eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK SENSORÓW (7 STACJI), PRZEZNACZONYCH DO OBSERWACJI OBIEKTÓW SST NA ORBITACH W REŻIMIE HLEO, ZLOK. NA TERENIE AUSTRALII WSCHODNIEJ I AFRYKI POŁUDNIOWEJOgłoszenie z dnia 2022-12-06

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK SENSORÓW (7 STACJI), PRZEZNACZONYCH DO OBSERWACJI OBIEKTÓW SST NA ORBITACH W REŻIMIE HLEO, ZLOK. NA TERENIE AUSTRALII WSCHODNIEJ I AFRYKI POŁUDNIOWEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360992221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Trzy Lipy 3

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-172

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@polsa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polsa.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK SENSORÓW (7 STACJI), PRZEZNACZONYCH DO OBSERWACJI OBIEKTÓW SST NA ORBITACH W REŻIMIE HLEO, ZLOK. NA TERENIE AUSTRALII WSCHODNIEJ I AFRYKI POŁUDNIOWEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a6548ad-66c9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478800

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068398/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK SENSORÓW (7 STACJI), PRZEZNACZONYCH DO OBSERWACJI OBIEKTÓW SST NA ORBITACH W REŻIMIE HLEO, ZLOK. NA TERENIE AUSTRALII WSCHODNIEJ I AFRYKI POŁUDNIOWEJ

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445247/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający prowadził postępowanie BO/30/2022 w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp. W postępowaniu nie została złożona żadna oferta, w związku z powyższym zaistniała przesłanka udzielenia zamówienia, o której mowa w art. 305 ust. 2 ustawy Pzp.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-1e3d3b62-552a-11ed-8832-4e4740e186ac

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BO/31/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 311752 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk sensorów (7 stacji) o bardzo szerokim polu widzenia do triangulacji optycznej, przeznaczonych do obserwacji obiektów SST na orbitach w reżimie HLEO, zlokalizowanych na terenie Australii Wschodniej i Afryki Południowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66513200-1 - Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 70000 EUR

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 70000 EUR

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 70000 EUR

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lloyd’s Insurance Company S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0682.594.839

7.3.3) Ulica: Bastion Tower, Marsveldplein 5/Place du Champs de Mars 5,

7.3.4) Miejscowość: Brussels

7.3.5) Kod pocztowy: 1050

7.3.7.) Kraj: Belgia

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 70000 EUR

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.