eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA W TARNOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000298413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 53

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpstarnow@dps.okay.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.okay.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

zamawiający publiczny -jednostka sektora finansów publicznych- jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55482e66-753a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478487

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00467683/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie w 2023 r

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ocds-148610-55482e66-753a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Posiadając konto na ePUAP Wykonawca ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta bądź wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, ID postępowania).
7. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53
b) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Administratorem Ochrony Danych – e-mail: b.jaworska@dps.okay.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”;
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAGT-271-4/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Aromaty do ciast 10g Szt 60,00
Bita śmietana w proszku 60g kg. 20,00
Budyń b/cukru Kg 30,00
Chrzan tarty 180g kg. 52,00
Cukier biały kryształ kt.2 opakowanie 1kg. kg. 3 120,00
Cukier puder kg. 170,00
Cukier wanilinowy 30g kg. 14,00
Cynamon 20g kg 1,40
Czekolada mleczna 100g Szt 80,00
Dżem niskosłodzony 280g kg. 230,00
Dżem bez cukru słodzony fruktozą 240g kg 100,00
Dżem owocowy 25g szt. 1 500,00
Galaretka owocowa kg. 70,00
Groszek konserwowy 400g Szt. 250,00
Grzyby suszone, podgrzybek, mieszane Kg 3,00
Gulasz angielski -konserwa 160g szt. 500,00
Herbata liściasta czarna Kg 156,00
Herbata a 100szt. szt 2,00
Kakao ekstra ciemne 80g Kg 10,00
Kasza jaglana opakowanie 1kg. kg 100,00
Kasza jęczmienna opakowanie 1kg. Kg 200,00
Kasza manna opakowanie 1kg. Kg 130,00
Kawa rozpuszczalna 200g Kg 0,60
Kawa mielona naturalna 250g Kg 1,00
Kawa zbożowa rozpuszczalna kg. 8,00
Keczup 450g łagodny Kg 140,00
Kminek 15g kg. 1,00
Kompot owocowy 0,9l z czarnej porzeczki lub wiśni Szt 2 400,00
Koncentrat barszczu czerwonego l 20,00
Koncentrat pomidorowy 30% gesty, pasta 900g. Kg 195,00
Kwasek cytrynowy 20g kg. 6,00
Liść laurowy 6g kg 1,30
Majeranek 10g kg 1,50
Majonez 850g kg. 153,00
Majonez light kg. 110,00
Mak kg. 11,00
Makaron z mąki makaronowej, pszennej 4- jajeczny. Kg 800,00
Marmolada wieloowocowa twarda opakowanie 1kg. kg. 50,00
Mąka kartoflana opakowanie 1kg. kg. 75,00
Mąka krupczatka opakowanie 1kg. Kg 50,00
Mąka pszenna poznańska typ.500 opakowanie 1kg. Kg 1 400,00
Mąka pszenna tortowa typ 450 opakowanie 1kg. Kg 200,00
Miód sztuczny kg. 5,00
Musztarda 900g kg. 100,00
Ocet spirytusowy 0,50 l 10% szt. 55,00
Ogórki konserwowe 0,90 l Szt 260,00
Olej z pierwszego tłoczenia zawartością kwasów omega 3. l 380,00
Papryka konserwowa 0,90 l szt. 130,00
Papryka mielona słodka 20g kg. 5,00
Papryka mielona wędzona 20g. kg. 5,00
Pasztet drobiowy kremowy 130g szt. 1 000,00
Passata pomidorowa 500ml szt. 40,00
Pieczarki konserwowe 780g Szt 60,00
Pieprz czarny mielony 20g kg. 11,00
Płatki kukurydziane kg. 130,00
Płatki owsiane Kg 180,00
Płatki zbożowe z miodem 250g Kg 80,00
Powidło śliwkowe kg. 15,00
Proszek do pieczenia 30g Kg 6,00
Przyprawa do bigosu 20g Kg 1,30
Przyprawa do drobiu 20g kg 8,00
Przyprawa do flaków 18g kg. 0,70
Przyprawa do gulaszu 20g kg. 5,00
Przyprawa kurkuma mielona 20g kg. 1,00
Przyprawa kozieradka mielona 20g kg. 1,00
Przyprawa do piernika kg 0,60
Przyprawa do potraw w płynie do zup, sosów, sałatek (174ml,200 ml, 210ml) butelki szklane. L 120,00
Przyprawa do drobiu ziarenka smaku 200g. szt. 700,00
Przyprawa do ryb 20g kg 2,00
Przyprawa gyros 20g kg. 0,60
Przyprawa tzatzyki 20g kg. 0,06
Przyprawa curry 20g kg. 0,06
Przyprawa do grilla kg. 1,00
Rodzynki kg 22,00
Ryż biały długoziarnisty parboiled Kg 250,00
Ryż biały długoziarnisty gat. I Kg 270,00
Soda oczyszczona kg. 0,80
Soczek wieloowocowy 200ml szt. 1 300,00
Sól czosnkowa 30g kg. 15,00
Sól jodowana kg 350,00
Susz owocowy mieszany kg 7,00
Szynka drobiowa mielona 110g szt. 2 600,00
Szynka wieprzowa mielona 130 g Szt. 780,00
Śliwki kalifornijskie wędzone bez pestek kg. 1,00
Wiórki kokosowe 100g Kg 1,00
Ziele angielskie 15g kg. 2,50
Zioła prowansalskie 10g kg. 0,30
Żelatyna spożywcza 50g Kg 6,00

