geodezyjne,
5.2.5.5 dozorowanie budowy, likwidację terenu budowy, wywóz nadmiaru gruntu oraz materiałów nadających się z rozbiórki do ponownego użytku w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wywóz odpadów z rozbiórki i gruzu na wysypisko wraz z opłatą za utylizację (jeżeli dotyczy),
5.2.5.6 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarządców sieci wynikające z uzgodnień,
5.2.5.7 wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, badań, pomiarów, prób /gdy wymagana/,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej,
5.2.5.9 zapewnienie badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu, podbudowy i nawierzchni,
5.2.5.10 bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
5.2.5.11 wykonanie robót naprawczych dla osób trzecich i infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych,
5.2.5.12 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
5.3 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót.
5.4 Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy.
5.5 Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
5.6 W przypadku wystąpienia w materiałach przetargowych jednoznacznych nazw patentów, znaków towarowych, materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazujących na producenta i konkretnych typów katalogowych – wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne” o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Jeżeli w w/w dokumentach podano konkretne typy materiałów, wyrobów i urządzeń, należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i cech użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały lub urządzenia w celu udowodnienia, że oferowane parametry jakościowe i cechy użytkowe są równoważnie lub lepsze od złożonych w dokumentacji. Udowodnienie, że zastosowane materiały, przedmioty lub towary mają parametry równe lub lepsze niż materiały, przedmioty lub towary powołane w opisie przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w zakresie założeń dokumentacji projektowej, których skutki miałyby wpływ na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne oraz parametry technologiczne. Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. Wykonawca składający ofertę równoważną ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
5.7 Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Powody niedokonania podziału: podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
5.15 Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy i jest jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z zapisem rozdziału 19 pkt 19.1 SWZ. Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie poda terminu gwarancji lub zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77211600-8 - Sadzenie drzew

42995000-7 - Różne maszyny czyszczące

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający po zbadaniu swoich możliwości finansowych ustalił, iż na chwilę obecną nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie tego zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 935280,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1143380,04 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.