eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jedlińsk › UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ WOLA BIERWIECKA - GODZISZOgłoszenie z dnia 2023-11-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ WOLA BIERWIECKA - GODZISZ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JEDLIŃSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warecka 19

1.5.2.) Miejscowość: Jedlińsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-660

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 3213021

1.5.8.) Numer faksu: 48 3213021

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jedlinsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlinsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://jedlinsk.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ WOLA BIERWIECKA - GODZISZ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddc2fbb8-57ee-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00478544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406286

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1083411,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Roboty pomiarowe,
- Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni i odwozem śr. 36-45cm
z odwozem na odległość do 5km
- Karczowanie pni 76 -100cm wraz z wywiezieniem
- Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości.
- Wykopy związane z wykonaniem koryta pod konstrukcję jezdni wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do km
- Wykopy związane z odtworzeniem odcinka rowu przydrożnego prawostronnego wraz
z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km.
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 15 cm
z wytwórni pod konstrukcję.
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3 gr. 20cm pod konstrukcję.
- Wykonanie warstwy nawierzchni jezdni z destruktu betonu asfaltowego gr. 10cm.
- Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową kationowa
i grysami 2/5 i 5/8mm z dowozem do 10km.
- Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
- Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm.
- Zakup i montaż tarcz znaków drogowych A-7 -1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 923730,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1156006,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 923730,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budromex Radom Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7963004047

7.3.3) Ulica: ul. Wolanowska 228

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 923730,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.