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15332200-6 - Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od niego nie jest zobowiązany do zamówienia podanych w załączniku ilości. Ilość ta będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmniejszenie zapotrzebowania nie może być mniejsze niż 60% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Rozstrzyganie postępowania i wybór Wykonawcy następować będzie oddzielnie dla każdego zadania określonego w Rozdziale V.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający wybierze ofertę niepodlegającą odrzuceniu z najwyższym bilansem uzyskanych punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach wg wzoru: ŁW= Ip+Cw
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie zgodnie z art. 223 ust.2 i 3 uPzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Bułka tarta kg. 200,00
Chałka drożdżowa 0,50kg kg. 190,00
Chleb graham 0,80kg niekrojony Szt 4640,00
Chleb pszenno-żytni 1,20kg niekrojony Szt 6020,00
Chleb pszenny 1,20kg niekrojony Szt 4350,00
Ciastka kruche- rogaliki pólfrancuskie kg. 50,00
Ciasto: miodownik przekładany z masą i powidłem kg. 100,00
Drożdżówki z owocami 100g Szt 860,00
Drożdżówki ze serem 100g Szt. 1000,00
Groszek ptysiowy kg. 3,00
Pączki z marmoladą polane lukrem 100g Szt. 600,00
Rogale z czekoladą 100g Szt 860,00
Rogale z różą 100g Szt 860,00
Weki 0,4 kg Szt. 2560,00

