eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Dozór i ochrona mienia na terenie trzech obiektów w terminie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 02.01.2023 r. przez okres 12 miesięcy.Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dozór i ochrona mienia na terenie trzech obiektów w terminie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 02.01.2023 r. przez okres 12 miesięcy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: PDR sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368345060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pdr-zamowienia@pdr-eko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pdr-eko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

podmiot prawa publicznego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dozór i ochrona mienia na terenie trzech obiektów w terminie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 02.01.2023 r. przez okres 12 miesięcy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50adc525-747e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478773

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sidaspzp.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sidaspzp.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej SIDAS PZP ( https://sidaspzp.pl/ ). Instrukcja użytkowania platformy dla Wykonawców dostępna jest po zalogowaniu się. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod wyżej wymienionym adresem klikając przycisk „DOŁĄCZ DO NAS”. Wykonawca rejestrując się zapoznaje się i akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w instrukcji użytkowania platformy dla Wykonawców. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Pzp. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, tj. SIDAS PZP, określone w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej SIDAS PZP oraz zobowiązuje się, korzystając z platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu korzystania z platformy zakupowej SIDAS PZP oraz instrukcji użytkowania platformy dla Wykonawców. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy zakupowej SIDAS PZP wynosi 50 MB. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę ich wpływu na serwer platformy zakupowej SIDAS PZP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym
dalej „RODO”) informujemy, że: 1)administratorem Pani/a danych osobowych jest Polkowicka Dolina
Recyklingu Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice 2) Inspektor Ochrony Danych: Stanisław Rozwadowski. We
wszelkich sprawach związanych
z ochroną danych można kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610 3)Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, zgodnie ze SWZ. 4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy
Pzp 5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez odpowiedni okres wynikający z
przepisów prawa, dotyczący obowiązku archiwizacji dokumentów (art. 78 ust. 1 ustawy Pzp oraz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych); zgodnie z art. 269 ust. 3 ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych
zamieszczanych w BZP określa Prezes UZP; 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7)w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO. 8)posiada Pani/Pan: a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia); b)na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników); c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego); ponadto, wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego; d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)w przypadku danych
osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w BZP, prawo dostępu i prawo do sprostowania
danych są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. 10)przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest
UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3
lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona oraz nadzór zdalny poprzez system monitoringu wizyjnego dwóch lokalizacji (tj. Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO), ul. Działkowa 20 oraz Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (CPSZOK), ul. Działkowa 18) przez 1 pracownika fizycznie przebywającego na ZGO
2. Miejsce wykonywania usługi:
a) Zakład Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, Polkowice:
- Zakład – Instalacja Komunalna
- Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
b) Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Działowa 18, Polkowice – nadzór zdalny poprzez system monitoringu wizyjnego z punktu Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.


Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, polegających na powtórzeniu podobnych usług, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Cena oferty brutto za roboczogodzinę ( 1 rg ) – znaczenie - 100%
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
określonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
- posiadanie uprawnień do wykonywania działalności polegającej na ochronie mienia – ważna koncesja wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób
i mienia (Dz. U. z 2021 poz. 1995 t.j.).
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
a) należytą realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej dwóch
zamówień polegających na wykonywaniu usług ochrony mienia i budynków obejmujących sprawowanie ochrony mienia wraz z obsługą interwencyjną na zewnątrz obiektów o powierzchni
min 1500 m2 i o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto każda.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu głównych usług oraz dowodów, czy zostały wykonane należycie lub są
wykonywane należycie oraz oświadczenia.
b) możliwość dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego
zamówienia, tj. minimum:
- co najmniej 2 osoby zdolne do wykonania zamówienia, w wieku poniżej 65 roku życia, niekaralnymi i legitymującymi się min 2- letnim stażem pracy na stanowisku pracownika ochrony, wykonujących czynności związane z ochroną mienia
- co najmniej 2 osoby zdolne do wykonania zamówienia, w wieku poniżej 65 roku życia, niekaralnymi i legitymującymi się min 2- letnim stażem pracy na stanowisku grupy interwencyjno-patrolowej, wykonujących czynności prewencji (grupy interwencyjnej) mogącej zareagować na terenie chronionych obiektów w czasie do 15 minut od telefonicznego wezwania,
działający 24h na dobę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. VIII. pkt 2 ppkt. 2) i 4) SWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
1) każdy z nich wykaże:
- posiadanie uprawnień do wykonywania działalności polegającej na ochronie mienia – ważna koncesja wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób
i mienia (Dz. U. z 2021 poz. 1995 t.j.).
2) co najmniej jeden z nich wykaże:
- należytą realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej dwóch
zamówień polegających na wykonywaniu usług ochrony mienia i budynków obejmujących sprawowanie ochrony mienia wraz z obsługą interwencyjną na zewnątrz obiektów o powierzchni
min 1500 m2 i o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto każda.
3) łącznie wykażą spełnienie pozostałych warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, tzn. warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie wymaganą przez Zamawiającego ilość zamówień, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie ilości zamówień wymaganych przez Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym również oświadczenie
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z
innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie
od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na ochronie
mienia – ważna koncesja wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i
mienia (Dz. U. z 2021 poz. 1995 t.j.).
3) wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 9 do SWZ;
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych
wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy dostaw lub usług, w których
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 10 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania. W przypadku wskazania dostępności powyższych dokumentów pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Wykonawca
przedstawia tłumaczenie tych dokumentów na język polski. Wykonawca nie jest zobowiązany do
złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2. W sytuacji Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawcy zobowiązani są
dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podpisane
odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania tych Wykonawców. 4.Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w oparciu o art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy – Zał. nr 3 do SWZ. 5. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów – Zał. nr 4 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa w niniejszym punkcie, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. 6.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia do oferty, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik nr 5 do SWZ.
7. Wykonawca,
wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, nie jest zobowiązany do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada w swojej dyspozycji, jeżeli
Wykonawca wskaże te środki dowodowe oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność - Zał. nr
7 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału X ust. A pkt. 3 niniejszej SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie o którym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 4 niniejszej SWZ, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4
ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SWZ, składa każdy z
Wykonawców.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3
ustawy Pzp, tj. „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane” – co winno mieć odzwierciedlenie w
oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy. Warunki i zasady wprowadzenia zmian do umowy określone zostały w § 12 projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej SIDAS PZP https://sidas.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności faktyczne w trakcie realizacji zamówienia:
a. co najmniej 2 osoby zdolne do wykonania zamówienia, w wieku poniżej 65 roku życia, niekaralnymi i legitymującymi się min 2- letnim stażem pracy na stanowisku pracownika ochrony, wykonujących czynności związane z ochroną mienia
b. co najmniej 2 osoby zdolne do wykonania zamówienia, w wieku poniżej 65 roku życia, niekaralnymi i legitymującymi się min 2- letnim stażem pracy na stanowisku grupy interwencyjno-patrolowej, wykonujących czynności prewencji (grupy interwencyjnej) mogącej zareagować na terenie chronionych obiektów w czasie do 15 minut od telefonicznego wezwania, działający 24h na dobę.
Sposób weryfikacji zatrudnienia osób o których mowa powyżej, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 6 wzoru umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.