eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynica-Zdrój › Bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Krynicy-Zdroju w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Krynicy-Zdroju w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRYNICA -ZDRÓJ

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Krynica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-380

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 472 55 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umkrynica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krynica-zdroj.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/krynica_zdroj

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120665465

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37

1.5.2.) Miejscowość: Krynica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-380

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184715768

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zwik@zwik-krynica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik-krynica.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491963399

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Park Sportowy im. dr Juliana Zawadowskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Krynica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-380

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184723824

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mosirkrynica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.krynica.com.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Krynicy-Zdroju w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67ade78e-4bb4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478811

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029490/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup paliw płynnych, etyliny, ON na potrzeby Gminy Krynicy-Zdroju

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00394113/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPiOD.271.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 453851,86 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji dostaw polegających na cyklicznym zakupie paliw płynnych, tj. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz gazu skroplonego (LPG) do pojazdów i urządzeń należących do Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) zakup oleju napędowego w łącznej szacunkowej ilości 57 000 litrów, w tym w podziale na poszczególne jednostki gminy:
a) Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju – 24 000 litrów,
b) Zakład Wodociągów i kanalizacji w Krynicy-Zdroju – 32 000 litrów,
c) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 000 litrów;
2) zakup benzyny bezołowiowej 95 w łącznej szacunkowej ilości 11 700 litrów, w tym w podziale na poszczególne jednostki gminy:
a) Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju – 5 000 litrów,
b) Zakład Wodociągów i kanalizacji w Krynicy-Zdroju – 5 000 litrów,
c) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 700 litrów;
3) zakup gazu skroplonego LPG w łącznej szacunkowej ilości 5 000 litrów dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09122000-0 - Propan i butan

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 551540,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 551540,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 551540,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Kazimierz Rusnarczyk

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Maria Rusnarczyk, Agnieszka Faron Gądek ŁĄCKO COMPANY S.C, Krzysztof Gądek ŁĄCKO COMPANY S.C . którzy wykonują wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Łącko Company” Spółka Cywilna Rusnarczyk Maria, Rusnarczyk Kazimierz, Faron-Gądek Agnieszka, Gądek Krzysztof w Krynicy-Zdroju przy ul. Zawodzie 2, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP 7343228114

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 120452580

7.3.3) Ulica: ul. Zawodzie 2

7.3.4) Miejscowość: Krynica-Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 33-380

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 551540,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.