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od niego nie jest zobowiązany do zamówienia podanych w załączniku ilości. Ilość ta będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmniejszenie zapotrzebowania nie może być mniejsze niż 60% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Rozstrzyganie postępowania i wybór Wykonawcy następować będzie oddzielnie dla każdego zadania określonego w Rozdziale V.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający wybierze ofertę niepodlegającą odrzuceniu z najwyższym bilansem uzyskanych punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach wg wzoru: ŁW= Ip+Cw
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie zgodnie z art. 223 ust.2 i 3 uPzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Drożdże w kostkach Kg 14,00
Jogurt naturalny 150g o zaw. tł 2% szt 4 600,00
Jogurt naturalny 330g grecki, gęstro zawartości tłuszczu 10% kg. 5,00
Jogurt owocowy 150g Szt. 6 600,00
Kefir 200 ml Szt. 380,00
Margaryna 250g do pieczenia i smażenia o zawartości tłuszczu 80%, bez konserwantów kg. 360,00
Masło ekstra świeże 200g o zawartości tłuszczu 82%, ze śmietanki bez dodatku tłuszczu roślinnego. kg. 1333,00
Mleko 2% w op. 10L, 5L i 0,9l L 16 340,00
Ser biały półtłusty krajanka w pergaminie kg. 1 250,00
Ser homogenizowany 150g Szt. 1 500,00
Ser topiony 100g Szt. 900,00
Ser topiony trójkątny 17,5 g w krążkach Szt 3 330,00
Ser żółty wędzony pełnotłusty (salami, gouda) kg. 100,00
Ser żółty pełnotłusty (salami, gouda) kg. 125,00
Serek kanapkowy 100g Szt. 1 500,00
Serek śmietankowy naturalny 135g Szt. 2 100,00
Śmietana 12% kwaśna w kubkach plastikowych. kg. 900,00
Śmietana kremowa 30% kg. 5,00
Twarożek wiejski lekki ziarnisty 150g Szt. 2 200,00

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15510000-6 - Mleko i śmietana

15540000-5 - Produkty serowarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od niego nie jest zobowiązany do zamówienia podanych w załączniku ilości. Ilość ta będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmniejszenie zapotrzebowania nie może być mniejsze niż 60% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Rozstrzyganie postępowania i wybór Wykonawcy następować będzie oddzielnie dla każdego zadania określonego w Rozdziale V.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający wybierze ofertę niepodlegającą odrzuceniu z najwyższym bilansem uzyskanych punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach wg wzoru: ŁW= Ip+Cw
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie zgodnie z art. 223 ust.2 i 3 uPzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dramstik z kurczaka świeży, kość łącznie z otaczającymi mięśniami, bez przerostów tłuszczowych, powierzchnia niezakrwawiona, niepostrzępiona. Barwa mięśni jasnoróżowa. kg. 150,00
Filet z indyka świeży z mięśnia piersiowego, bez skóry, przerostów tłuszczowych, powierzchnia niezakrwawiona, niepostrzępiona. Barwa mięśni jasnoróżowa. kg. 430,00
Filet z kurczaka szacowany świeży połówki piersi bez skóry, przerostów tłuszczowych, powierzchnia niezakrwawiona, niepostrzępiona. Barwa mięśni jasnoróżowa. kg. 430,00
Kurczaki świeże całe tusze wypatroszone, bez przerostów tłuszczowych, powierzchnia niezakrwawiona, niepostrzępiona. Barwa mięśni jasnoróżowa. Kg 1 140,00
Porcje rosołowe z kurczaka kg. 1 000,00
Udko/noga z kurczaka świeże , kość udowa łącznie z otaczającymi mięśniami, bez przerostów tłuszczowych, powierzchnia niezakrwawiona, niepostrzępiona. Barwa mięśni jasnoróżowa. kg. 1 800,00
Wątroba z indyka świeża -całe wątróbki bez pęcherzyków żółciowych, powierzchnia czysta, niepostrzępiona. Barwa jednolita, charakterystyczna dla tego produktu. kg. 250,00
Żołądki z indyka świeże -całe żołądki wypatroszone, bez przerostów tłuszczowych, powierzchnia niezakrwawiona, niepostrzępiona. Barwa charakterystyczna dla tego rodzaju produktu. kg. 200,00

