eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biskupiec › Przebudowa dróg publicznych nr 167560N, 167608N na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach nr 85/92 i 661 w obrębie 3 miasta BiskupiecOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg publicznych nr 167560N, 167608N na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach nr 85/92 i 661 w obrębie 3 miasta Biskupiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BISKUPIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743568

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Biskupiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.biskupiec.pl/17026/17026/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg publicznych nr 167560N, 167608N na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach nr 85/92 i 661 w obrębie 3 miasta Biskupiec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e9d3c5a-755b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: e-mail zamowienia.publiczne@biskupiec.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
ePUAP Zamawiającego (adres skrzynki: /UMBiskupiec/SkrytkaESP).
Wpisz nazwę odbiorcy: URZĄD MIEJSKI W BISKUPCU (11-300 BISKUPIEC, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE)
wszelkie informacje obok strony prowadzonego postępowania również na: www.bip.biskupiec.pl/17026/17026/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452).Ofertę
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym w SWZ (załącznik nr 2 do SWZ) w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, i jak
dotyczy - pełnomocnictwo - sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.).Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż powyżej przekazywane w
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
wszelkie informacje obok strony prowadzonego postępowania również na: www.bip.biskupiec.pl/17026/17026/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Biskupiec reprezentowana przez Burmistrza, al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec;
 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 72 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata lub został na Zamawiającego nałożony obowiązek przechowywania dokumentacji powyżej 4 lat okres przechowywania obejmuje cały wyznaczony okres;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BMA-ZP.271.26.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy: Przebudowa dróg publicznych nr 167560N, 167608N na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach nr 85/92 i 661 w obrębie 3 miasta Biskupiec.
Formuła zamówienia opiera się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu na przebudowę ww. dróg zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz innymi dokumentami załączonymi do niniejszego postępowania wraz ze wszystkimi stosownymi uzgodnieniami i procedurami, uzyskania Pozwolenia na budowę i przeprowadzenia robót budowlanych zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia celem akceptacji Zamawiającemu koncepcji projektu wraz z użytymi materiałami na etapie projektowania przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Do wykonania należy przebudowa dróg o długości:
• gminna publiczna nr 167560N - 1237m
• gminna i publiczna nr 167608N – 101m
• ul. Pułaskiego - 308m
wraz z ciągami pieszymi, ścieżką rowerową, zjazdami, przejściami dla pieszych, oznakowaniem
pionowym i poziomym, infrastrukturą techniczną: sanitarną elektryczną i teletechniczną.
Geodezyjny pomiar powykonawczy leży po stronie Wykonawcy i koszt jego wykonania należy ująć w cenie oferty.

Zamówienie nie jest podzielone na części. podział na części zamówienia byłby z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, ze względu na zasady sztuki budowlanej bezzasadny. Dwóch i więcej Wykonawców na tym samym placu budowy czy w bliskiej od siebie odległości dezorganizowałoby pracę każdego z nich co wpłynęłoby negatywnie na wykonanie zamówienia. Zamówienie jest dostosowane do MŚP.


Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks pracy zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;


Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, nie ma na celu możliwości doprowadzenia czy doprowadzenie do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
Należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Kryteriami stosowanymi w celu oceny równoważności są parametry techniczno/eksploatacyjno/użytkowe nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia.
Odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy pzp, należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
zamówienie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232460-4 - Roboty sanitarne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość trwania rękojmi na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

podstawy wykluczenia,
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, na podstawie przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp. oraz o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 835):
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia, na podstawie przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy pzp.
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert Wykonawca składa:
1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty (wzór - załącznik nr 1 do SWZ).
2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców.
3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust.1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa również dokumenty/oświadczenia, o których mowa w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium:
1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy,00/100 złotych).
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy pzp.
3) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj. 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230.
5) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium – Ludowa.
7) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3) pkt b)-d), wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Jednocześnie Zamawiający prosi o podanie adresu e-mail wystawcy wadium w takiej formie celem zwrotu wadium (art. 98 ust. 5 ustawy pzp).
8) Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust.1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) przyczyna: wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych
b) przyczyna: przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac
c) przyczyna: następstwa działania organów administracji niezależne od zamawiającego lub/oraz wykonawcy
d) przyczyna: następstwa działania organów administracji dotyczących prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, niezależne od zamawiającego lub/oraz wykonawcy
e) przyczyna: zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
f) przyczyna: wystąpienie katastrofy budowlanej, działania siły wyższej i osób trzecich, od działania których uzależniona jest możliwość kontynuowania prac
g) przyczyna – zmiana opisana w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych;
h) przyczyna – zmiana opisana w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych;
i) przyczyna - znalezienie niewybuchów lub niewypałów;
j) przyczyna: odkrycia, wykopaliska archeologiczne;
k) przyczyna: wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
l) przyczyna: wystąpienie konieczności oczekiwania do zakończenia planowanych lub równolegle prowadzonych inwestycji lub ich części;
m) przyczyna: wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
n) przyczyna - zmiana/y opisana w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp;
o) przyczyna – zmiana/y na skutek zastosowania art. 455 ust. 2 ustawy pzp;
p) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych;
q) przyczyna - konieczność zmiany dokumentacji projektowej wynikła w trakcie realizacji inwestycji.
- warunki wprowadzenia zmian: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający
przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności
wprowadzenia zmiany; skutki: – zmiana w umowie/aneks -
zmiana umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww.
przesłanek. Szczegóły, ze względu na ograniczoną liczbę znaków, są w SWZ.
W przypadku
zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne , zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, -
jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
s) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja).
- Szczegóły, ze względu na ograniczoną liczbę znaków, są w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-21 10:15

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

termin wykonania zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu całość dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę w terminie do: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2) Termin wykonania całego zamówienia (dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym pozwolenia na budowę oraz robót budowlanych) do: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.