eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługi porządkowe w budynkach Prokuratury Okręgowej i podległych jej prokuratur rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie z podziałem na 5 zadaOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi porządkowe w budynkach Prokuratury Okręgowej i podległych jej prokuratur rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie z podziałem na 5 zada

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podwale, 30

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-950

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.kielczyk@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.po.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi porządkowe w budynkach Prokuratury Okręgowej i podległych jej prokuratur rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie z podziałem na 5 zada

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93694549-754b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478950

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00069271/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług porządkowych w budynkach Prokuratury Okręgowej i podległych jej prokuratur rejonowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-93694549-754b-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami z wyłączeniem składania ofert )w tym przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz wymiana informacji odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej „Platformą”, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej dla niniejszego postepowania szczegółowo zostały opisane w specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): obowiązek informacyjny realizowany jest w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): obowiązek informacyjny realizowany jest w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3047-7.261.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług porządkowych w budynku Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30.
Usługa polegać będzie na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach o łącznej powierzchni ok. 3 000 m2 oraz myciu okien o powierzchni ok. 600 m2, przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości. Zakres usługi obejmuje również utrzymanie czystości w archiwach, pomieszczeniu kasy i w piwnicach, sprzątanie portierni, utrzymanie w czystości schodów wejściowych do Prokuratury: od strony ulicy Muzealnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z opisem w Rozdziale XIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość wykonywania czynności porządkowych: mycia okien

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość wykonywania czynności porządkowych: mechanicznego czyszczenia posadzek w ciągach komunikacyjnych i schodów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług porządkowych w budynku położonym przy ul. Podwale 27 tj. w siedzibie 1 Wydziału Prokuratury Okręgowej, kancelarii tajnej, archiwum PO, Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Fabryczna, Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Psie Pole, Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Stare Miasto oraz Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Śródmieście. Usługa polegać będzie na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach, w windach, przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości. Zakres usługi obejmuje również mycie okien oraz utrzymanie czystości w archiwach i piwnicach, sprzątanie pomieszczeń biura podawczego i portierni oraz utrzymanie czystości na terenie posesji przy budynku (m.in. zamiatanie
i usuwanie liści w okresie jesiennym) a także jej zimowe utrzymanie.
Łączna powierzchnia pomieszczeń biurowych i pomocniczych wynosi ok. ponad 5 000 m2, powierzchnia okien – ok. 700 m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z opisem w Rozdziale XIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość wykonywania czynności porządkowych: mycia okien

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość wykonywania czynności porządkowych: mechanicznego czyszczenia posadzek w ciągach komunikacyjnych i schodów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług porządkowych w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Wschód przy ul. Piłsudskiego 38b.
Usługa polegać będzie na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach, o łącznej powierzchni ok. 750 m2 oraz myciu okien o powierzchni ok. 119 m2, przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości.
Zakres usługi obejmuje również utrzymanie czystości w archiwach, sprzątanie portierni oraz utrzymanie czystości na terenie posesji przy budynku a także jej zimowe utrzymanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z opisem w Rozdziale XIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość wykonywania czynności porządkowych: mycia okien

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość wykonywania czynności porządkowych: mechanicznego czyszczenia posadzek w ciągach komunikacyjnych i schodów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług porządkowych w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód przy ul. Powstańców Śląskich 161.
Usługa polegać będzie na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach,
o łącznej powierzchni ok. 900 m2 oraz myciu okien o powierzchni ok. 55 m2, przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości. Zakres usługi obejmuje również utrzymanie czystości w archiwach, w piwnicach, sprzątanie portierni oraz utrzymanie czystości
na terenie posesji przy budynku a także jej zimowe utrzymanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z opisem w Rozdziale XIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość wykonywania czynności porządkowych: mycia okien

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość wykonywania czynności porządkowych: mechanicznego czyszczenia posadzek w ciągach komunikacyjnych i schodów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług porządkowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie
przy ul. Wojska Polskiego 2.
Usługa polegać będzie na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach,
o łącznej powierzchni ok. o łącznej powierzchni ok. 463 m2 oraz mycie okien
o powierzchni ok.46 m2, przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości. Zakres usługi obejmuje również utrzymanie czystości w archiwach, w piwnicach i sprzątanie portierni oraz utrzymanie czystości na terenie posesji przy budynku a także jej zimowe utrzymanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z opisem w Rozdziale XIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość wykonywania czynności porządkowych: mycia okien

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość wykonywania czynności porządkowych: mechanicznego czyszczenia posadzek w ciągach komunikacyjnych i schodów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SWZ na podstawie
art. 112 ust. 2 uPzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
­ wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonuje co najmniej 3 usługi o charakterze i złożoności porównywalnej
z przedmiotem zamówienia, tzn. usługa utrzymania czystości
w pomieszczeniach świadczona na podstawie umowy w sposób ciągły przez okres co najmniej 1 roku, w obiekcie o powierzchni co najmniej:
3 000 m2 (w przypadku Zadania nr 1),
5 000 m2 (w przypadku Zadania nr 2)
1 000 m2 (w przypadku Zadania nr 3),
1 000 m2 (w przypadku Zadania nr 4),
500 m2 (w przypadku Zadania nr 5)
­ wykonał/wykonuje ww. usługi należycie,
Uwaga:
• wskazane wymagane powierzchnie obiektów dotyczą każdej usługi a nie trzech usług łącznie;
b) dysponuje maszyną szorująco-czyszczącą przystosowaną do czyszczenia rodzaju powierzchni korytarzy i schodów występujących w obiekcie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty wypełniony przez Wykonawcę – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ .
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – wg Załącznika nr 2 do SWZ
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – wg Załącznika nr 3 do SWZ
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wg Załącznika nr 4 do SWZ – dotyczy Wykonawców, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, jeśli ofertę składa pełnomocnik;
6) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi (którą część zamówienia) wykonają poszczególni Wykonawcy- dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg Załącznika nr 5 do SWZ.
8) Dokument wadium jeśli składany jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
1) Zadanie nr 1 - 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2) Zadanie nr 2 - 3 500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
3) Zadanie nr 3 - 700,00 złotych (słownie: siedemset złotych 00/100).
4) Zadanie nr 4 - 700,00 złotych (słownie: siedemset złotych 00/100).
5) Zadanie nr 5 - 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100).

2. Pozostałe informacje dotyczące wadium Zamawiający zawarł w Rozdziale X SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zawarł w Rozdziale IX SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy został przedstawiony w Załączniku nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy.
3. Zmiany i uzupełnienia umowy dokonywane w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.