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112100-7 - Świeży drób

15114000-0 - Podroby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od niego nie jest zobowiązany do zamówienia podanych w załączniku ilości. Ilość ta będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmniejszenie zapotrzebowania nie może być mniejsze niż 60% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Rozstrzyganie postępowania i wybór Wykonawcy następować będzie oddzielnie dla każdego zadania określonego w Rozdziale V.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający wybierze ofertę niepodlegającą odrzuceniu z najwyższym bilansem uzyskanych punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach wg wzoru: ŁW= Ip+Cw
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie zgodnie z art. 223 ust.2 i 3 uPzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Baleron -kruchy, delikatny, wędzony przygotowany z całego mięśnia schabu karkowego, parzony. Niedopuszczalne skupiska galarety oraz wyciek soku podczas krojenia Plaster grubości 3mm nie powinien się rozpadać. Wyrób umiarkowanie słony. kg. 60,00
Boczek gotowany ekstra b/k- powierzchnia czysta lekko wilgotna , konsystencja soczysta krucha. Niedopuszczalne skupiska galarety oraz wyciek soku podczas krojenia oraz pozostałości kości. Plaster grubości 3mm nie powinien się rozpadać. Wyrób umiarkowanie słony. kg. 60,00
Filet z indyka wędzony, parzony.Konsystencja ścisła, plastry grubości 3mm nie powinny się rozpadać. Wyrób umiarkowanie słony. kg. 80,00
Flaki wołowe gotowane krojone w paski kg. 140,00
Karkówka b/k świeża-część zasadnicza wieprzowiny odcięta z odcinka szyjnego półtuszy. kg. 120,00
Kaszanka - wyrób w jelicie naturalnym wieprzowym lub w osłonce sztucznej. Konsystencja ścisła, dobrze związana. Wyrób umiarkowanie słony. kg. 330,00
Kiełbasa krakowska wieprzowa podsuszana -batony w osłonkach sztucznych o długości od 35cm-45cm i średnicy od 80mm-100mm. Duże kawałki mięsa uzupełnione farszem mięsnym. Konsystencja ścisła, plastry grubości 3mm nie powinny się rozpadać. Wyrób umiarkowanie słony. Zawartość mięsa min 70%. kg. 65,00
Kiełbasa drobiowa cienka w osłonkach naturalnych. Konsystencja ścisła , dość krucha, dobre związanie składników. Wyrób średnio rozdrobniony , niedopuszczalne kawałki chrząstek. Wyrób umiarkowanie słony.Zawartość mięsa min 60%. Kg 300,00
Kiełbasa szynkowa- wieprzowa batony w osłonkach sztucznych o długości od 35cm-45cm i średnicy od 80mm-100mm. Duże kawałki mięsa uzupełnione farszem mięsnym. Konsystencja ścisła, plastry grubości 3mm nie powinny się rozpadać. Wyrób umiarkowanie słony. Zawartość mięsa min 60%. kg. 400,00
Kiełbasa toruńska w osłonkach naturalnych. Konsystencja ścisła , dość krucha, dobre związanie składników. Wyrób średnio rozdrobniony , niedopuszczalne kawałki chrząstek. Wyrób umiarkowanie słony.Zawartość mięsa min 60%. kg. 300,00
Kiełbasa wiejska wyrób regionalny gatunek I w osłonkach naturalnych , średnio rozdrobniona, wędzona, na przekroju widoczne kawałki mięsa wieprzowego. Konsystencja ścisła. Plastry grubości 3mm nie powinny rozpadać się. Wyczuwalne przyprawy: pieprz, czosnek. Wyrób umiarkowanie słony. Zawartość mięsa min 70%. kg. 220,00
