eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biskupiec › Przebudowa dróg publicznych nr 167560N, 167608N na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach nr 85/92 i 661 w obrębie 3 miasta BiskupiecOgłoszenie z dnia 2022-12-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg publicznych nr 167560N, 167608N na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach nr 85/92 i 661 w obrębie 3 miasta Biskupiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BISKUPIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743568

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Biskupiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.biskupiec.pl/17026/17026/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg publicznych nr 167560N, 167608N na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach nr 85/92 i 661 w obrębie 3 miasta Biskupiec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e9d3c5a-755b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00513759

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478998

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BMA-ZP.271.26.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4878048,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy: Przebudowa dróg publicznych nr 167560N, 167608N na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach nr 85/92 i 661 w obrębie 3 miasta Biskupiec.
Formuła zamówienia opiera się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu na przebudowę ww. dróg zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz innymi dokumentami załączonymi do niniejszego postępowania wraz ze wszystkimi stosownymi uzgodnieniami i procedurami, uzyskania Pozwolenia na budowę i przeprowadzenia robót budowlanych zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia celem akceptacji Zamawiającemu koncepcji projektu wraz z użytymi materiałami na etapie projektowania przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Do wykonania należy przebudowa dróg o długości:
• gminna publiczna nr 167560N - 1237m
• gminna i publiczna nr 167608N – 101m
• ul. Pułaskiego - 308m
wraz z ciągami pieszymi, ścieżką rowerową, zjazdami, przejściami dla pieszych, oznakowaniem
pionowym i poziomym, infrastrukturą techniczną: sanitarną elektryczną i teletechniczną.
Geodezyjny pomiar powykonawczy leży po stronie Wykonawcy i koszt jego wykonania należy ująć w cenie oferty.

Zamówienie nie jest podzielone na części. podział na części zamówienia byłby z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, ze względu na zasady sztuki budowlanej bezzasadny. Dwóch i więcej Wykonawców na tym samym placu budowy czy w bliskiej od siebie odległości dezorganizowałoby pracę każdego z nich co wpłynęłoby negatywnie na wykonanie zamówienia. Zamówienie jest dostosowane do MŚP.


Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks pracy zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;


Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, nie ma na celu możliwości doprowadzenia czy doprowadzenie do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
Należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Kryteriami stosowanymi w celu oceny równoważności są parametry techniczno/eksploatacyjno/użytkowe nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia.
Odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy pzp, należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
zamówienie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232460-4 - Roboty sanitarne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8118000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8150000 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.