eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu BO 2021 (VIIedycja), nr D-43 pn. "Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów"-budowa obiektu i zagospodarowanie terenu (III post.)Ogłoszenie z dnia 2023-11-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu BO 2021 (VIIedycja), nr D-43 pn. „Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów”–budowa obiektu i zagospodarowanie terenu (III post.)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060972765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Filaretów 44

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-609

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 466 51 00

1.5.8.) Numer faksu: 81 466 51 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osrodek@mosir.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lublin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu BO 2021 (VIIedycja), nr D-43 pn. „Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów”–budowa obiektu i zagospodarowanie terenu (III post.)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8894037-5939-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00478869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073061/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Projekt BO 2021 (VII edycja), nr D-43, pn.: "Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów" - budowa obiektu i zagospodarowanie terenu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412407

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZP.260.1.26.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu BO 2021 (VII edycja), nr D-43, pn. „Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów” – budowa obiektu i zagospodarowanie terenu (III postępowanie).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
a) budowa wiaty drewnianej,
b) wykonanie zagospodarowania terenu wokół wiaty w tym:
- wykonanie utwardzenia,
- wykonanie schodów terenowych,
- montaż elementów małej architektury.
3. Szczegółowy opis zawarto w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia - Zał. Nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 288886,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 313650,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 288886,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IBUDOWA.NET Paweł Padyjasek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061401852 NIP 712 27 37 372

7.3.3) Ulica: Płouszowice-Kolonia 10A

7.3.4) Miejscowość: Jastków

7.3.5) Kod pocztowy: 21-002

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 288886,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.