Kiełbasa żywiecka podsuszana batony w osłonkach sztucznych o długości od 35cm-45cm i średnicy od 80mm-100mm. Duże kawałki mięsa uzupełnione farszem mięsnym. Konsystencja ścisła, plastry grubości 3mm nie powinny się rozpadać. Wyrób umiarkowanie słony. Zawartość mięsa min 60%. kg. 80,00
Kości wieprzowe świeże pokrzepowe od schabu lub karkówki klasa I. kg. 580,00
Mortadela batony w osłonkach sztucznych. Konsystencja ścisła, elastyczna, plastry grubości 3mm nie powinny się rozpadać. Wyrób umiarkowanie słony. kg. 40,00
Parówka cienka drobiowa w osłonkach naturalnych lub sztucznych . Wyrób umiarkowanie słony.Zawartość mięsa min 70%. kg. 460,00
Parówka gruba wieprzowa w osłonkach naturalnych lub sztucznych . Wyrób umiarkowanie słony.Zawartość mięsa min 70%. kg. 230,00
Pasztet drobiowy -zapiekany w foremkach aluminiowych o wadze 500g. Konsystencja smarowna, dobrze związana, bez rozwarstwień składników. Wyrób umiarkowanie słony. Zawartość mięsa min 70% kg. 470,00
Polędwica wieprzowa sopocka -wędzony schab bez kości o barwie charakterystycznej dla wyrobu (kolor złoty). Konsystencja ścisła, plastry grubości 3mm nie powinny się rozpadać. Wyrób umiarkowanie słony. kg. 260,00
Polędwiczki wieprzowe-część tylnej półtuszy wieprzowej -długi i wąski mięsień wzdłuż grzbietu, przylegajacy do tylnej części schabu kg. 140,00
Salceson domowy-wieprzowy wyrób w osłonce naturalnej. Konsystencja soczysta. Plaster grubości 5mm nie powinien się rozpadać. Wyrób umiarkowanie słony. kg. 70,00
Salceson drobiowy -wyrób w osłonce sztucznej. Konsystencja soczysta. Plaster grubości 5mm nie powinien się rozpadać. kg. 130,00
Schab b/k świeży -część zasadnicza wieprzowiny odcięta od półtuszy bez kości i tłuszczu. Powierzchnia niezakrwawiona, niepostrzępiona. Barwa mięśni jasnoróżowa do czerwonej. kg. 400,00
Słonina bez skóry. Wyrób barwy białej o grubości powyżej 1,5cm. kg. 105,00
Szynka włoska bez dymu. Powierzchnia czysta, sucha. Konsystencja soczysta krucha, niedopuszczalne skupiska galarety na przekroju, oraz wyciek soku. Plastry grubości 3mm nie powinny się rozpadać. Wyrób umiarkowanie słony. Zawartość mięsa min 60%. kg. 250,00
Szynka konserwowa, powierzchnia czysta lekko wilgotna , konsystencja soczysta krucha. Niedopuszczalne skupiska galarety oraz wyciek soku podczas krojenia Plaster grubości 3mm nie powinien się rozpadać. Wyrób umiarkowanie słony. Zawartość mięsa min 60%. Kg 200,00
Szynka pieczona -Powierzchnia czysta, sucha. Konsystencja soczysta krucha, niedopuszczalne skupiska galarety na przekroju, oraz wyciek soku. Plastry grubości 3mm nie powinny się rozpadać. Wyrób umiarkowanie słony. Zawartość mięsa min 60%. kg. 150,00
Szynka wieprzowa b/k kulka świeża -część zasadnicza wieprzowiny odcięta od półtuszy bez kości i tłuszczu. Powierzchnia niezakrwawiona, niepostrzępiona. Barwa mięśni jasnoróżowa do czerwonej. Kg 850,00
Żeberka wieprzowe świeże kl.I. Słonina całkowicie odcięta. Powierzchnia niezakrwawiona, niepostrzępiona. Barwa mięśni jasnoróżowa do czerwonej. kg. 180,00

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15113000-3 - Wieprzowina

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od niego nie jest zobowiązany do zamówienia podanych w załączniku ilości. Ilość ta będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmniejszenie zapotrzebowania nie może być mniejsze niż 60% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Rozstrzyganie postępowania i wybór Wykonawcy następować będzie oddzielnie dla każdego zadania określonego w Rozdziale V.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający wybierze ofertę niepodlegającą odrzuceniu z najwyższym bilansem uzyskanych punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach wg wzoru: ŁW= Ip+Cw
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie zgodnie z art. 223 ust.2 i 3 uPzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Brokuły mrożone kg. 90,00
Fasola szparagowa mrożona żółta kg 90,00
Filet z dorsza bez glazury mrożony metodą “shatter pack” (SHP), bez wody dodanej. Kg 220,00
Filet z miruny ze skórą, bez glazury mrożony metodą “shatter pack”(SHP), bez wody dodanej. kg. 220,00
Filet z mintaja bez glazury mrożony metodą “shatter pack”(SHP), bez wody dodanej. Kg 220,00
Filety z makreli w oleju 170g kawałki ryby bez jarzyn, puszka z haczykiem szt. 390,00
Filety z makreli w sosie pomidorowym 170g kawałki ryby bez jarzyn, puszka z haczykiem szt. 340,00
Kalafior mrożony kg. 265,00
Karp patroszony bez głów kg. 20,00
Ryba wędzona – makrela bez głów kg. 120,00
Szprot w pomidorach 170g, kawałki ryb bez jarzyn, puszka z haczykiem Szt 530,00
Śledzie marynowane w oleju bez jarzyn, opakowania 2-3 kg. kg. 190,00
Truskawki mrożone kg. 80,00
Tuńczyk w sosie własnym w kawałkach 170g, puszka z haczykiem Szt 1400,00
Warzywa na patelnię mrożone bez ziemniaków kg. 100,00

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15235000-4 - Ryby konserwowane

15243000-3 - Przetwory z ryb

15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od niego nie jest zobowiązany do zamówienia podanych w załączniku ilości. Ilość ta będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmniejszenie zapotrzebowania nie może być mniejsze niż 60% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Rozstrzyganie postępowania i wybór Wykonawcy następować będzie oddzielnie dla każdego zadania określonego w Rozdziale V.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający wybierze ofertę niepodlegającą odrzuceniu z najwyższym bilansem uzyskanych punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach wg wzoru: ŁW= Ip+Cw
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie zgodnie z art. 223 ust.2 i 3 uPzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Arbuzy (VII – IX) kg 490,00
Banany kg. 1 100,00
Borówki ( VI –IX) kg 300,00
Brokuły (VI –XII) szt. 300,00
Brzoskwinie (VII- IX) kg. 480,00
Buraki ćwikłowe kg. 1 100,00
Cebula kg. 550,00
Cytryny kg. 1 360,00
Cukinia kg. 50,00
Czosnek polski kg. 17,00
Fasola „Jaś” suszona kg. 100,00
Fasola szparagowa (VI –XI) kg. 80,00
Grejpfrut kg 120,00
Groch omielany kg. 50,00
Gruszki (VII- XII) kg. 500,00
Jabłka klasa I kg. 5 000,00
Jabłka szara reneta kg 100,00
Kalafior świeży ( VI- XII) szt. 500,00
Kapusta biała kg. 730,00
Kapusta biała młoda (V-VII) szt. 130,00
Kapusta czerwona kg. 160,00
Kapusta kwaszona kg. 550,00
Kapusta pekińska kg 290,00
Koper zielony w pęczkach Szt. 820,00
Mandarynki kg. 800,00
Marchew kg. 2 400,00
Natka pietruszki w pęczkach Szt. 780,00
Nektarynka (VI-X) kg 500,00
Ogórki kwaszone kg. 140,00
Ogórki zielone (IV-XII) kg 445,00
Papryka czerwona świeża kg. 30,00
Pieczarki świeże kg. 180,00
Pietruszka korzeń kg. 720,00
Pomarańcze kg. 2 000,00
Pomidory (IV-XII) kg 1 600,00
Pory kg. 80,00
Rzodkiewka w pęczkach (V-XII) szt. 150,00
Sałata zielona (V-XII) szt. 20,00
Seler korzeń kg. 840,00
Szczypiorek w pęczkach Szt. 650,00
Śliwki węgierki (VII-X) kg. 1 100,00
Truskawki (VI-VII) kg. 700,00
Winogrona kg. 600,00
Wiśnie (VII-IX) kg. 160,00
Ziemniaki kg. 15 500,00

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212000-0 - Ziemniaki i warzywa suszone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221000-6 - Warzywa

03221200-8 - Warzywa owocowe

03222110-7 - Owoce tropikalne

03222300-6 - Owoce inne niż tropikalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od niego nie jest zobowiązany do zamówienia podanych w załączniku ilości. Ilość ta będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmniejszenie zapotrzebowania nie może być mniejsze niż 60% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Rozstrzyganie postępowania i wybór Wykonawcy następować będzie oddzielnie dla każdego zadania określonego w Rozdziale V.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający wybierze ofertę niepodlegającą odrzuceniu z najwyższym bilansem uzyskanych punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach wg wzoru: ŁW= Ip+Cw
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie zgodnie z art. 223 ust.2 i 3 uPzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jaja kurze świeże wielkość „ L”- jaja całe czyste bez zabrudzeń kałem i pierzem. Szt. 38 000

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od niego nie jest zobowiązany do zamówienia podanych w załączniku ilości. Ilość ta będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmniejszenie zapotrzebowania nie może być mniejsze niż 60% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Rozstrzyganie postępowania i wybór Wykonawcy następować będzie oddzielnie dla każdego zadania określonego w Rozdziale V.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający wybierze ofertę niepodlegającą odrzuceniu z najwyższym bilansem uzyskanych punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach wg wzoru: ŁW= Ip+Cw
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie zgodnie z art. 223 ust.2 i 3 uPzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.), zwanej w dalszej części „ustawą sankcyjną”;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony formularz cenowy - tabele;
2. Pełnomocnictwo. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3.Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia. Dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2 niniejszego paragrafu.
2. Zgodnie z art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1) strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów;
2) wynagrodzenia Wykonawcy (w tym cen jednostkowych) brutto, w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku VAT; w przypadku zmiany stawki VAT w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza się zmianę o różnicę wynikającą ze zmiany podatku VAT. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy ;
3) Zmiana zakresu rzeczowego umowy, może nastąpić w przypadku braku na rynku produktu stanowiącego przedmiot umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a istnieje możliwość zastąpienia go produktem równoważnym o tych samych lub wyższych parametrach i zastosowaniu w jego cenie nie wyższej od ceny przyjętej dla tej pozycji w ofercie. Przyczyny dopuszczalne:
a) zaprzestanie produkcji danego asortymentu przez producenta,
b) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu,
c) niedostępność produktu na rynku powyżej 14 dni kalendarzowych
4) Inne zmiany: zmiany danych podmiotowych Zamawiającego i Wykonawcy.
a) zmiany danych osób upoważnionych do odbioru towarów,
b) zmiany osób upoważnionych do odbioru towarów,
5) Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Podstawą aneksu do umowy będzie Protokół konieczności lub notatka służbowa zatwierdzona przez obie strony, określająca przyczyny zmiany i potwierdzająca wystąpienie powyższych okoliczności, która będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę.
3. Dopuszcza się waloryzację jednostkowych cen netto poszczególnych grup asortymentowych według wskaźnika cen towarowych i usług konsumpcyjnych dla żywności i napojów bezalkoholowych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS w danym miesiącu. Waloryzacja o której mowa wyżej jest dopuszczalna w razie spełnienia łącznie następujących warunków i wyłącznie, gdy Zamawiający będzie posiadał zabezpieczone środki finansowe :
a) złożenia pisemnego wniosku przez zainteresowaną osobę, przy czym każda ze stron ma prawo do dwukrotnej waloryzacji w okresie obowiązywania Umowy;
b) upływu kwartału od rozpoczęcia realizacji Umowy;
4. Waloryzacja, o której mowa w pkt. 3 przeprowadzona będzie w następujący sposób:
a) poprzez zastosowanie wskazania GUS o którym mowa w ust. 3 na dzień złożenia wniosku,
b) przy pierwszej i każdej kolejnej waloryzacji – w odniesieniu do cen z dnia złożenia wniosku.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP oraz mini Portalu na stronie https//miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.